Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/16/2021 03:49:04 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Circs

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació de la via pública amb un circ i similars.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

La persona titular del circ.

Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'hauran d'indicar les dades corresponents al representant.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Facilitar les dades identificatives de la persona titular o representant de l’atracció de què es tracti. A més de:

a) Dates en què es pretén instal·lar l’atracció.

b) Ubicació proposada.

c) Tipologia de l’atracció i superfície ocupada.

Així mateix:

. Quan es dugui a terme qualsevol de les fases de preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d’aliments, hauran de presentar una memòria descriptiva de cada una de les fases abans esmentades la qual haurà d’incloure, presentar el tractament dels residus generats per l’exercici de les diverses activitats.

. Quan intervinguin animals com a part de l’espectacle s’haurà de presentar una memòria descriptiva de l’activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l’espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència. En cap cas s’admetrà l’exhibició d’animals salvatges en circs o en altres activitats.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent, segons l’article 97 del decret 112/2010 pel qual s’aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives:

a) Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

b) Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu d’assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa aquest Reglament, si s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l’apartat anterior.

c) Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.

d) Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

e) Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l’adreça i titulació i habilitació professional de la persona designada.

Les activitats d’establiments no permanent desmuntables, s’estarà al que es recull a la secció quarta, capítol segon del títol tercer del Decret 112/2010 pel qual s’aprovà el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Pel cas de les activitats que en tinguin la consideració d’establiments d’espectacles públics, s’haurà de disposar del control preventiu favorable de l’Administració de la Generalitat regulat a la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Aquesta s'haurà de fer amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data prevista de realització per a aforaments superiors a 1.000 persones i de dos mesos en la resta de supòsits.PREU:

Un cop aprovada la llicència, s'haurà de fer efectiva la taxa per utilització privativa del domini públic : 0,30 euros / m2 i dia, amb una quota mínima de 407,70 euros.

I, ingressar la fiança per l'import especificat en l'acord de concessió de la llicència.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és d 'un mes

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALCita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/21/2016
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades