Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 02:34:52 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Prestacions econòmiques d'urgència especial (Generalitat de Catalunya)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

- MODALITATS DE LES PRESTACIONS D'ESPECIAL URGÈNCIA:

a) Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària.

b) Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer.

c) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge que pot incloure una prestació complementària per a despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer.

d) Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l'impacte econòmic i social de la covid-19 des de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020 , de 14 de març.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya que es troben en risc d'exclusió social residencial.

- REQUISITS GENERALS:

a) Tenir residència legal a Catalunya, acreditada amb una autorització de residència obtinguda.

b) Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària, a excepció de les persones sol·licitants d'una prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer, derivat de l'impacte econòmic i social de la covid-19.

c) Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.

d) No tenir, ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència, cap habitatge en propietat o en usdefruit, llevat no en disposi de l'ús i gaudi.

e) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més; i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.

f) L'import de les quotes d'amortització del préstec hipotecari o del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar a la demarcació de Barcelona els 800 euros mensuals.

g) Amb l'import de la prestació sol·licitada, cal garantir la liquidació del deute existent i estar en condicions de continuar pagant.

h) Quan la quantia de la prestació concedida sigui inferior a l'import màxim establert, es pot concedir una nova prestació fins a aquest import màxim, sempre que s'acrediti el pagament de tres mensualitats.

i) Les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació fins a la quantia màxima no poden sol·licitar novament una altra prestació econòmica amb caràcter urgent i especial fins que no hagi transcorregut un mínim d'un any.

j) Pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.

- NO PODEN ACCEDIR A LES PRESTACIONS:

a) Persones usuàries amb títol habilitant dels habitatges de propietat o que gestionen l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

b) Les persones que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptada.

c) Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d'un gran tenidor d'habitatges.

d) En les prestacions de les modalitats b,c i d, no tenir cap tipus de parentiu, ni el sol·licitant, ni cap membre de la UC amb el propietari de l'habitatge.

- REQUISITS ESPECÍFICS PER A CADASCUNA DE LES MODALITATS:

a) PRESTACIÓ PER AL PAGAMENT DEL DEUTE DE QUOTES D'AMORTITZACIÓ HIPOTECÀRIA:

1. Acreditar la urgència i especial necessitat mitjançant un informe social emès pels serveis socials.

2. Tenir deutes de quotes d'amortització hipotecària per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles.

3. La persona sol·licitant ha de ser titular d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueix els seu domicili habitual i permanent.

4. Haver pagat durant un període mínim de dotze mesos.

5. Quantia màxima de la prestació: 4.500 euros.

6. Mensualitats: Màxim 12, encara que la quantia no arribi als 4.500 euros.

b) PRESTACIÓ PER AL PAGAMENT DEL DEUTE DE RENDES DE LLOGUER:

1. Acreditar la urgència i especial necessitat mitjançant un informe social emès pels serveis socials.

2. Tenir deutes de rendes de lloguer per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles.

3. La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer i què constitueixi el seu domicili habitual i permanent. En el cas de contractes signats a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el pagament de la fiança a l'arrendador.

4. Haver pagat al mínim 3 mesos de lloguer.

5. En el moment que s'hagi d'emetre la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a 12 mesos.

6. Quantia màxima de la prestació:4.500 € anuals.

7. Mensualitats: Màxim 12.

8. Possibilitat de nova sol·licitud si la quantia atorgada és inferior a 4.500 €.

c) PRESTACIÓ PER ATENDRE SITUACIONS DE PÈRDUA DE L'HABITATGE QUE POT INCLOURE UNA PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A DESPESES DE FIANÇA I D'ACCÉS A L'HABITATGE EN RÈGIM DE LLOGUER.

1. Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la UC mitjançant un informe social emès pels serveis socials.

2. La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer que ha de constituir els seu domicili habitual i permanent.

3. No haver transcorregut més de 24 mesos entre la data en què es deixa l'habitatge i la sol·licitud de la prestació

4. Haver pagat 3 mensualitats del lloguer o 6 quotes hipotecàries de l'habitatge anterior.

5. La persona sol·licitant s'ha de trobar en algun dels supòsits: processos de desnonament per manca de pagament, dacions en pagament, dones que es troben en situació de violència masclista, els casos de la mesa d'emergència amb resolució favorable i en tràmit de reallotjament.

6. Quantia de la prestació: S'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge amb un límit màxim de 3.600 euros.

7. La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de la resolució favorable i per a 12 mensualitats. Es pot renovar fins a un màxim de 24 mesos.

d) PRESTACIÓ PER AL PAGAMENT DEL DEUTE DE RENDES DEL LLOGUER DERIVAT DE L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19 DES DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA PEL REIAL DECRET 463/2020 , DE 14 DE MARÇ.

1. L'informe social no és necessari per acreditar la urgència i especial necessitat.

2. Tenir deutes de rendes de lloguer per circumstàncies sobrevingudes no previsibles a partir del mes d'abril de 2020.

3. La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer.

4. El sol·licitant o qualsevol membre de la UC es trobin en situació d'atur, expedient Temporal de Regulació d'ocupació (Erto), o les persones treballadores per compte aliena o per compte pròpia hagin patit una disminució dels ingressos derivat de l'impacte econòmic i social de la Covid-19.

5. Quantia màxima: 4.500 euros.

6. Mensualitats: màxim 12, encara que la quantia no arribi a 4.500 euros.

Per a més informació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despec
ial-urgencia-per-a-lhabitatge?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2cQUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODEL DE SOL·LICITUD DE LA GENERALITAT:

Veure document .pdf 801_sol_licitud_prestacions_urgents.pdf ( 2059 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/01/2021
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades