Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/08/2020 10:01:40 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Prestacions per al pagament de lloguer per a Col·lectius específics-2019

EN QUÈ CONSISTEIX:

És un tipus d'ajut per compensar la diferència entre la capacitat econòmica real de la unitat familiar i l'import efectivament abonat de renda, amb un màxim de 200 € mensuals.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

. Ser titulars d'un contracte de lloguer obtingut a partir de l'1 de novembre de 2018 a través d'una Borsa de Mediació.

. Ser persona que ha estat beneficiària de la prestació adreçada a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària - tipus 2 PEUE.

. Ser persona que ha estat beneficiària de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer- tipus 5 PEUE.

. No poden obtenir aquesta prestació les persones que hagin estat beneficiàries de la prestació regulada a la Resolució GAH/942/2018, de 10 de maig l(LC 2018 han passat a LP 2019).

Requisits a complir:

. Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han d'ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

. Estar en risc d'exclusió social i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència (UC) de l'any 2017 no superiors a 1,5 vegades l'IRSC:

Zona A

1 membre - 15.935,46

2 membres - 16.428,31

3 membres - 17.134,90

4 o més membres - 17.706,07

. Ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

. No pagar un lloguer mensual superior a 600 €

. Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

. Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud

. Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. No s'accepta pagament en metàl·lic.

. Al rebut ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra, l'import del lloguer i el concepte.

. Acreditar que l'arrendatari ha pagat la fiança a l'arrendador.

No poden ser perceptors d'aquesta prestació:

. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle matrimonial, o una altra relació estable anàloga per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. Aquest criteri també s'aplicarà entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

. Les UC en què la persona titular del contracte, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.

. Les UC que paguin unes rendes de lloguer superiors a les que s'estableixen per a cada demarcació territorial.

. Les UC quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 435) sigui superior a 500 €, llevat que aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament conseqüència d'una execució hipotecària.

. Les persones arrendatàries o sotsarrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'AHC.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

a) Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, mitjançant la presentació de la següent documentació:

a.1) Persones sol·licitants amb nacionalitat espanyola, d'algun país membre de la Unió Europea o d'un altre país de l'espai econòmic europeu: certificat o volants dels diferents padrons municipals.

a.2) Altres persones sol·licitants: quan la llegenda "Permanent o llarga durada" no figuri en el seu NIE, el certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional, juntament amb els certificats o volants dels diferents padrons municipals.

b) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun del membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Cal acreditar els ingressos de la manera següent:

b.1) Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior ( exercici 2017 )

b.2) En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'informe de vida laboral.

b.3) No obstant això, en el supòsit que amb els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims, però queda acreditat que la persona sol·licitant està al corrent del pagament del lloguer, si algun membre de la unitat de convivència percep ingressos que no consten en la declaració de l'IRPF, s'admetrà una declaració responsable d'ingressos anuals de la persona sol·licitant o de qualsevol membre que haurà d'anar signada pel membre que percep aquests ingressos complementaris. ( Imprès model 1 )

b.4) En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, caldrà que aquesta vagi acompanyada d'informe emès pels serveis socials municipals, sens perjudici de la corresponent comprovació administrativa.

c) Llibre de família, si escau.

d) El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant ( Ha d'incloure el pagament de la fiança a l'arrendador ).

e) Tots els rebuts de lloguer de 2.019 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

f) Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte en el qual s'ha d'ingressar la prestació.

g) Número de compte bancari de la persona propietària de l'habitatge, o de qui la representi, en el qual es paga el lloguer si el sistema de pagament és la transferència.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació s'inicia el 25/01/2019 i finalitza:

- El 31/10/2019 inclòs:

. Contractes obtinguts a partir de l'1/11/2018 a través d'una Borsa.

. Habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre.

. Habitatges gestionats per administracions o entitats públiques.

- 1/03/2019 inclòs:

. Persones beneficiàries de l'ajut regulat a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, que han perdut l'habitatge per desnonament o execució hipotecària.PREU:

Import de la prestació:

. Import màxim: 200 €/mes (2.400 € anuals).

. Import mínim: 20 €/mes (240 € anuals).ON SOL·LICITAR-LO: • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf RE_573_Sol_Ajuts_Lloguer_2019_COPIA.pdf ( 1485 Kb)
Veure document .pdf re-704v3-sol-licitud-transferencia-bancaria-per-a-pagaments.pdf ( 321 Kb)
Veure document .pdf RE_505_Declaracio_responsable_ingressos_2019_COPIA.pdf ( 683 Kb)
Veure document .pdf Quadre resum prestacions lloguer específics 2019 LC.pdf ( 299 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/30/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades