Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/18/2019 04:55:30 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajut econòmic IBI - Convocatòria 2018

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estan gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat per a l'exercici 2018.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

La quantia de l'ajut vindrà determinada pels ingressos de la unitat de convivència familiar d'una sola persona siguin iguals o inferiors a l'IRSC. Es classifica en tres grups:

Grup 1.- S'incrementa en un 40% (796,77 euros mensuals i 11.154,75 euros anuals), per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins un màxim del 120%. Es compensarà el 100%.

Grup 2.- Si encara hi ha crèdit disponible del grup 1. S'incrementa en un 60% (910,59 euros mensuals i 12.748,29 euros anuals), per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins a un màxim del 120%. Es compensarà el 75%.

Grup 3.- Si encara hi ha crèdit disponible del grup 2. S'incrementa en un 75% (995,96 euros mensuals i 13.943,44 euros anuals), per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins a màxim del 120%. Es compensarà el 50%.

Les sol·licituds s'ordenaran en funció de la renda per càpita familiar (conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar dividits pels membres de la mateixa) de menor a major. Seguint aquest ordre, es compensarà segons el tant per cent aprovat per a cada grup de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2018 fins a exhaurir el crèdit disponible.

En cas que la subvenció sigui atorgada el cobrament de la mateixa es podrà realitzar:

- compensant l'import atorgat amb l'import pendent del rebut de 2018 (per tal que sigui possible caldrà autoritzar que es paralitzi el cobrament del rebut i es perdrà l'ordre de domiciliació i fraccionament per a l'exercici 2018 i successius).

- per transferència bancària en el moment que es comprovi que s'ha pagat la totalitat del rebut de 2018, en cas que es trobi domiciliat i fraccionat caldrà haver abonat la totalitat de les fraccions per tramitar el pagament de l'ajut.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Podran sol·licitar els ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

1.- Estar empadronat/da al municipi de Sant Boi de Llobregat de forma ininterrompuda, com a mínim des de l'1 de gener de 2017.

2.- Constar com a contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat, l'any en el qual es sol·liciti l'ajut, per habitatge que constitueixi la seva residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d'habitants.

3.- En el moment de la sol·licitud de la concessió, estar al corrent de les seves obligacions tributàries respecte al citat impost per l'exercici anterior excepte, en el cas de no estar al corrent, que els Serveis Socials municipals informin favorablement respecte a l'atorgament de l'ajut.

4.-El conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:

- Unitats de convivència d'una sola persona, el vigent IRSC incrementat en un 75% (995,96 euros mensuals, 13.943,44 euros anuals).

- Per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins un màxim del 120%.

Es consideren membres de la unitat de convivència familiar, els cònjuges o parelles de fet, els progenitors, o qualsevol d'ells en cas de família monoparental, i els familiars de segon grau de consanguinitat ascendents i descendents residents al mateix domicili.

Per determinar els ingressos de la unitat de convivència familiar es tindran en compte tots els ingressos de tots els seus membres, a excepció de les prestacions derivades de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

5.- Cap membre de la unitat de convivència familiar no pot constar com a titular per cap altre immoble urbà, en aquest o altre municipi excepte l'habitatge objecte de subvenció i, com a màxim una plaça d'aparcament i un traster a Sant Boi de Llobregat. Excepcionalment també es podrà ser titular d'altres immobles urbans sempre i quan no se'n disposi de més d'un 40% de titularitat sobre cadascun dels mateixos.

6.- El valor cadastral de l'immoble objecte de subvenció al que se sumarà el valor d'altres immobles sempre i quan no se'n disposi de més d'un 40% de titularitat sobre cadascun dels mateixos, no podrà ser superior a 125.000,00 €.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

L'Ajuntament obtindrà les dades sobre la composició, els ingressos i els béns immobles de la unitat econòmica de convivència familiar, tant del propi Ajuntament com d'altres administracions, d'acord a les esmentades bases reguladores i en virtut de l'art. 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de l'ajut.

S'haurà de presentar la següent documentació:

. Llibre/s de Família complet/s on constin tots els membres de la unitat de convivència familiar (no caldrà en unitats de convivència d'una sola persona)

. Si és el cas, sentència de separació o divorci, i/o conveni regulador on consti pensió alimentària i custodia de fills.

. Si en la unitat de convivència familiar hi ha algun cas d'acolliment, el corresponent document acreditatiu d'aquesta situació.

. En cas de parelles estables, justificant d'inscripció del registre corresponent.

- Pels majors de 16 anys que formin part de la unitat de convivència:

. Informe de vida laboral (també els majors de 65 anys que estiguin treballant)

. En el cas de treballadors per compte aliena: contracte de treball vigent i les 3 darreres nòmines.

. En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i butlletí de cotització a la Seguretat Social

. En el cas de treballadors/res de la llar: declaració responsable dels imports abonats per la persona pagadora durant els últims tres mesos que haurà d’anar acompanyat de fotocopia del DNI/NIE de la persona pagadora i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos. (segons model)

- Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de tots els comptes oberts a nom de totes les persones integrants de la unitat de convivència (llibreta bancària actualitzada amb els últims tres mesos, extracte bancari dels últims tres mesos o document justificatiu del rendiment dels comptes).

- Les/els hereus de la finca que figuri a nom del finat haurà d'acompanyar a més de la documentació que es demana en les bases, l'escriptura d'acceptació d'herència o declaració de l'impost de successions i donacions quan no s'hagi atorgat l'escriptura d'acceptació d'herència i la declaració d'impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua, es consultarà internament).

- En el cas de més d'un titular de l'habitatge i quan algun d'ells no resideixi a l'habitatge:

. Per tal que es pugui paralitzar el cobrament del rebut 2018: Autorització per tal per tal que el pagament de l'ajut atorgat, si és el cas, es faci efectiu mitjançant la compensació amb l'import pendent del rebut de l'IBI corresponent a l'exercici 2018.

· Resolució judicial, si és el cas, que atribueix l'ús i la distribució de despeses a la persona sol·licitant. En el cas que no es presenti s'atorgarà l'ajut, sempre que compleixi la resta de condicions, en la mateixa proporció en la que ostenti la titularitat del bé.

- En cas que no es sol·liciti la paralització del rebut: Full de sol·licitud de transferència bancària per poder fer efectiu el pagament de l’ajut pel cas en que no es sol·liciti el pagament de la subvenció mitjançant compensació del rebut pendent.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 12 de març i romandrà obert fins el 28 de març de 2018, aquest inclòs.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació per correu postal

Es presenta la sol·licitud a qualsevol oficina de correus.

. Atenció presencial mitjançant la Cita Prèvia:

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

.Veure document .pdf Bases aprovades inicialment.pdf ( 1268 Kb)
Veure document .doc MODEL_DAUTORITAZCIO cotitular.doc ( 20 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/13/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades