Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/26/2022 04:39:47 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions per al foment de l'adequació d'habitatges específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona – Convocatoria

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d’habitatges privats existents a l’àrea metropolitana de Barcelona, destinats principalment a residència habitual i permanent, amb la finalitat de fomentar la millora de l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de l’habitatge. Resten exclosos els habitatges no destinats a residencia habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics segons la seva tipologia.

Són actuacions subvencionables:

a) Actuacions d’obtenció i/o millora de l’habitabilitat: Actuacions destinades a que l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides.

b) Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge: Actuacions d’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament.

c) Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

d) Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge: Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

QUANTIA:

142.163,53 Euros per a la totalitat de les actuacions.

L’import de la subvenció serà del 40% del cost de les actuacions subvencionables, amb un límit de 3.000 Euros.

En cas que l'habitatge s'incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics anàlegs, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 40 % del cost subvencionable, amb un límit de 6.000 Euros.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

REQUISITS EN QUANT AL SOL·LICITANT:

Aquestes subvencions s'adrecen a propietaris, arrendataris i usufructuaris d'habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si han constituït títol de propietat horitzontal com si no.

També podran ser beneficiaris els ajuntaments metropolitans, les seves empreses publiques municipals i les societats mercantils en que hi participin íntegra o majoritàriament, així com les empreses de serveis energètics definides a la directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en les condicions que estableix l’article 34.1 f) del Reial Decret 106/2018, de 9 de març.

REQUISITS EN QUANT A L'HABITATGE:

Podran acollir-se a aquesta convocatòria aquells habitatges que compleixin els requisits següents:

a) Estar finalitzats abans de 2010. Per a actuacions de millores energètiques i de sostenibilitat (article 4 punt c) i per a actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge (article 4, punt d) no es requereix el requisit d’antiguitat.

b) Ingrés sos familiars del beneficiari :

i. En el cas d’habitatges inclosos en Àrees de Conservació i Rehabilitació no caldrà acreditar ingres sos familiars per accedir als ajuts.

ii. En la resta d’àmbits , els ingressos familiars anuals no podran superar, en els barems que marqui cada convocatòria, l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

a) Presentació de la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació i de la documentació necessària

Les sol·licitud d’ajuts s’han de formular en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i s’han d’adreçar juntament amb la documentació necessària, que consta a l’annex 2, a l’Oficina Local d’Habitatge o, en el seu defecte, a l’oficina d’Atenció Ciutadana, de cada municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona segons l’annex 1. En el cas que sigui un ajuntament metropolità, una empresa pública municipal o una societat mercantil en què hi participi íntegra o majoritàriament, qui porti directament la promoció, gestió i coordinació de les obres de rehabilitació a compte de les persones propietàries, arrendatàries o usufructuàries, la tramitació de la sol·licitud i de la documentació que consta a l’annex 2 es farà per via telemàtica directament al CMH.

El sol·licitant presentarà una autorització per a que el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona obtingui de forma electrònica les dades requerides en el curs d’aquest procediment. Aquesta autorització, que queda reflectida en el mateix imprès de sol·licitud, especificarà les dades i l’ens emissor d’aquestes. Si la sol·licitud d’ajuts no reuneix els requisits establerts per la normativa aplicable o no s’acompanya de la documentació requerida o ho fa de manera incompleta o errònia, es requerirà fefaentment a la persona interessada per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació de que si no ho fa se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució a aquest efecte. Les sol·licituds es tramitaran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent. Comporta la inadmissió de la sol·licitud la seva presentació fora del termini que estableix la convocatòria i l’incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat.

La presentació de la sol·licitud dels ajuts implica la plena acceptació de les bases reguladores, de la convocatòria, i l’autorització al Consorci perquè pugui comprovar, entre d’altres requisits:

b) Inici de les obres

-Presentació del certificat corresponent

D’acord amb l’article 15 de les Bases Reguladores:

d) Valoració de la documentació presentada i de les actuacions realitzades

Procediment de concessió:

Més informacióQUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de la sol·licitud d'ajuts i de la corresponent documentació comença l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 31 de desembre de 2022.

En el cas que sigui un ajuntament metropolità, una empresa pública municipal o una societat mercantil en què hi participi íntegra o majoritàriament, qui porti directament la promoció, gestió i coordinació de les obres de rehabilitació a compte de les persones propietàries, arrendatàries o usufructuàries, la tramitació de la sol·licitud i de la documentació que consta a l’annex 2 es farà per via telemàtica directament al CMH.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Anunci Consorci Metropolità Habitatge.pdf ( 472 Kb)
Veure document .pdf ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA DE ANY 2022.pdf ( 307 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/19/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades