Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/29/2023 06:22:11 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Assignacions econòmiques per al foment de l'autoocupació

Autoocupació


EN QUÈ CONSISTEIX:

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objecte d’incentivar la inserció laboral per compte propi mitjançant l’ocupació efectiva, té la voluntat d’establir una línia d’assignacions econòmiques públiques per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del municipi de Sant Boi de Llobregat i/o persones desocupades d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana que iniciïn una nova activitat empresarial a Sant Boi de Llobregat.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden ser persones beneficiàries, els autònoms o les societats independentment de la seva forma jurídica (s'exclouen associacions i fundacions) que compleixin els següents requisits:

1 - Persones en situació d'atur i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l'inici de l'activitat.

En les altes al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) produïdes durant el període comprés des de l'inici de la declaració de l'Estat d'Alarma per la crisi sanitària COVID-19 fins a la seva finalització (entre el 14 de març de 2020 i el 21 de juny de 2020), i només entre aquestes dates, no s'exigirà el requisit del paràgraf anterior; serà suficient amb la presentació de l'Informe de vida laboral per acreditar la situació de desocupació.

2 - Persones empadronades a Sant Boi de Llobregat (com a mínim 1 mes abans) i/o noves empreses domiciliades i amb centre de treball a Sant Boi de Llobregat.

3 - Persones que hagin iniciat una activitat professional/empresarial en la que l’alta inicial de la nova activitat professional o empresa (alta censal i/o IAE) i l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o règim assimilable es produeixi entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 2021.

4 - Persones que no hagin estat donades d’alta al RETA o règim assimilable per la mateixa activitat laboral en els 6 últims mesos anteriors a l’alta. Les persones que hagin cessat l'activitat a causa del Covid-19 i posteriorment hagin reprès la mateixa activitat no es podran beneficiar de l'ajut atès que es considera que la data d'alta de l'activitat és la primera.

5 - No haver estat beneficiari/a de la mateixa assignació econòmica objecte d’aquesta sol·licitud en la convocatòria immediatament anterior a aquesta convocatòria.

6 - Desenvolupar una activitat econòmica i estar en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat (si s'escau, taxa municipal de llicències d'obres per inici d'activitat o ICIO i taxa municipal per a l'obertura de l'establiment - inclòs canvi de nom).

7 - No tenir cap deute amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, ni amb la Seguretat Social, l'Agència Tributària estatal i la Generalitat de Catalunya.

8 - Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria.

9 - La persona sol·licitant ha d'autoritzar:

- La cessió de les dades de caràcter personal a l'AMB als únics efectes del compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions d'aquesta entitat.

- La utilització de la imatge i divulgació de les activitats emprenedores en els mitjans de comunicació i mecanismes de difusió del programa, tant local com metropolità.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Declaració Censal (Model 036 o 037) d'Hisenda o PAC-DUE (alta telemàtica), d'inici d'activitat.

- Certificat actualitzat de períodes d'inscripció com a demandant d'ocupació emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Informe de vida laboral només en el supòsit d'altes al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) produïdes durant el període comprés des de l'inici de la declaració de l'Estat d'Alarma per la crisi sanitària COVID-19 fins a la seva finalització (entre el 14 de març de 2020 i el 21 de juny de 2020), i només entre aquestes dates.

- Pla d'empresa i certificat de viabilitat emès per una entitat col·laboradora de la Generalitat de Catalunya o dels serveis municipals. En cas de necessitar assessorament per a l'elaboració del pla d'empresa us podeu posar en contacte amb la Unitat d'Atenció a l'Empresa i l'Emprenedoria en el següent enllaç:

Accediu

- Justificants de les despeses subvencionables, mitjançant factures i justificants de pagament:

a) Rebut de les quotes de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) o règim assimilable. En el moment de la sol·licitud com a mínim s'haurà de presentar un rebut de pagament. La resta de rebuts s'hauran de presentar en el moment de disposar d'ells i amb data màxima de 31 de maig de 2021, a excepció del rebut del RETA corresponent al mes de maig de 2021 que podrà ser presentat per a la seva justificació en data màxima el 30 de juny de 2021.

b) Rebut o liquidació de la taxa municipal de llicències d’obres per inici d’activitat o ICIO.

c) Rebut o liquidació de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.

d) Rebut o liquidació d'altres taxes municipals pels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania: informe o certificat de compatibilitat urbanística, canvi de nom, comunicacions de variacions no substancials, informe previ en matèria d'incendi.

e) Factura i justificant de pagament de l’informe tècnic o projecte expedit per un arquitecte o enginyer.

f) Factura i justificant de pagament del notari de la de l’escriptura pública de constitució.

g) Factura i justificant de pagament del gestor/assessor de les despeses d’alta, legalització i inici de l'activitat de l’autònom o l’empresa.

h) Factures i justificants de pagament de les despeses inicials en TIC: cost de creació d’una pàgina web, cost de disseny imatge corporativa, cost de desenvolupament d’una APP, despeses vinculades a la pàgina web de l’empresa i de community manager (posicionament SEO i SEM, manteniment, hosting, xarxes socials,…).

i) Factures i justificants de pagaments de les despeses en EPIs i mesures de protecció sanitàries en front de la Covid-19.

j) Factures i justificants de pagaments de les despeses relacionades amb l'inici de l'activitat i pressupostades en el pla d'empresa.

k) Contracte signat, factures i justificants de pagament del lloguer i/o domiciliació, en un local industrial, comercial, oficina o parada de mercat.

l) Factures i justificants de pagament de les despeses d'assistència a jornades empresarials, congressos i/o fires internacionals.

Els justificants de pagament han de ser resultat de mitjans dels quals se'n pugui establir una traçabilitat (transferència bancària, targeta de dèbit o crèdit, xec bancari...). En cap cas s'acceptaran pagaments en efectiu.

Qualsevol justificant de despesa que no es presenti amb la sol·licitud haurà de ser presentat en el moment en que es disposi d'ell i amb data màxima de 31 de maig de 2021, a excepció del rebut del RETA corresponent al mes de maig de 2021 que podrà ser presentat per a la seva justificació en data màxima el 30 de juny de 2021. En cap cas es podrà emetre resolució ni ordenar el pagament de l'assignació econòmica sense llurs justificants.

La presentació de la sol·licitud en aquest procediment implica autoritzar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a verificar les dades consignades a la sol·licitud presentada així com en la documentació que s'incorpori i a sol·licitar la informació rellevant a l'administració autonòmica, a la Seguretat Social i a Hisenda, per verificar qualsevol concepte que es prengui en consideració per adjudicar les subvencions, sense prejudici de l'establert en la Llei de Protecció de Dades i en el Reglament General de Protecció de Dades.

A MÉS:

- Heu de comunicar les dades bancàries d'acord amb les següents instruccions:

VeureQUAN ES POT SOL·LICITAR:

Des de l'1 d'abril de 2021 i fins el 31 de maig de 2021.

Recordeu que en el cas de fer la tramitació com a persona jurídica, l'heu de fer electrònicament.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El termini per a la resolució de les sol·licituds de subvenció es de 6 mesos des de l'inici de la convocatòria.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases AMB_CAT_2020.pdf ( 116 Kb)
Veure document .pdf Bases AMB_CASTELLA_2020.pdf ( 91 Kb)
Veure document .pdf Preguntes Frequents Ajuts a noves empreses.pdf ( 34 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/29/2021
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades