Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/07/2020 01:33:43 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions municipals per a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges - exercici 2019

EN QUÈ CONSISTEIX:

Subvencions per tal d'incidir en la qualitat de vida de la ciutadania i la millora de les condicions d'habitabilitat, amb la rehabilitació del parc privat existent d'habitatges i d'edificis d'habitatges de Sant Boi de Llobregat.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

1. ACTUACIONS EN EDIFICIS

1.1. Programa d'accessibilitat en edificis plurifamiliars:

1.1.1. Instal·lació d'ascensors en edificis amb 2 o més plantes pis per sobre de la d'accés, que no en disposin; l'import equivalent al 25% del cost de l'actuació amb un màxim de 10.000,00 €

1.1.2. Supressió de barreres arquitectòniques per a l'accés a l'edifici, l’edifici sempre que compleixin amb les condicions previstes a la normativa vigent; l'import equivalent al 12% del cost de l'actuació de supressió de barreres arquitectòniques amb un màxim de 100 € per habitatge afectat.

1.2. Programa de conservació dels edificis:

1.2.1. Rehabilitació de l'envolvent (façanes i/o cobertes) d'edificacions plurifamiliars o, en el cas de ser unifamiliars, que es troben entre mitgeres. S'inclouen les actuacions per a la reparació de deficiències detectades a l'IITE qualificades com a molt greus, greus o importants o, en qualsevol cas, les patologies estructurals i problemes d'estanqueïtat. L'import equivalent al 50% del cost de l'actuació de rehabilitació, amb un màxim de 1.000 € per habitatge afectat.

Cas especial d'edificis catalogats: actuacions de rehabilitació de façanes i/o cobertes en edificis catalogats (segons determinacions PE i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Casc Antic, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 20/06/1990) i amb informe favorable del projecte de rehabilitació presentat per part de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament; els imports màxims contemplats en aquest apartat s'incrementen en 200,00 € per habitatge mantenint el mateix percentatge de subvenció respecte al pressupost presentat.

1.2.2. Substitució i reparació dels baixants fins a la seva connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici a la xarxa pública de clavegueram; l'import equivalent al 60% del cost de l'actuació amb un màxim de 6.000 €.

2. ACTUACIONS EN HABITATGES:

2.1. Programa d'habitabilitat en habitatges; actuacions necessàries per a l'obtenció de les condicions mínimes d'habitabilitat; l'import equivalent al 60% del cost de l'actuació amb un màxim de 8.400,00 €.

2.2. Programa de mobilitat en habitatges; actuacions per a l'adaptació interior de l'habitatge i formació d'itineraris accessibles per a unitats familiars amb algun membre amb mobilitat reduïda o major de 65 anys; l'import equivalent al 40% del cost de l'actuació amb un màxim de 7.200,00 €.

2.3. Programa d'eficiència energètica en habitatges; actuacions per a la millora de la qualificació energètica de l'habitatge, cal documentar la millora obtinguda amb les actuacions a subvencionar; l'import equivalent al 40% del cost de l'actuació amb un màxim de 7.000,00 €.

2.4. Programa d'arranjament d'habitatges desocupats a destinar a la borsa de lloguer social; les que es realitzen en un habitatge que ha estat adscrit a la borsa de lloguer durant el 2019 i per un període de 5 anys; l'import equivalent al 100% del cost total de les obres, inclosos els honoraris tècnics i els tributs i impostos, amb un màxim de 10.000,00 €.

2.5. Programa d'arranjament d'habitatge amb subjecció a un contracte dels anomenats de masoveria urbana per a les obres de rehabilitació i arranjament en l'habitatge que són contraprestació, total o parcial, per a l'arrendament del mateix; l'import equivalent al 60% del cost del material emprat per a la realització de les obres i dels honoraris tècnics, en el seu cas, amb un màxim de 5.000,00 €.

POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

- Qualsevol persona física o jurídica que compleix els requisits

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden acollir-se a aquesta convocatòria aquells edificis de tipologia residencial i habitatges, que compleixen els requisits següents:

PER A TOTES LES ACTUACIONS:

EN CAS D'ACTUACIONS EN EDIFICIS D'US RESIDENCIAL:

EN CAS D'ACTUACIONS EN HABITATGES :

En el cas que els promotors de les obres siguin persones físiques que promoguin actuacions de rehabilitació en habitatges d'us propi o que es trobin llogats i no es repercuteixi el cost de les obres al llogater, els ingressos de la unitat convivencial no podran superar el 2,80 de l'IRSC ponderat:

1 membre - 29.746,19 €

2 membres - 30.666,18 €

3 membres - 31.985,15 €

4 o més membres - 33.051,32 €

Es consideren ingressos de la unitat de convivència, entesa com a conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles, la suma dels ingressos de tots els membres que la formen.

Als efectes d'atorgar un equilibri a les diverses unitats familiars o unitats de convivència que opten als ajuts o serveis en matèria d'habitatge, els ingressos es ponderen tenint en compte la zona geogràfica (els àmbits territorials en què es distribueixen els municipis de Catalunya a efectes d'aplicació del Pla per al dret a l'habitatge corresponent a Sant Boi de Llobregat la zona A) i segons el nombre de membres de la unitat.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

EN TOTS ELS CASOS:

ACTUACIONS EN EDIFICIS:

ACTUACIONS EN HABITATGES:

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació de la present subvenció municipal, no cal que aportin la documentació corresponent a: l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar.

En cas d'oposició, s'ha d'aportar la documentació acreditativa següent:QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per a la presentació de les sol·licituds roman obert des del 2 al 27 de setembre de 2019, ambdós inclosos.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds.

Si passat aquest termini no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases subvencions rehab habitatges i edificis 2019.pdf ( 182 Kb)
Veure document .pdf Bases regualoras subvenciones rehabilitacion ejercicio 2019.pdf ( 192 Kb)
Veure document .doc Detall factures subvencionades 2019 - model+xls.doc ( 103 Kb)
Veure document .doc Detall pressupost 2019 - model+xls.doc ( 109 Kb)
Veure document .doc Acord de collogaters.doc ( 62 Kb)
Veure document .doc Autorització - propietari.doc ( 64 Kb)
Veure document .doc Autorització de la persona propietària.doc ( 64 Kb)
Veure document .doc Autorització de representativitat.doc ( 27 Kb)
Veure document .doc Certificat acta de reunió.doc ( 53 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 07/15/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades