Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/28/2023 03:39:27 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ocupació temporal de la via pública - amb taules i/o arcons frigorífics

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitud d'una autorització municipal per col·locar taules i/o arcons frigorífics amb finalitat lucrativa.

La llicència abastarà l'any natural en que s'hagi demanat i s'entendrà prorrogada automàticament per als tres anys següents al de l'atorgament sempre i quan no hagi canviat la configuració de l'espai i que no n'hi hagi cap resolució ferma d'imposició de sanció d'acord amb aquesta ordenança, o qualsevol incompliment de les condicions sota les quals es va concedir o de la normativa sobre soroll i contaminació acústica.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Els titulars dels establiments de restauració, venda amb degustació i assimilables sempre que disposin de tots els títols habilitants per exercir l'activitat de què es tracti.

Els espais a autoritzar es classifiquen en longitudinals i centrals, i han de complir els següents requisits:

Espais longitudinals (voreres, carrers de vianants, ...)

- L'amplada mínima lliure d'obstacles arquitectònics de la vorera a utilitzar serà de 3 metres.

- S'ha de deixar un pas lliure a la vorera de, com a mínim, 1,5 metres a part dels escocells o els altres elements urbans que puguin existir.

- La disposició de les taules i/o arcó frigorífic no impediran ni dificultaran l'accés lliure a les finques confrontants i als passos de vianants i la fluïdesa de vianants.

- La longitud màxima de la franja ocupada per taules i/o arcó frigorífic serà la de la façana del local sol·licitant. Excepcionalment, es podrà concedir una longitud major quan es consideri que no ocasiona dificultats a les àrees confrontants i els veïns/es confrontants hi estiguin conformes.

Espais centrals. L'autorització restarà supeditada a la següent limitació:

- Es respectaran les zones enjardinades i la zona de joc i descans existents.

- Permetrà, a més, la fluïdesa del trànsit de vianants.

- L'espai posat a disposició serà com a màxim d'un terç de la superfície disponible.

- El nombre màxim de taules per establiment serà de 20, per establiments en les zones de tolerància segona, tercera i quarta definides al Pla Especial d'ordenació d'usos urbans.

- Per al cas de concurrència d'establiments en un mateix espai central i que el nombre total de taules per què es demani autorització sigui superior al de la cabuda del dit espai, el principi general d’adjudicació serà el del mateix nombre de taules a cadascun dels establiments interessats.

Altres aspectes generals a tenir en compte:

- L'espai mínim a considerar per a cada taula serà de 2,25 m2.

- Els arcons frigorífics o similars tindran, a l'efecte d'ocupació, la consideració d'una taula.

- Per la instal·lació de vetlladors s'hauran d'ajustar al model normalitzat.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Si es sol·licita excedir l'ocupació de la longitud de la façana de l'establiment, s'ha de presentar una autorització dels veïns afectats.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, sempre que es disposi de la posada en marxa de l'activitatPREU:

Un cop atorgada la llicència d'ocupació, la liquidació tributària corresponent s'incorpora al padró tributari i es practiquen semestralment d'acord amb el calendari fiscal que aprova l'Ajuntament. Les modificacions, canvis de titularitat, noves altes i cessaments es prorrategen per semestres naturals.

El càlcul es fa en funció de la zona i de l'espai autoritzat.

1.- Respecte a taules i cadires i arcons frigorífics, es defineixen les següents zones:

Zona 1 - Pl. Catalunya núm. 1 a 8 i 22 a 36

Zona 2 - Pl. Ajuntament; Rambla Rafael Casanova; pl. Mercat Vell; Raurich núm. 2 a 4; Riera Basté núm. 25 a 29; Lluís Castells núm. 63 a 69

Zona 3 - Resta d'espais centrals, segons es descriu a l'annex 1 de la present ordenança així com els espais longitudinals (definits segons les determinacions de l'article 27 de ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic) compresos a l’Eix comercial que la zona comercial nivell, 1, segons es determina al Pla especial d’ordenació d’usos urbans.

Zona 4 - Resta d'espais no compresos en cap dels anteriors.

Per a cadascuna d'aquestes zones, els preus per metre quadrat autoritzat per taules o arcons instal·lats a la via pública seran els següents:

Zona 1 - Tarifa anual per m2: 50,00 euros

Zona 2 - Tarifa anual per m2: 40,00 euros

Zona 3 - Tarifa anual per m2: 33,33 euros

Zona 4 - Tarifa anual per m2: 26,67 euros

2. Per les ocupacions amb taules i cadires que es duguin a terme sota vetlladors o sobre tarimes que conformin-ocupin terrasses a la calçada, amb referència a les diferents zones que es determinen al punt I.1.1 anterior, únicament es liquiden per anys sencers, per m2 ocupat a la via pública:

Zona 1 - Tarifa anual per m2: 80,00 euros

Zona 2 - Tarifa anual per m2: 65,00 euros

Zona 3 - Tarifa anual per m2: 53,30 euros

Zona 4 - Tarifa anual per m2: 42,60 euros

Les persones titulars de les llicències d'ocupació de l'ús del domini públic per taules que resultin afectades, amb obstacles a l'explotació de l'ús del domini públic per taules, gaudiran d'una reducció de la quota anual d'un 5 per cent quan es produeixin un mínim de 10 dies d'ocupació per actes públics municipals.

Per la redacció d'informes, prèvia la corresponent inspecció, referents a canvis en la distribució de taules i similars o per saber quantes taules es poden posar, o per instal·lar vetllador, etc.: 148,80 €TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 2 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Instrucció tècnica terrasses.pdf ( 758 Kb)
Veure document .pdf MODEL DE VETLLADOR.pdf ( 1264 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/28/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades