Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/08/2020 11:11:24 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajut econòmic IBI - Convocatòria 2019

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estan gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat per a l'exercici 2019.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

Per determinar la quantia de l'ajut les sol·licituds que compleixen els requisits s'agrupen en funció del nivell d'ingressos de la unitat de convivència familiar:

Les sol·licituds s'ordenen en funció de la renda per càpita familiar (conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar dividit pels membres de la mateixa) de menor a major. Seguint aquest ordre, es compensa segons el tant per cent aprovat per a cada grup de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2019 fins a exhaurir el crèdit disponible.

En qualsevol cas aquest percentatge es calcula respecte del percentatge de titularitat que tenen sobre l'immoble en el que resideixen la persona sol·licitant de l'ajut i la resta de persones integrants de la unitat familiar de convivència.

En cas que la subvenció sigui atorgada el cobrament de la mateixa es pot realitzar, en funció del que es triï en el moment de presentar la sol·licitud:

- compensant l'import atorgat amb l'import pendent del rebut de 2019 (per tal que sigui possible cal autoritzar que es paralitzi el cobrament del rebut i es perd l'ordre de domiciliació i fraccionament per a l'exercici 2019 i successius).

- per transferència bancària en el moment que es comprovi que s'ha pagat la totalitat del rebut de 2019 (en cas que es trobi domiciliat i fraccionat cal haver abonat la totalitat de les fraccions per tramitar el pagament de l'ajut).QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Poden sol·licitar els ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

1.- Estar empadronat/da al municipi de Sant Boi de Llobregat de forma ininterrompuda, com a mínim des de l'1 de gener de 2018.

2.- Constar com a persona contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat, l'any en el qual es sol·licita l'ajut, per l'habitatge que constitueix la seva residència habitual, que ha de coincidir amb la del padró d'habitants.

3.- En el moment de la sol·licitud de la concessió, estar al corrent de les obligacions tributàries respecte al citat impost per l'exercici anterior excepte, en el cas de no estar al corrent, que els Serveis Socials municipals informin favorablement respecte a l'atorgament de l'ajut.

4.- El conjunt d'ingressos de la unitat de convivència familiar han de ser iguals o inferiors al barem següent:

- Unitats de convivència d'una sola persona, el vigent IRSC incrementat en un 75% (995,96 euros mensuals, 13.943,44 euros anuals).

- Per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins un màxim del 120%.

Es consideren membres de la unitat de convivència familiar, els cònjuges o parelles de fet, els progenitors, o qualsevol d'ells en cas de família monoparental, i els familiars de segon grau de consanguinitat ascendents i descendents residents al mateix domicili.

Per determinar els ingressos de la unitat de convivència familiar es tenen en compte tots els ingressos de tots els seus membres, a excepció de les prestacions derivades de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

5.- Cap membre de la unitat de convivència familiar no pot constar com a titular per cap altre immoble urbà, en aquest o altre municipi excepte l'habitatge objecte de subvenció i, com a màxim una plaça d'aparcament i un traster a Sant Boi de Llobregat. Excepcionalment també es pot ser titular d'altres immobles urbans sempre i quan no se'n disposi de més d'un 40% de titularitat sobre cadascun dels mateixos.

6.-El valor cadastral de l'immoble, al que se suma el valor dels immobles, i que no suposen l'exclusió, no pot ser superior a 125.000,00 €.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

L'Ajuntament pot obtenir les dades sobre la composició, els ingressos i els béns immobles de la unitat econòmica de convivència familiar, tant del propi Ajuntament com d'altres administracions, d'acord a les esmentades bases reguladores i en virtut de l'art. 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de l'ajut.

S'ha de presentar la següent documentació:

Com aportar les dades bancàriesQUAN ES POT SOL·LICITAR:

Des del 18 de març fins el 29 de març de 2019, aquest inclòs.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Veure document .pdf Bases aprovades inicialment.pdf ( 228 Kb)
Veure document .doc MODEL_DAUTORITAZCIO cotitular.doc ( 20 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/18/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades