Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 01:57:22 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències de parcel·lació / Segregació de terrenys / Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació

EN QUÈ CONSISTEIX:

Es l'autorització municipal que permet dividir o parcel·lar un terreny en dues o més porcions i/o segregar-ne una o diverses porcions, sempre que es compleixi la legislació aplicable i l'ordenació territorial i urbanística.

Així mateix, si es tracta d'una parcel·lació NO urbanística (emmarcada dins del previst a l'article 27 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) i s'ajusta a les condicions específiques de la legislació sectorial, l'Ajuntament procedeix a declarar l'innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació.

Aquesta llicència municipal de parcel·lació o declaració municipal de la seva innecessarietat és imprescindible per formalitzar l'escriptura pública de segregació i la conseqüent inscripció al Registre de la Propietat com a finques registrades independents.

Resten exempts d'aquesta autorització/declaració els actes derivats d'expedients d'expropiació forçosa o aquells que estan emparats en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.

En el cas que així s'estableixi al planejament urbanístic vigent, la creació d'una nova parcel·la i/o habitatge o activitat pot comportar l'obligació del propietari/ària de la substitució econòmica del deure de cessió d'aprofitament derivat de l'increment d'aprofitament generat per la nova normativa d'aplicació.

Veure la legislació aplicableQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- La persona propietària del terreny

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Informació cadastral:

*De conformitat amb l’establert per l’article 3.2 del TRLCI, s’incorpora la CCDG als procediments administratius com a mitjà d’acreditació de la descripció física dels immobles en format digital. Aquest document incorpora, entre altres, a banda del CSV (codi segur de verificació), un arxiu amb extensió GML (arxiu descriptiu de les coordenades georeferenciades dels vèrtexs) de la finca matriu que serveix de base, en cas de coincidir plenament amb la realitat física, per la proposta de divisió.

Informació del Registre de la Propietat:

Projecte tècnic de parcel·lació o segregació de finques signat per tècnic competent

Veure detall del contingut del projecte

Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que es sol·liciti.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

En concepte de taxa per la prestació de serveis urbanístics: 146,05 euros per parcel·la o local resultantTERMINI DE RESOLUCIÓ:

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

Les obres d'enderroc o reforma de les edificacions existents que, en virtut de la nova configuració que se sol·licita, siguin necessàries per complir amb les determinacions del planejament i la normativa urbanística, tenen la consideració de requisit previ i, per tant, han d'estar totalment executades per poder informar la sol·licitud de llicència.

Atès aquest caràcter preceptiu i que, en cap cas, la llicència de parcel·lació faculta implícitament l'autorització per a l'execució d'obres, s'han de tramitar i obtenir les corresponents llicències d'obres per a l'execució d'aquestes.

Per a edificis en situació de volum disconforme, cal justificar la preexistència de la situació actual que es vol consolidar. En el cas dels habitatges, un/a tècnic/a competent ha de certificar el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat, com a mínim dels exigibles per a segona ocupació (habitatge usat).ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT

 • Presenteu la sol·licitud a qualsevol oficina de Correus, amb el Codi Digital de Destinació L01082009, amb la modalitat de tramesa:

  Servei de Registre Virtual Electrònic amb l'Administració

  CORREU POSTAL


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODEL DE DECLARACIÓ:

Veure document .rtf Declaració responsable professional.rtf ( 1080 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/13/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades