Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

10/27/2021 05:12:11 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions - Programa FUTUR

EN QUÈ CONSISTEIX:

Aquests ajuts van adreçats a les empreses de Sant Boi que desenvolupen un projecte durant l'any 2020 de millora, adaptació, transformació, ampliació, creació de noves línies de negoci, o qualsevol altre per tal d’adequar-se a les noves necessitats del mercat.

Són objecte de la subvenció els següents tipus de projectes:

Cada empresa pot presentar més d'un projecte, la valoració és conjunta i només es pot obtenir una subvenció per empresa.

1.1.1 Projectes de millora i diversificació d'activitats

Són subvencionables totes les actuacions de millora o innovació que suposen un salt qualitatiu des d'un punt de vista del desenvolupament de l'activitat, així com també tot el necessari per la transformació de les línies producció, logística, venda o servei per diversificar l'activitat de l'empresa o del comerç adaptant-se al nou escenari. També són objecte de la subvenció els plans de màrqueting necessaris per impulsar aquests projectes.

1.1.2 Projectes de transició ecològica

Són subvencionables totes les actuacions que comporten una millora des del punt de vista de la sostenibilitat medi ambiental: minimització de residus i implantació de sistemes d'economia circular, eficiència energètica, aïllament acústic, mobilitat sostenible, etc.

1.1.3 Projectes de transformació digital

Són subvencionables totes les actuacions que faciliten el trasllat de l'activitat presencial cap al món digital, transformant els processos de gestió, producció, venda i logística. En aquest cas el ventall de possibilitats és molt ampli, des de la implantació de sistemes de teletreball, creació d'apps, pàgines web, botigues on line i lliurament a domicili, sistemes digitals de gestió de clients, màrqueting digital, etc.

1.1.4 Projectes de millora de seguretat i salut laboral

Són subvencionables totes les actuacions que impliquen la implantació de mesures de seguretat i salut laboral, tant pel personal de les empreses com pels seus clients. En aquest apartat cobra una especial rellevància la realització d'un pla específic de prevenció per adaptar-se a la nova normalitat i la implementació de mesures higienico-sanitàries davant la pandémia covid-19.

Les despeses elegibles per desenvolupar qualsevol dels projectes enumerats anteriorment seran els següents:

- Contractació d'assessoria externa i consultoria

- Honoraris d'enginyers i arquitectes

- Taxes per obtenció de llicències i autoritzacions (locals, autonòmiques, estatals, etc)

- Obres i instal·lacions

- Compra de vehicles

- Compra de maquinària i d'altres estris

- Compra d'equips d'informàtica i de telecomunicacions

- Contractació de serveis web, xarxes socials professionals i d'altres similars

- Compra de mobiliari i qualsevol altre actiu necessari

- Compra de material de protecció i seguretat laboral

- Qualsevol altre despesa necessària per desenvolupar el projecte presentat

Resta exclosa la despesa ocasionada pel manteniment i la conservació de les instal·lacions, la maquinària i d'altres actius, com per exemple neteja i pintura del local, abrillantar el terra, manteniment periòdic i d'altres similars.

Les subvencions concedides a l'empara d’aquesta convocatòria, s’han de destinar a finançar les actuacions objectes de la sol·licitud desenvolupades al llarg del període 2020.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, i en el marc del Pla de Xoc elaborat per l’Ajuntament de Sant Boi per a fer front a les conseqüències econòmiques i socials del Covid19 aquestes subvencions han de fomentar projectes d'interès públic o social que tenen per finalitat, la millora de la ciutat i de la qualitat de vida, promovent l'adaptació, transformació, ampliació, creació de noves línies de negoci, o qualsevol altre per tal d’adequar-se a les noves necessitats del mercat als diferents sectors econòmics de la ciutat.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden sol·licitar aquestes subvencions persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat econòmica ubicada a Sant Boi de Llobregat amb la corresponent Declaració Censal d’Hisenda d’inici d’activitat (Model 036 o 037 o PAC DUE).

Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes Bases les que acompleixin els següents requisits:

- Si la persona sol·licitant delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Com aportar les dades bancàries

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, un cop rebuda la documentació, examinarà si és correcta i completa i, en cas contrari, ho notificarà a l'interessat/da per tal que procedeixi a revisar-la o completar-la en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de les sol·licituds és el següent:

El tercer procediment es realitzarà en el cas que hi hagi romanents dels dos procediments anteriors.

MES INFORMACIÓ

Poden realitzar les consultes que considerin oportunes, en quant a aquestes ajudes o altres prestacions relacionades al telèfon de l'Oficina Reactivem Sant Boi, 93 654 82 22 (tots els matins de 09:00 a 14:00 i dilluns i dimarts de 16:00 a 18:00).

També poden realitzar qualsevol consulta a l'adreça de correu electrònica reactivem@santboi.catTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

En cadascun dels procediments de selecció s’examinen les sol·licituds presentades, i en cas que la documentació sigui correcta, es valora cadascuna atenent als criteris establerts al punt 8, per obtenir una comparació entre totes les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir una prelació entre aquestes per adjudicar amb el límit fixat en cada procediment.

En cas d’empat per punts es concedirà a aquella petició que hagi realitzat un major import d’inversió.

Si al finalitzar el termini de concessió no s’ha exhaurit l’import màxim a atorgar, es traslladarà aquesta quantitat a posteriors procediments.

Les sol·licituds que hagin quedat excloses per manca de disponibilitat pressupostària en un procediment, quedaran registrades com a sol·licitants mantenint la puntuació obtinguda en procediments posteriors de la mateixa convocatòria.

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció no superarà els tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud de cadascun dels procediments. La manca de resolució un cop trancorregut aquest termini produeix la seva desestimació.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENTALTRES TRÀMITS RELACIONATS


DOCUMENTACIÓ:

Veure document .pdf Bases programa FUTUR.pdf ( 170 Kb)
Veure document .pdf Bases programa FUTUR - castellà.pdf ( 153 Kb)
Veure document .doc Convocatòria programa FUTUR - català.doc ( 70 Kb)
Veure document .doc ANNEX 1 Qüestionari tècnic.doc ( 93 Kb)
Veure document .doc ANNEX 2 Dades bancàries IBAN.doc ( 128 Kb)
Veure document .doc ANNEX 3 Certificació factures.doc ( 99 Kb)
Veure document .doc ANNEX 4 Declaració responsable.doc ( 86 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 08/10/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades