Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/02/2021 02:11:38 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions per al foment de l'adequació d'habitatges específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona - Convocatòria 2021

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria d'habitatges privats existents a l'àrea metropolitana de Barcelona (habitatges individuals ubicats en edificis de tipologia residencial col·lectiva i unifamiliars de la resta d'àmbits), destinats principalment a residència habitual i permanent. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició de les borses de lloguer social o altres programes públics.

Són actuacions subvencionables:

A) Actuacions d'obtenció i/o millora de l'habitabilitat: Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi les condicions mínimes d'habitabilitat legalment exigides.

B) Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament.

C) Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED, entre d'altres. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts recarrega per a vehicles elèctrics.

D) Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge: Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

QUANTIA:

La quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35% del cost subvencionable fins a un màxim de 5.000 € per a cada una de les quatre tipologies d'actuacions.

En el cas que l'habitatge s' incorpori a les borses de lloguer social, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35% del cost subvencionable fins a un màxim de 10.000 € per a cada una de les quatre tipologies d'actuacions.

Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvencionable està constituït pels següents conceptes: el pressupost de l'empresa o empreses que realitzen les obres i els honoraris facultatius (cost de la cèdula,...). No s'inclouen impostos, taxes o tributs.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

REQUISITS EN QUANT AL SOL.LICITANT:

a) El sol·licitant és el propietari o l'arrendatari de l'habitatge

b) Els ingressos anuals de la unitat de convivència no pot superar 4 vegades l'indicador de Renda de suficiència de Catalunya (IRSC).En el supòsit d'adaptacions interior dels habitatges destinades a facilitar la mobilitat de les persones, els ingressos anuals no superen 5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)

Aquest límit d'ingressos anuals no serà d'aplicació quan alguna persona resident a l'habitatge a data de la sol·licitud de l'ajut presenti discapacitat igual o superior al 33% i superi el barem de mobilitat reduïda, o bé tingui 65 anys o més.

Per al càlcul dels ingressos anuals que determinaran el dret a ser beneficiari de la subvenció, es computaran els ingressos de tos els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys empadronats a l'habitatge segons el padró d'habitants.

S’aplicarà l’IRSC que sigui vigent en la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut i en el valor inclòs en la Llei de pressupostos vigent, d’acord amb les Taules d'ingressos de referència en matèria d'habitatge publicades i d’acord amb les zones geogràfiques de referència també publicades:

Veure taula d'ingressos

Veure zones geogràfiques

c) El sol·licitant es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments metropolitans i amb la Seguretat Social.

REQUISITS EN QUANT A L'HABITATGE:

a) És privat i és unifamiliar o bé individual en edifici de tipologia residencial col·lectiva.

b) Es situa a l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte Barcelona ciutat.

c) Ha estat construït abans de 2010 , excepte per a actuacions de millores energètiques i de sostenibilitat i per a actuacions d'adaptació de mobilitat de l'habitatge.

d) Els habitatges han de constituir el domicili habitual de les seves persones propietàries o arrendatàries. En cas d'habitatges buits es poden acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal o, en el seu defecte, a la Borsa de lloguer comarcal corresponent, en les condicions que aquestes determinin (i, en qualsevol cas, per un període no inferior a 7 anys).

e) No haver rebut cap ajut públic pel mateix tipus d'actuació en els deu anys anteriors .

f) No haver sol·licitat cap ajut públic pel mateix tipus d'actuació.

g) Disposar de cèdula d'habitabilitat vigent en el moment de la presentació de la documentació final de les obres

h) Les obres o actuacions no han d'haver estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol·licitud.

i) Les obres estan en disposició d'iniciar-se en un termini màxim de quatre mesos comptats a partir de l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. En cas de no disposar encara de la concessió de l'autorització municipal, les obres estaran en disposició d'iniciar-se en un termini màxim d'un mes a partir de la data de concessió de l'autorització municipal.

j) Les obres estan en disposició d'executar-se en un termini màxim de 8 mesos, comptats des de l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

PASSOS A SEGUIR I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A OBTENIR LES SUBVENCIONS :

-. PAS 1. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

S'ha de presentar la sol·licitud d'ajut per a l'adequació d'habitatges (Imprès 1).

Període: del dia 1 de febrer de de 2021 fins 31 de desembre de 2021 o fins exhauriment de la partida pressupostària si és el cas.

Cal adjuntar la següent documentació:

EN CAS D'HABITATGE ARRENDAT:

- Contracte de lloguer vigent registrat, acreditació del dipòsit de la finça obligatòria a INCASOL, i l'últim rebut mensual de lloguer pagat/cobrat.

EN CAS D'HABITATGES BUITS:

En el cas que s'ubiqui a un edifici en règim de propietat horitzontal, s'ha d'incorporar al mercat de lloguer en les condicions definides al punt 8c de la convocatòria, situació que s'haurà d'acreditar amb l'aportació de la documentació final:

- Acreditar que la renda pactada del nou contracte d’arrendament no supera la fixada per l’Índex de Referència de preus de lloguer d’habitatges en el mateix entorn urbà i per les mateixes característiques, d’acord amb l’article 68 bis 2 de la Llei 18/2007, de 28 de de desembre, del dret a l’habitatge.

- Instar l’assentament corresponent en el Registre de la Propietat per fer constar aquesta situació.

- Acreditar l’empadronament de les persones arrendataries amb la documentació final d'obra.

En el cas que s'ubiqui a un edifici no constituït en règim de propietat horitzontal, s'ha d'incorporar a la Borsa de Lloguer social de la Generalitat de Catalunya en les condicions definides al punt 8d de la convocatòria, situació que s'haurà d'acreditar amb l'aportació de la documentació final.

-. PAS 2. REALITZACIÓ DE LES OBRES

No es necessita cap informe del Consorci per a iniciar les obres, havent-se d’iniciar les mateixes en els 4 mesos posteriors a la presentació de la sol·licitud.

Les obres es podran iniciar en un termini màxim de quatre mesos comptats a partir de l’endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. En el cas de no haver -se pogut iniciar en aquest termini per no disposar encara de la concessió de l’autorització municipal ja sol·licitada, les obres s’hauran d’iniciar en un termini màxim d’un mes a partir de la data de concessió de l’autorització municipal

-. PAS 3. COMUNICACIÓ INICI OBRES

S'ha de comunicar a l'Oficina Local d'Habitatge l'inici de les obres en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà del seu inici.

-. PAS 4. FINALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES REALITZADES

S'ha de presentar el document acreditatiu del FINAL DE LES OBRES en un termini màxim de 30 dies naturals juntament amb:

Per més informació:https://www.cmh.cat/web/cmh/ajuts/programes/programa-habitabilitat-2021QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu fins el 31 de desembre del 2021

Recordeu que es pot tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Veure document .pdf Convocatòria habitabilitat 2021.pdf ( 358 Kb)
Veure document .pdf Impres 1 Sol.licitud ajuts.pdf ( 356 Kb)
Veure document .pdf DOCU 1 Documentacio inicial.pdf ( 97 Kb)
Veure document .pdf Impres 1B Declaracio responsable i autoritzacions.pdf ( 90 Kb)
Veure document .pdf Comunicat Inici i Fi Obres.pdf ( 35 Kb)
Veure document .pdf Impres 2A Dades bancaries.pdf ( 114 Kb)
Veure document .pdf DOCU 2 Documentacio final.pdf ( 111 Kb)
Veure document .pdf Impres 2B Acord endos ajuts.pdf ( 224 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/02/2021
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades