Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/18/2017 07:26:42 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajut econòmic IBI - 2a convocatòria 2017

Darrera revisió: 08/16/2017


EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria d'atorgament d'ajut econòmic a persones amb escassa capacitat econòmica que estan gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat per a l'exercici 2017.

En el cas de les persones que van obtenir resolució favorable a la convocatòria del primer trimestre de 2017 i s'atorgui un import addicional de l'ajut aquest es farà efectiu mitjançant la compensació amb l'import pendent del rebut de l'IBI corresponent a l'exercici 2017.

Respecte d'aquests, en el cas que no se'ls atorgui el 100% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2017, hauran de satisfer la resta de la quota dins del període voluntari de pagament que se'ls indicarà a la carta de pagament que se'ls notificarà un cop hagin estat resoltes les sol·licituds d'aquests ajuts

En la resta de casos es realitzarà l'abonament de l'ajut mitjançant transferència bancària al número de compte indicat a tal efecte un cop justificat el pagament del rebut corresponent a l'exercici 2017.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

Grup 1.- Formaran part d'aquest grup les sol·licituds en les quals els ingressos de la unitat de convivència familiar d'una sola persona siguin iguals o inferiors a l'IRSC incrementat en un 20% ( 682,94 euros mensuals i 9.561,16 euros anuals) , per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins un màxim del 120 i aplicant els mateixos criteris de l'apartat 2.1.c) de les presents bases. . Aquestes sol·licituds s'ordenaran en funció de la renda per càpita familiar (conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar dividits pels membres de la mateixa) de menor a major. Seguint aquest ordre, es compensarà el 100% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2017 fins a exhaurir el crèdit disponible.

Grup 2.- En cas que no s'esgoti la totalitat del crèdit disponible amb l'atorgament de les sol·licituds del grup 1, s'agruparan les sol·licituds en les quals els ingressos de la unitat de convivència familiar d'una sola persona siguin iguals o inferiors a l'IRSC incrementat en un 40% ( 796,77 euros mensuals i 11.154,78 euros anuals), p er cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins un màxim del 120 i aplicant els mateixos criteris de l'apartat 2.1.c) de les presents bases. Aquestes sol·licituds s'ordenaran en funció de la renda per càpita familiar (conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar dividits pels membres de la mateixa) de menor a major. Seguint aquest ordre, es compensarà el 75% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2017 fins a exhaurir el crèdit disponible.

Grup 3.- En cas que no s'esgoti la totalitat del crèdit disponible amb l'atorgament de les sol·licituds del grup 2, s'agruparan les sol·licituds en les quals els ingressos de la unitat de convivència familiar d'una sola persona siguin iguals o inferiors a l'IRSC incrementat en un 55% ( 882,14 euros mensuals i 12.349,96 euros anuals) , per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins un màxim del 120 i aplicant els mateixos criteris de l'apartat 2.1.c) de les presents bases. Aquestes sol·licituds s'ordenaran en funció de la renda per càpita familiar (conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar dividits pels membres de la mateixa) de menor a major. Seguint aquest ordre, es compensarà el 50% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2017 fins a exhaurir el crèdit disponible.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Podran sol·licitar els ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

a) Estar empadronat/da al municipi de Sant Boi de Llobregat com a mínim des de l'1 de gener de 2016.

b) Constar com a contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat, l'any en el qual es sol·liciti l'ajut, per habitatge que constitueixi la seva residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d'habitants.

c) En el moment de la sol·licitud de la concessió, estar al corrent de les seves obligacions tributàries respecte al citat impost per l'exercici anterior excepte, en el cas de no estar al corrent, que els Serveis Socials municipals informin favorablement respecte a l'atorgament de l'ajut.

d) El conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar hauran de ser iguals o inferiors al barem següent:

· Unitats de convivència d'una sola persona, el vigent IRSC incrementat en un 55% (882,14 euros mensuals, 12.349,96 euros anuals).

· Per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins un màxim del 120 %.

· En cas de persones en situació d'atur que extingeixin el seu dret de prestació durant el tercer trimestre de l'any en curs, no es tindran en compte els ingressos obtinguts per aquesta prestació.

· En cas de persones que hagin esgotat la prestació contributiva no es tindran en compte els ingressos obtinguts per aquesta prestació.Per determinar els ingressos de la unitat de convivència familiar es tindran en compte tots els ingressos de tots els seus membres, a excepció de les prestacions derivades de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Per determinar els ingressos de la unitat de convivència familiar es tindran en compte tots els ingressos de tots els seus membres, a excepció de les prestacions derivades de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

e) Cap membre de la unitat de convivència familiar no pot constar com a titular per cap altre immoble urbà, en aquest o altre municipi. Es podrà tenir la titularitat d'una plaça d'aparcament per unitat familiar a Sant Boi de Llobregat. També es podrà ser titular d'altres immobles urbans sempre i quan no se'n disposi de més d'un 40% de titularitat sobre els mateixos.

f) El valor cadastral de l'immoble assenyalat a l'apartat b), al que se sumarà el valor dels immobles assenyalats a l'apartat e), en el cas que no sigui causa de denegació, no podrà ser superior a 125.000,00 €.

Per determinar els ingressos de la unitat de convivència familiar es tindran en compte tots els ingressos de tots els seus membres, a excepció de les prestacions derivades de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

(*) S'entén per unitat de convivència familiar: la formada pels cònjuges o parelles de fet, famílies monoparentals, i els familiars de segon grau de consanguinitat i d'afinitat ascendents i descendents (avis i fills), que segons padró d'habitants resideixin al mateix domicili.

Podran presentar sol·licitud les persones que s'hagin presentat a la convocatòria del primer trimestre de 2017 dels mateixos ajuts. En el cas que hagin obtingut resolució favorable en la mateixa, a la quantia a atorgar en compliment de les presents bases, se li restarà la quantia ja atorgada en la convocatòria anterior.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

L'Ajuntament obtindrà les dades sobre la composició, els ingressos i els béns immobles de la unitat econòmica de convivència familiar, tant del propi Ajuntament com d'altres administracions, d'acord a les esmentades bases reguladores i en virtut de l'art. 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de l'ajut.

S'haurà de presentar la següent documentació:

. Llibre/s de Família complet/s on constin tots els membres de la unitat de convivència familiar

. Si és el cas, sentència de separació o divorci, i/o conveni regulador on consti pensió alimentària i custodia de fills.

. Si en la unitat de convivència familiar hi ha algun cas d'acolliment, el corresponent document acreditatiu d'aquesta situació.

- Pels majors de 16 anys que formin part de la unitat de convivència:

. Informe de vida laboral (també els majors de 65 anys que estiguin treballant)

. En el cas de treballadors per compte aliena: contracte de treball vigent i les 3 darreres nòmines.

. En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i butlletí de cotització a la Seguretat Social

. En el cas de treballadors/res de la llar: declaració responsable dels imports abonats per la persona pagadora durant els últims tres mesos que haurà d’anar acompanyat de fotocopia del DNI/NIE de la persona pagadora i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos. (segons model)

- Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de tots els comptes oberts a nom de totes les persones integrants de la unitat de convivència (llibreta bancària actualitzada amb els últims tres mesos, extracte bancari dels últims tres mesos o document justificatiu del rendiment dels comptes).

- Les/els hereus de la finca que figuri a nom del finat haurà d'acompanyar a més de la documentació que es demana en les bases, l'escriptura d'acceptació d'herència o declaració de l'impost de successions i donacions quan no s'hagi atorgat l'escriptura d'acceptació d'herència i la declaració d'impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua, es consultarà internament).

En cas de persones que hagin presentat sol·licitud a la convocatòria del primer trimestre de 2017. No caldrà presentar cap documentació a excepció de la que justifiqui una variació en les condicions valorades a aquella convocatòria. En aquest cas hauran de presentar la documentació que justifiqui aquesta variació.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds serà des del l'1 al 29 de setembre de 2017 (ambdós inclosos)

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació per correu postal

Es presenta la sol·licitud a qualsevol oficina de correus.

. Atenció presencial mitjançant la Cita Prèvia:

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Informació:

Veure document .pdf Bases reguladores.pdf ( 168 Kb)
Veure document .doc DECLARACIÓ JURADA INGRESSOS.doc ( 136 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web