Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/15/2019 08:09:07 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ocupació temporal de la via pública - Circs

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació de la via pública amb un circ i similars.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

La persona titular del circ.

Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'hauran d'indicar les dades corresponents al representant.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Facilitar les dades identificatives de la persona titular o representant de l’atracció de què es tracti. A més de:

a) Dates en què es pretén instal·lar l’atracció.

b) Ubicació proposada.

c) Tipologia de l’atracció i superfície ocupada.

Així mateix:

. Quan es dugui a terme qualsevol de les fases de preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d’aliments, hauran de presentar una memòria descriptiva de cada una de les fases abans esmentades la qual haurà d’incloure, presentar el tractament dels residus generats per l’exercici de les diverses activitats.

. Quan intervinguin animals com a part de l’espectacle s’haurà de presentar una memòria descriptiva de l’activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l’espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència. En cap cas s’admetrà l’exhibició d’animals salvatges en circs o en altres activitats.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent, segons l’article 97 del decret 112/2010 pel qual s’aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives:

a) Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

b) Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu d’assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa aquest Reglament, si s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l’apartat anterior.

c) Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.

d) Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

e) Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l’adreça i titulació i habilitació professional de la persona designada.

Les activitats d’establiments no permanent desmuntables, s’estarà al que es recull a la secció quarta, capítol segon del títol tercer del Decret 112/2010 pel qual s’aprovà el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Pel cas de les activitats que en tinguin la consideració d’establiments d’espectacles públics, s’haurà de disposar del control preventiu favorable de l’Administració de la Generalitat regulat a la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Aquesta s'haurà de fer amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data prevista de realització per a aforaments superiors a 1.000 persones i de dos mesos en la resta de supòsits.PREU:

Un cop aprovada la llicència, s'haurà de fer efectiva la taxa per utilització privativa del domini públic : 0,30 euros / m2 i dia, amb una quota mínima de 407,70 euros.

I, ingressar la fiança per l'import especificat en l'acord de concessió de la llicència.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és d 'un mes

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPCita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/21/2016
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades