Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/31/2023 08:51:03 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions - Programa FUTUR

EN QUÈ CONSISTEIX:

Aquests ajuts van adreçats a les empreses i comerços de Sant Boi que desenvolupin un projecte durant l'any 2022 de millora, adaptació, transformació, ampliació, creació de noves línies de negoci, o qualsevol altre per tal d’adequar-se a les noves necessitats del mercat.

Seran objecte de la subvenció els següents els projectes desenvolupats i facturats en les dades establertes en les corresponents convocatòries, dels següents tipus de projectes:

Projectes de millora i diversificació d'activitats

Seran subvencionables totes les actuacions de millora o innovació que suposi un salt qualitatiu des d'un punt de vista del desenvolupament de l'activitat, així com també tot el necessari per a la transformació de les línies producció, logística, venda o servei per diversificar l'activitat de l'empresa o comerç adaptant-se al nou escenari. També seran objecte de la subvenció els plans de màrqueting necessaris per impulsar aquests projectes.

Projectes de transició ecològica

Seran subvencionables totes les actuacions que comportin una millora des del punt de vista de la sostenibilitat medi ambiental: minimització de residus i implantació de sistemes d'economia circular, eficiència energètica, aïllament acústic, mobilitat sostenible, etc.

Projectes de transformació digital

Seran subvencionables totes les actuacions que facilitin el trasllat de l'activitat presencial cap al món digital, transformant els processos de gestió, producció, venda i logística. En aquest cas el ventall de possibilitats és molt ampli, des de la implantació de sistemes de teletreball, creació d'Apps, pàgines web, botigues on line i lliurament a domicili, sistemes digitals de gestió de clients, màrqueting digital, produccions imatge i so digital, etc.

Projectes de millora de seguretat i salut laboral

Seran subvencionables totes les actuacions que impliquin la implantació de mesures de seguretat i salut laboral, tant per al personal de les empreses com pels seus clients. En aquest apartat cobra una especial rellevància la realització d'un pla específic de prevenció per adaptar-se a la nova normalitat i la implementació de mesures higienico-sanitàries davant la pandémia de la Covid-19.

Es consideren despeses subvencionables les que estiguin relacionades directament amb l'execució dels projectes objecte de la subvenció i que s'hagin compromès en el període d'execució.

En particular, es poden justificar les despeses següents:

Resta exclosa la despesa ocasionada pel manteniment i la conservació de les instal·lacions, la maquinària i d'altres actius, com per exemple neteja i pintura del local, abrillantar el terra, manteniment periòdic i d'altres similars.

Com a norma general, resta exclòs l'IVA d'aquestes despeses. Només s'admetrà l'IVA que no sigui recuperable o compensable.

Quedaran excloses de la subvenció totes aquelles despeses que hagin rebut finançament dels "projectes d'autoocupació" de l'AMB.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden sol·licitar aquestes subvencions persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat econòmica ubicada a Sant Boi de Llobregat amb la corresponent Declaració Censal d’Hisenda d’inici d’activitat (Model 036 o 037 o PAC DUE).

Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases reguladores les que acompleixin els següents requisits:

- Persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat empresarial/comercial a Sant Boi de Llobregat i que estiguin incloses en algun d'aquests grups:DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Si el/la sol·licitant és una persona jurídica ha de nomenar un representant o apoderat amb poders suficients per complir amb les obligacions. Han d’aportar la validació de poders o la documentació acreditativa dels mateixos.

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònic admesos per la Seu electrònica.

És necessari emplenar la instància de sol·licitud de subvenció degudament complimentada i signada, i adjuntar copia dels pressuposts, factures proformes o factures i amb el corresponent justificant de pagament.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, un cop rebuda la documentació, examinarà si és correcta i completa i, en cas contrari, ho notificarà a l’interessat/da per tal que procedeixi a revisar-la o completar-la en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació, amb indicació de que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

Les notificacions i requeriments que s’efectuïn en el marc del procediment s’hauran d’ajustar a les previsions dels articles 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (PACAP).QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de les sol·licituds és el següent:TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades en el Servei de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a partir dels criteris de valoració establerts a les bases reguladores, el/la tècnic/a corresponent farà les funcions d’instructor del procediment, abans de ser presentada a la Comissió Qualificadora.

La Comissió Qualificadora, formada per dos tècnics del servei i la interventora de l’Ajuntament o persona en qui delegui, revisarà que les sol·licituds compleixen els requisits que les bases reguladores estableixen pels sol·licitants i estudiarà que la proposta de subvencions es fa tenint en compte els criteris de valoració establerts a les mateixes.

Un cop acomplerts els tràmits anteriors, dins els terminis establerts a les bases reguladores i la convocatòria, la Junta de Govern Local aprovarà la concessió de subvencions fins a la finalització del crèdit disponible.

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció no superarà els tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució un cop transcorregut aquest termini produeix la seva desestimació.

La resolució final es notificarà individualment a la persona sol·licitant.

L’òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions té la facultat de revisar les subvencions ja concedides i de modificar les resolucions de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts, d’acord amb l’article 27 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovada pel Ple en data 24 de febrer de 2014.

Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret a respecte a peticions posteriors, no essent invocables com a precedent.

L’Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENTALTRES TRÀMITS RELACIONATS


DOCUMENTACIÓ:

Veure document .pdf Bases programa FUTUR - castellà.pdf ( 686 Kb)
Veure document .pdf Bases programa FUTUR - català.pdf ( 686 Kb)
Veure document .pdf Convocatòria programa FUTUR 2022 - castellà.pdf ( 61 Kb)
Veure document .pdf Convocatòria programa FUTUR 2022 - català.pdf ( 67 Kb)
Veure document .pdf Preguntes Freqüents Pla Futur.pdf ( 32 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/07/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades