Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/24/2021 01:02:20 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions municipals per a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges - exercici 2020

EN QUÈ CONSISTEIX:

Subvencions per tal d'incidir en la qualitat de vida de la ciutadania i la millora de les condicions d'habitabilitat, amb la rehabilitació del parc privat existent d'habitatges i d'edificis d'habitatges de Sant Boi de Llobregat.

Les actuacions subvencionables no poden haver estat iniciades abans de l'1 de gener de 2017 i han d'haver estat finalitzades entre l'1 d'agost de 2019 i la data de presentació de la sol·licitud.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

1. ACTUACIONS EN EDIFICIS

1.1. Programa d'accessibilitat en edificis plurifamiliars:

1.1.1. Instal·lació d'ascensors en edificis amb 2 o més plantes pis per sobre de la d'accés, que no en disposin; l'import equivalent al 25% del cost de l'actuació amb un màxim de 10.000,00 €

1.1.2. Supressió de barreres arquitectòniques per a l'accés a l'edifici, l’edifici sempre que compleixin amb les condicions previstes a la normativa vigent; l'import equivalent al 12% del cost de l'actuació de supressió de barreres arquitectòniques amb un màxim de 100 € per habitatge afectat.

1.2. Programa de conservació dels edificis:

1.2.1. Rehabilitació de l'envolvent (façanes i/o cobertes), de cimentació i estructura d'edificacions plurifamiliars o, en el cas de ser unifamiliars, que es trobin entre mitgeres. S'inclouen les actuacions per a la reparació de deficiències detectades a l'IITE qualificades com a molt greus, greus o importants o, en qualsevol cas, les patologies estructurals i problemes estanqueïtat. L'import equivalent al 50% del cost de l'actuació de rehabilitació, amb un màxim de 1.000 € per habitatge afectat.

Cas especial d'edificis catalogats: En cas que es tracti d'actuacions de rehabilitació de façanes i/o cobertes en edificis catalogats (segons determinacions PE i Catàleg de Protecció i Rehabilitació del Casc Antic, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 20/06/1990) i amb informe favorable del projecte de rehabilitació presentat per part de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament, els imports màxims contemplats en aquest apartat s’incrementaran en 500,00€ per habitatge mantenint el mateix percentatge de subvenció respecte al pressupost presentat

1.2.2. Substitució i reparació dels baixants fins a la seva connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici a la xarxa pública de clavegueram; l'import equivalent al 60% del cost de l'actuació amb un màxim de 6.000 €.

2. ACTUACIONS EN HABITATGES:

2.1. Programa d'habitabilitat en habitatges; actuacions necessàries per a l'obtenció de les condicions mínimes d'habitabilitat; l'import equivalent al 60% del cost de l'actuació amb un màxim de 8.400,00 €.

2.2. Programa de mobilitat en habitatges; actuacions per a l'adaptació interior de l'habitatge i formació d'itineraris accessibles per a unitats familiars amb algun membre amb mobilitat reduïda o major de 65 anys; l'import equivalent al 40% del cost de l'actuació amb un màxim de 7.200,00 €.

2.3. Programa d'eficiència energètica en habitatges; actuacions per a la millora de la qualificació energètica de l'habitatge, cal documentar la millora obtinguda amb les actuacions a subvencionar; l'import equivalent al 40% del cost de l'actuació amb un màxim de 7.000,00 €.

2.4. Programa d'arranjament d'habitatges desocupats a destinar a la borsa de lloguer social; les que es realitzen en un habitatge que ha estat adscrit a la borsa de lloguer durant el 2019 i per un període de 5 anys; l'import equivalent al 100% del cost total de les obres, inclosos els honoraris tècnics i els tributs i impostos, amb un màxim de 10.000,00 €.

2.5. Programa d'arranjament d'habitatge amb subjecció a un contracte dels anomenats de masoveria urbana per a les obres de rehabilitació i arranjament en l'habitatge que són contraprestació, total o parcial, per a l'arrendament del mateix; l'import equivalent al 60% del cost del material emprat per a la realització de les obres i dels honoraris tècnics, en el seu cas, amb un màxim de 5.000,00 €.

POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

- Qualsevol persona física o jurídica que compleix els requisits

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden acollir-se a aquesta convocatòria aquells edificis de tipologia residencial i habitatges, que compleixen els requisits següents:

PERSONES DESTINATÀRIES

- Podran ser beneficiaris/àries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que promoguin les obres o actuacions com a propietaris/àries, arrendataris/àries, usufructuaris/àries o titulars de qualsevol altre títol jurídic de similar naturalesa admissible en dret, en les que no concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan a criteri de l’Ajuntament puguin derivar-se perjudicis de l’interès públic que hi concorre en el finançament de les actuacions subvencionades. En particular, no es podran beneficiar en cap cas de cap ajut les persones sol·licitants que hagin estat condemnades amb sentencia ferma per actuacions considerades com a mobbing immobiliari. A l’efecte, hauran de subscriure una declaració responsable.

- Per a les actuacions en habitatges, en cas que les persones sol·licitants siguin titulars d'un habitatge desocupat per poder beneficiar-se de les subvencions previstes en aquestes bases, caldrà que signi document d'adscripció del seu habitatge a la borsa de lloguer social amb el compromís de mantenir-ho a la mateixa durant un període de 5 anys des de la signatura del contracte de lloguer signat mitjançant la borsa.

- Si el/la beneficiari/ària és el/la propietari/ària d'un habitatge destinat a lloguer amb contracte d'arrendament vigent, i repercuteix el cost de la instal·lació sobre les persones llogateres, caldrà que repercuteixi també l'import de la subvenció que, si escau, s’atorgui.

- Els ajuts que es reconeguin per raó d’una determinada actuació seran transmissibles en la mesura que es modifiqui la titularitat de la llicencia d’obres respectiva. En aquest sentit, s’entendrà que la conformitat a la transmissió de la llicència comporta també la cessió al nou titular dels drets derivats de la subvenció atorgada excepte manifestació en contra per part del nou beneficiari feta en els termes establerts a l’apartat c) de la base 10a, entenent com a data d’inici del còmput del termini del mes l’endemà de la notificació del canvi de titularitat de la llicència.

ACTUACIONS PROTEGIBLES

Podran acollir-se a aquesta convocatòria aquells edificis de tipologia residencial i habitatges, que compleixin els requisits següents:

PER A TOTES LES ACTUACIONS:

- Les actuacions subvencionables no poden haver estat iniciades no poden haver estat iniciades abans de l'1 de gener de 2017 i han d'haver estat finalitzades entre l'1 d'agost de 2019 i la data de presentació de la sol·licitud. En qualsevol cas les mateixes actuacions no han d'haver obtingut cap subvenció a la rehabilitació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en altres convocatòries municipals. S'entendrà per data d'inici de l'actuació l'assenyalada a la certificació de la direcció facultativa o, cas de no ser preceptiva la seva intervenció, la data de presentació a l'Ajuntament de la comunicació de l'inici de les obres o assabentat.

- Les actuacions de rehabilitació han d'haver-se executat en la seva totalitat en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció. Caldrà aportar el corresponent certificat final d'obra.

EN CAS D'ACTUACIONS EN EDIFICIS D'US RESIDENCIAL:

- L'antiguitat de l'edifici sigui anterior al 1996 llevat dels casos d'intervencions urgents per risc imminent que afecti l'estabilitat global de l'edifici, les de millora de les condicions d'accessibilitat o la supressió de barreres arquitectòniques.

- Els edificis han de ser de titularitat privada, i com a minin, el 70% de la seva superfície construïda sobre rasant ha de tenir ús residencial d'habitatge. Al menys el 70% dels habitatges han de constituir el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.

- En cas d'edificis d'habitatges de 45 anys o més d'antiguitat, cal que disposin del corresponent certificat d'aptitud i de l'informe de la Inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges (IITE). Es podrà exceptuar disposar de l'ITE en el cas que es justifiqui tècnicament que l'estat previ a la realització de les actuacions subvencionables suposava un risc imminent per a la seguretat o salubritat de les persones.

En cas d'actuacions de rehabilitació en habitatges:

- En el cas que els promotors de les obres siguin persones físiques que promoguin actuacions de rehabilitació en habitatges d'us propi o que es trobin llogats i no es repercuteixi el cost de les obres al llogater, els ingressos de la unitat convivencial no podran superar el 2,80 de l'IRSC.

els imports són els que s'indiquen a continuació:

- 1 membre: 29.746,19 €

- 2 membres: 30.666,18 €

- 3 membres: 31.985,15 €

- 4 o més membres: 33.051,32 €

Es consideren ingressos de la unitat de convivència, entesa com a conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles, la suma dels ingressos de tots els membres que la formen.

Als efectes d'atorgar un equilibri a les diverses unitats familiars o unitats de convivència que opten als ajuts o serveis en matèria d'habitatge, els ingressos s'han considerat tenint en compte la zona geogràfica (els àmbits territorials en què es distribueixen els municipis de Catalunya a efectes d'aplicació del Pla per al dret a l'habitatge corresponent a Sant Boi de Llobregat la zona A) i segons el nombre de membres de la unitat.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació a aportar en tots els casos:

a.Original del DNI o del CIF del sol·licitant i del DNI del representant si és el cas, en aquest supòsit caldrà aportar també l’acord de nomenament del mateix amb les condicions, si és el cas, d'aprovació de l'actuació.

b.Pressupost detallat de les partides de l'obra, degudament signat, que caldrà que sigui congruent amb el pressupost d'execució material declarat a la preceptiva de llicència o d’obres o document anàleg. En cas que es presenti la factura desglossada en el moment de presentar la sol·licitud no caldrà presentar aquest pressupost.

c.Formulari resum de la despesa global derivada de les obres, desglossada, si s'escau, per a cada tipus d'actuació subvencionable i identificant d'una banda, el cost de contracte del constructor i, d'altre banda, altres despeses directament relacionades, incloent en tots els casos l'Impost del Valor afegit aplicable quan no tingui caràcter recuperable.

d.Declaració responsable de no haver demanat ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix concepte. En el cas d’haver-les demanat o rebut d’altres administracions o entitats, detall de les mateixes. El seu import acumulat, inclosa la subvenció prevista en aquestes bases, no podrà superar el 100% del cost de l'actuació.

e.Certificat d'inici i final d'obra o, en cas que l'actuació no requereixi intervenció tècnica, declaració responsable de la data d'inici i finalització de les obres, que haurà de ser coincident amb la que consti a l'expedient de llicències corresponents.

f.Documentació tècnica:

i.En cas d'actuacions en edifici que estigui obligat a passar la inspecció tècnica, una còpia de l'informe de la inspecció tècnica realitzada i del certificat d'aptitud atorgat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

ii.En la resta de casos: Memòria, documentació gràfica i imatges de les actuacions realitzades que contingui, com a mínim, la descripció de l’estat de l’edifici o l'habitatge amb anterioritat a l’inici de les obres (escrita i gràfica); la justificació de la necessitat i la descripció detallada de les actuacions.

iii.En cas del programa d'eficiència energètica es podrà aportar l'informe de qualificació energètica on constin les actuacions recomanades pel tècnic i la qualificació energètica anterior a l'execució de les obres així com l'etiqueta obtinguda després de la realització de les obres.

iv.En cas del programa d'adaptació interior d'habitatge es podrà presentar un petit informe que expliqui el motiu pel qual es van realitzar les obres que pot preparar la mateixa empresa o industrial que realitzi les obres.

v.En cas d'actuacions per obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat: informe tècnic que justifiqui l'estat inicial de l'habitatge així com les actuacions que s'han efectuat per tal d'aconseguir l'obtenció d'aquestes condicions mínimes.

Documentació a presentar en cas d'actuacions en habitatge:

En cas que la persona sol·licitant sigui titular d'un habitatge llogat:

En cas que la persona sol·licitant sigui l'arrendatari/ària de l'habitatge:

En cas d'actuacions a l'interior d'habitatge, les persones sol·licitants que deneguin l'autorització perquè l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui fer les consultes necessàries han d'aportar:

Amb caràcter general no caldrà presentar la documentació que ja es troba en poder de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat o dels seus ens dependents, sempre que no hagi sofert modificacions, que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que la documentació hagi estat admesa com a vàlida.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per a la presentació de les sol·licituds romandrà obert des del 7 de setembre de fins el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds.

Si passat aquest termini no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO:
ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Veure document .pdf Convocatòria rehab habitatges i edificis 2020.pdf ( 151 Kb)
Veure document .pdf Bases subvencions rehab habitatges i edificis 2020.pdf ( 176 Kb)
Veure document .pdf Bases subvenciones rehabilitación 2020 - Castellà.pdf ( 188 Kb)
Veure document .pdf Convocatoria rehabilitación 2020 - Castellà.pdf ( 147 Kb)
Veure document .pdf ATTYUYFW.pdf ( 151 Kb)
Veure document .doc Detall factures subvencionades 2020 - model+xls.doc ( 104 Kb)
Veure document .doc Detall pressupost 2020 - model+xls.doc ( 109 Kb)
Veure document .doc Acord de collogaters.doc ( 62 Kb)
Veure document .doc Autorització - propietari.doc ( 64 Kb)
Veure document .doc Autorització de la persona propietària.doc ( 64 Kb)
Veure document .doc Autorització de representativitat.doc ( 27 Kb)
Veure document .doc Certificat acta de reunió.doc ( 53 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 09/04/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades