Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 02:43:20 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajut econòmic IBI - Convocatòria 2023

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estan gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat per a l'exercici 2023.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

Per determinar la quantia de l'ajut les sol·licituds que compleixen els requisits s'agruparan en funció del nivell d'ingressos de la unitat de convivència familiar:

En qualsevol cas aquest percentatge es calcula respecte del percentatge de titularitat que tenen sobre l'immoble en el que resideixen la persona sol·licitant de l'ajut i la resta de persones integrants de la unitat familiar de convivència.

-En el cas que, abans de la resolució de la convocatòria, augmenti la disponibilitat de crèdit en la partida pressupostària corresponent, es podrà atendre la concessió dels ajuts que haurien quedat exclosos per manca de disponibilitat pressupostària, sense necessitat de realitzar una nova convocatòria. L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la disponibilitat del crèdit i, en el seu cas, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que precedeixi.

-En el cas que, un cop resolta la convocatòria i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar l’import concedit a alguna de les sol·licituds i atendre d’altres que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s’hagin presentat en el seu moment a la convocatòria, atenent als criteris, requisits, procediment i altres extrems d’aquesta normativa, sense que sigui necessària una altra convocatòria.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden sol·licitar els ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

a) Estar empadronat/da al municipi de Sant Boi de Llobregat de forma ininterrompuda, com a mínim des de l'1 de gener de 2022.

b) Constar com a contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat, l'any en el qual es sol·liciti l'ajut, per habitatge que constitueixi la seva residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d'habitants a data 1 de gener de 2023

c) En el moment de la sol·licitud de la concessió, estar al corrent de les seves obligacions tributàries respecte al citat impost per l'exercici anterior excepte, en el cas de no estar al corrent, que els Serveis Socials municipals informin favorablement respecte a l'atorgament de l'ajut.

d) El conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:

- Unitats de convivència d'una sola persona, el vigent IRSC incrementat en un 75%

- Per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%,fins un màxim del 120 %.

Es considera unitat familiar la formada per una o més persones que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, i també per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit. El grau de la relació de parentiu es compta a partir de la persona sol·licitant de l’ajut i fan referència a les persones empadronades al domicili a data 1 de gener de 2023, data coincident amb la meritació de l'impost. Per tant qualsevol moviment de padró posterior a aquesta data no serà tingut en consideració als efectes de calcular els requisits per a l'atorgament de l'ajut. Per determinar els ingressos de la unitat de convivència familiar es tindran en compte tots els ingressos de tots els seus membres, inclosos els ingressos i moviments positius, aportacions injustificats que constin als comptes o qualsevol producte bancària, a excepció de les prestacions derivades de la llei 39/2006, de 14

de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Es consideraran els límits del tram següent en el cas que:

-Quan la persona sol·licitant tingui 65 o més anys i tingui a càrrec persones amb una discapacitat reconeguda del 65% o superior, o amb un segon o superior grau de dependència, sempre que aquesta persona consti empadronada al mateix habitatge.

-Quan la persona sol·licitant sigui titular de família monoparental a 1 de gener i constin empadronats amb ell/a els o les menors a càrrec.

e) No disposar de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S'entenen com a recursos econòmics suficients els que superen els 25.000,00 € tenint en compte els comptes i dipòsits i productes similars de tots els membres de la unitat familiar convivencial.

f) Ni la persona sol·licitant, ni cap membre de la unitat de convivència familiar, pot constar com a titular de cap altre immoble urbà, en aquest o altre municipi a data 1 de gener de 2023.

Es podran valorar les sol·licituds de les persones que, elles o els altres membres de la unitat familiar convivencial, siguin titulars d'un altre immoble urbà quan s'estigui en una de les situacions següents:

1) Que els altres immobles urbans siguin un màxim d'una plaça d'aparcament i un traster ubicats a Sant Boi de Llobregat.

2) Quan la suma de la titularitat sobre l'altre o els altres bens immobles de tots els membres de la unitat familiar convivencial no superi el 40%.

3) Quan l'altre o altres immobles urbans estiguin ubicats a Sant Boi de Llobregat hagi i hagin estat adscrit/s i llogat/s a través de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Sant Boi.

g) El valor cadastral de l'immoble assenyalat a l'apartat 2.b), al que es sumarà el valor dels immobles assenyalats a l'apartat 2.f) no podrà ser superior a 125.000,00€.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

L'Ajuntament pot obtenir les dades sobre la composició, els ingressos i els béns immobles de la unitat econòmica de convivència familiar, tant del propi Ajuntament com d'altres administracions, d'acord a les esmentades bases reguladores i en virtut de l'art. 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de l'ajut.

Dades interoperables:

S'ha de presentar la següent documentació:

a) Per a l'acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar

b) A efectes de determinar els ingressos i recursos econòmics de la unitat de convivència familiar, de tots els majors de 16 anys:

.Una declaració responsable on consti la causa que ha provocat el canvi significatiu d'ingressos.

.La documentació que acrediti aquesta circumstància (persones en situació d'atur que extingeixin el seu dret de prestació; persones que hagin esgotat la prestació contributiva, persones que finalitzin el seu contracte de treball, o altre circumstància similar)

c) Per a l'acreditació de la titularitat de l'habitatge objecte de subvenció:

d) Per al cobrament de l'ajut.

L'Ajuntament obtindrà directament les dades sobre la composició, els ingressos i els béns immobles de la unitat de convivència familiar, tant del propi Ajuntament com

d'altres administracions.

En qualsevol cas, el departament gestor podrà requerir la documentació addicional que consideri oportuna per tal de valorar la sol·licitud presentada.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Del 30 de març al 21 d'abril de 2023,ambdós inclosos.

Preferentment s'ha de tramitar telemàticament a través de la nostra pàgina web, per a qualsevol consulta podeu trucar al telèfon 93 635 12 23.

Per fer el tràmit presencialment, heu de demanar cita prèvia es pot fer des d'aquest enllaç, o bé trucant als telèfons 93 635 12 20 i 93 635 12 23

Cal Ninyo - Oficina Suficiència Material

C/Major 43

Cal demanar cita prèvia a través d'aquest enllaç:

Cita prèviaTERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIAL

 • OFICINA DE SUFICIÈNCIA MATERIAL
  Cal Ninyo
  C. Major,43

  Cal demanar cita prèvia:

  Trucant al telèfon: 93 635 12 20 i 93 635 12 23
  Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. i de dilluns a dijous, de 16 a 19 h.

  O via telemàtica:
  Cita prèvia


  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf BASES IBI 2023.pdf ( 697 Kb)
Veure document .pdf AUTORITZACIÓ COOPROPIETARI 2023.pdf ( 11 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/13/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades