Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/25/2018 09:39:45 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Reducció del preu públic Escola Municipal de Música 'Blai Net'

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 06/17/2015


En la reducció del preu públic per alumnes de l'Escola Municipal de Música, per tal de facilitar l'accés a l'educació musical a aquelles persones que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides, per al curs 2015-2016. Les reduccions concedides es destinaran a minorar la quota que han de pagar les famílies.

Es determinen tres tipus de reducció en funció del nombre de membres de la unitat familiar i dels ingressos de la mateixa:

• Tipus A corresponent al 70% del preu públic del servei.

• Tipus B corresponent al 50% del preu públic del servei.

• Tipus C corresponent al 30% del preu públic del servei.

Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l'any corresponent al darrer exercici fiscal liquidat en el moment de cada convocatòria.

Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar els pares/ mares, tutors/es legals de l'alumne i els/les germans/es solters/es menors de 25 anys. Ascendents diferents del pare o mare que justifiquin la seva residència al mateix domicili familiar.

Consultar els Trams de puntuació per nivells de renda familiar disponible a les Bases regulades del procediment de concessió (document annex al peu d'aquesta fitxa)

No té efectes retroactius.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts:

Ser alumne/a dels programes de llarga durada de l'Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de Llobregat.

Trobar-se dins dels llindars de renda familiar i/o activitats econòmiques establerts en l'annex de les bases.

No gaudir d'ajuts, bonificacions o subvencions, pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats, o pel propi Ajuntament de Sant Boi.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació econòmica:

Última Declaració de Renda o document que justifica la no obligació de fer-la.

En cas de situació d'atur, justificant acreditatiu d'ésser perceptor/a de prestacions, o justificació de no rebre cap prestació.

Llibre de família amb tots els seus components.

Altra documentació documentació per acreditar els següents casos:

a) Per infant en acolliment: Còpia de la Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència .

b) Per discapacitat d'algún membre de la unitat familiar:Certificat de disminució expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials -ICASS- o certificat d'incapacitat, expedit per la Seguretat Social.

c) Per família nombrosa: còpia del carnet vigent de família nombrosa o justificant de sol.litud.

d)Per família monoparental: Còpia del carnet vigent de familia monoparental o jusutificant de sol.licitud.En el cas de separació, sentència judicial i conveni de separació o divorci.

En el cas de separació, sentència judicial i conveni de separació o divorci.

f) Informe de condicions socials desfavorides emès per Serveis Socials.

g) Altres

Les persones sol·licitants hauran d'aportar la documentació requerida i podran afegir-hi altres documents que puguin justificar la seva situació. En cap cas s’acceptaran declaracions jurades ni justificacions de despeses.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Alumnes nous: Del 22 al 26 de juny

Alumnes inscrits des de cursos anteriors: Podran fer la sol·licitud en el moment en que esdevingui la necessitat.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Bases reguladores del procediment de concessió

Veure document .doc Reducció Preu Públic 2015.doc ( 59 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web