Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/01/2023 11:42:57 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Selecció de personal

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en compliment del que disposa el decret 214/1990, de 30 de juliol, pel quals s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), pel quals s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, proveeix els llocs de treball vacants, mitjançant el procés selectiu públic, d'acord amb l'oferta pública d'ocupació i pels sistemes d'oposició, concurs-oposició o concurs de mèrits, en els quals s'han de garantir el compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Totes les persones que compleixin els requisits establerts en les bases específiques de la convocatòria que regulen el procés. Amb caràcter general:

Tenir nacionalitat espanyola, o de qualsevol estat membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

O bé, tenir la condició de cònjuge de qui tingui la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, o la condició de descendents de qualsevol dels cònjuges, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.

O bé, en la resta de casos en què no es tingui la nacionalitat espanyola, i sempre i quan la plaça oferta sigui de caràcter laboral, estar en possessió de la residència legal a Espanya.Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Comunitat Europea en els termes previstos per la Llei 17/1993

Tenir 16 anys complerts

Complir les condicions per exercir les funcions que dins el cos i l'escala li poden ser encomanades.

No haver estat separat/da ni acomiadat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de la comunitat autònoma o de l'Administració local, ni estar inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiquesDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Tota la documentació que acrediti els requisits exigits en les bases específiques de la convocatòria.

En qualsevol cas:

Fotocòpia del DNI

Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida

Currículum vitae

Altra documentació: tota aquella documentació que acrediti els mèrits especificats en les bases de la convocatòria

Només els candidats que guanyin plaça , en el moment de la seva contractació o nomenament hauran de presentar la documentació que justifiqui:No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da en ferm, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el normal exercici de les funcions

No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da en ferm, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el normal exercici de les funcionsQUAN ES POT SOL·LICITAR:

Dins del termini establert en les bases publicades (habitualment 20 dies naturals) a comptar des de l'endemà de l'última publicació de la convocatòria en un diari oficial (habitualment el DOGC).PREU:

Sense cost.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

L'Ajuntament disposa d'un mes a partir de la data límit de presentació de les sol·licituds per publicar la llista de candidats/es admesos/es i exclosos/es.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPMANUAL INFORMATIU:


Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 11/22/2013
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades