Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/31/2023 08:49:40 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajut econòmic IBI - Convocatòria 2022

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estan gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat per a l'exercici 2022.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

Per determinar la quantia de l'ajut les sol·licituds que compleixen els requisits s'agruparan en funció del nivell d'ingressos de la unitat de convivència familiar:

- En cas que no s'esgoti la totalitat del crèdit disponible amb l'atorgament de les sol·licituds del grup 1, s'agruparan les sol·licituds del grup 2 de menor a major, seguint aquest ordre, es compensarà el 75% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2022 fins a exhaurir el crèdit disponible.

- En cas que no s'esgoti la totalitat del crèdit disponible amb l'atorgament de les sol·licituds del grup 2, s'agruparan les sol·licituds del grup 3 de menor a major, seguint aquest ordre, es compensarà el 50% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2022 fins a exhaurir el crèdit disponible.

En qualsevol cas aquest percentatge es calcula respecte del percentatge de titularitat que tenen sobre l'immoble en el que resideixen la persona sol·licitant de l'ajut i la resta de persones integrants de la unitat familiar de convivència.

En cas que la subvenció sigui atorgada el cobrament de la mateixa es pot realitzar, en funció del que es triï en el moment de presentar la sol·licitud, en quant a la paralització del rebut

-En el cas de les persones que, essent titulars del rebut d'IBI, sol·licitin l'aturament del rebut, l'ajut es farà efectiu mitjançant la compensació amb l'import pendent del rebut de l'IBI corresponent a l'exercici 2022. En el cas que no se'ls atorgui el 100% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2022, hauran de satisfer la resta de la quota dins del període voluntari de pagament que se'ls indicarà a la carta de pagament que se'ls notificarà un cop hagin estat resoltes les sol·licituds d'aquests ajuts.

-En la resta de casos es realitzarà l'abonament de l'ajut mitjançant transferència bancària al número de compte indicat, un cop justificat el pagament de la totalitat del rebut/s corresponent/s a l'exercici 2022. A aquest efecte L'Ajuntament comprovarà al final del període voluntari el pagament efectiu de l'Impost sobre Béns Immobles de l'exercici de la convocatòria.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden sol·licitar els ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

a) Estar empadronat/da al municipi de Sant Boi de Llobregat de forma ininterrompuda, com a mínim des de l'1 de gener de 2021.

b) Constar com a contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat, l'any en el qual es sol·liciti l'ajut, per habitatge que constitueixi la seva residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d'habitants.

c) En el moment de la sol·licitud de la concessió, estar al corrent de les seves obligacions tributàries respecte al citat impost per l'exercici anterior excepte, en el cas de no estar al corrent, que els Serveis Socials municipals informin favorablement respecte a l'atorgament de l'ajut.

d) El conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:

- Unitats de convivència d'una sola persona, el vigent IRSC incrementat en un 75% (995,96 euros mensuals, 13.943,44 euros anuals).

- Per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%,fins un màxim del 120 %.

Es consideren membres de la unitat de convivència familiar, els cònjuges o parelles de fet, els progenitors, o qualsevol d'ells en cas de família monoparental, i els familiars de segon grau de consanguinitat ascendents i descendents empadronats al mateix domicili a data 1 de gener de 2022, data coincident amb la meritació de l'impost. Per tant qualsevol moviment de padró posterior a aquesta data no serà tingut en consideració als efectes de calcular els requisits per a l'atorgament de l'ajut.

Per determinar els ingressos de la unitat de convivència familiar es tindran en compte tots els ingressos de tots els seus membres, inclosos els ingressos injustificats que constin als comptes bancaris, a excepció de les prestacions derivades de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Es consideraran els límits del tram següent en el cas que:

-Quan la persona sol·licitant tingui 65 o més anys i tingui a càrrec persones amb una discapacitat reconeguda del 65% o superior, o amb un segon o superior grau de dependència, sempre que aquesta persona consti empadronada al mateix habitatge.

-Quan la persona sol·licitant sigui titular de família monoparental a 1 de gener i constin empadronats amb ell/a els o les menors a càrrec.

e) No disposar de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S'entenen com a recursos econòmics suficients els que superen els 25.000,00 € tenint en compte els comptes i dipòsits i productes similars de tots els membres de la unitat familiar convivencial.

f) Ni la persona sol·licitant, ni cap membre de la unitat de convivència familiar, pot constar com a titular de cap altre immoble urbà, en aquest o altre municipi a data 1 de gener de 2022.

Es podran valorar les sol·licituds de les persones que, elles o els altres membres de la unitat familiar convivencial, siguin titulars d'un altre immoble urbà quan s'estigui en una de les situacions següents:

1) Que els altres immobles urbans siguin un màxim d'una plaça d'aparcament i un traster ubicats a Sant Boi de Llobregat.

2) Quan la suma de la titularitat sobre l'altre o els altres bens immobles de tots els membres de la unitat familiar convivencial no superi el 40%.

3) Quan l'altre o altres immobles urbans estiguin ubicats a Sant Boi de Llobregat hagi i hagin estat adscrit/s i llogat/s a través de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Sant Boi.

g) El valor cadastral de l'immoble assenyalat a l'apartat 2.b), al que es sumarà el valor dels immobles assenyalats a l'apartat 2.f) no podrà ser superior a 125.000,00€.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

L'Ajuntament pot obtenir les dades sobre la composició, els ingressos i els béns immobles de la unitat econòmica de convivència familiar, tant del propi Ajuntament com d'altres administracions, d'acord a les esmentades bases reguladores i en virtut de l'art. 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de l'ajut.

En qualsevol cas:

Dades interoperables:

S'ha de presentar la següent documentació:

a) Per a l'acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar

b) A efectes de determinar els ingressos i recursos econòmics de la unitat de convivència familiar, de tots els majors de 16 anys:

.Una declaració responsable on consti la causa que ha provocat el canvi significatiu d'ingressos.

.La documentació que acrediti aquesta circumstància (persones en situació d'atur que extingeixin el seu dret de prestació; persones que hagin esgotat la prestació contributiva, persones que finalitzin el seu contracte de treball, o altre circumstància similar)

c) Per a l'acreditació de la titularitat de l'habitatge objecte de subvenció:

d) Per al cobrament de l'ajut.

L'Ajuntament obtindrà directament les dades sobre la composició, els ingressos i els béns immobles de la unitat de convivència familiar, tant del propi Ajuntament com

d'altres administracions.

En qualsevol cas, el departament gestor podrà requerir la documentació addicional que consideri oportuna per tal de valorar la sol·licitud presentada.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per a la presentació de les sol·licituds romandrà obert des del 21 de març fins el 8 d’abril de 2022, ambdós inclosos.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIAL

 • OFICINA DE SUFICIÈNCIA MATERIAL
  Cal Ninyo
  C. Major,43
  Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon: 93 635 12 20 i 93 635 12 23

  Horari de tramitació:
  de dilluns a divendres, de 10 a 14 h.
  de dilluns a dijous, de 16 a 19 h.


  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases Ajuts IBI 2022.pdf ( 146 Kb)
Veure document .pdf DECLARACIO RESPONSABLE CONSENTIMENT.pdf ( 57 Kb)
Veure document .pdf autoritzacio coopropietari.pdf ( 42 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/16/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades