Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/23/2017 06:40:32 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajut econòmic IBI

Darrera revisió: 03/17/2017


EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria d'atorgament d'ajut econòmic a persones amb escassa capacitat econòmica que estan gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat per a l'exercici 2017.

En cas de concessió, l'ajut es farà efectiu mitjançant la compensació de l'import atorgat del rebut de l'IBI corresponent a l'exercici 2017. La resta de la quota l'hauran de satisfer dins del període voluntari de pagament que se'ls notificarà una vegada resoltes les sol·licituds.

Les persones sol·licitants de l'ajut que no resultin beneficiaris del mateix, hauran de satisfer el rebut de l'IBI de l'exercici 2017 dins del període voluntari de pagament que se'ls notificarà una vegada resolta les sol·licituds.

En qualsevol cas, implicarà que no els hi seran d'aplicació els terminis de pagament fraccionat en 4 quotes aplicable als rebuts domiciliats, i si ho desitgen hauran de tramitar la domiciliació per l'any 2018.

Taula d'ingressos màxims mensuals:

1 membre:796,77 €

2 membres:956,12 €

3 membres:1.147,35 €

4 membres: 1.376,82 €

5 membres: 1.652,18 €

6 membres: 1.982,62 €

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

Grup 1.- Formaran part d'aquest grup les sol·licituds en les quals els ingressos de la unitat de convivència familiar d'una sola persona siguin iguals o inferiors a l'IRSC incrementat en un 20% ( 682,94 euros mensuals i 9.561,16 euros anuals ), per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins un màxim del 120%). Aquestes sol·licituds s'ordenaran en funció de la renda per càpita familiar de menor a major. Seguint aquest ordre, es compensarà el 75% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2017 fins a exhaurir el crèdit disponible.

Grup 2.- En cas que no s'esgoti la totalitat del crèdit disponible amb l'atorgament de les sol·licituds del grup 1, s'agruparan les sol·licituds en les quals els ingressos de la unitat de convivència familiar d'una sola persona siguin iguals o inferiors a l'IRSC (*) incrementat en un 40% ( 796,77 euros mensuals i 11.154,78 euros anuals ), per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins un màxim del 120%. Aquestes sol·licituds s'ordenaran en funció de la renda per càpita familiar de menor a major. Seguint aquest ordre, es compensarà el 50% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2017 fins a exhaurir el crèdit disponible.

(*) IRSC - Indicador de renda de suficiència de Catalunya, el qual correspon a un import de 569,12€

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Estar empadronat/da al municipi de Sant Boi de Llobregat com a mínim des de l'1 de gener de 2016.

- Constar com a contribuent de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana del municipi de Sant Boi de Llobregat (titular o cotitular), l'any en el qual es sol·licita l'ajut, per l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual. Dita residència habitual ha de coincidir amb la del padró d'habitants.

- En el moment de la sol·licitud, estar al corrent de les seves obligacions tributàries respecte al citat impost per l'exercici anterior (2016).

- Acreditar uns ingressos de la unitat econòmica de convivència familiar (*) igual o inferiors a:

. Una sola persona: el vigent Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) incrementat en un 40% (796,77 euros mensuals)

· Per cada persona més de la unitat de convivència familiar s'afegirà un 20%, fins un màxim del 120%.

· En cas de persones en situació d'atur que extingeixin el seu dret de prestació durant el primer trimestre de l'any en curs, no es tindran en compte els ingressos obtinguts per aquesta prestació.

· En cas de persones que hagin esgotat la prestació contributiva no es tindran en compte els ingressos obtinguts per aquesta prestació.

Per determinar els ingressos de la unitat de convivència familiar es tindran en compte tots els ingressos de tots els seus membres, a excepció de les prestacions derivades de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

(*) S'entén per unitat de convivència familiar: la formada pels cònjuges o parelles de fet, famílies monoparentals, i els familiars de segon grau de consanguinitat i d'afinitat ascendents i descendents (avis i fills), que segons padró d'habitants resideixin al mateix domicili.

NO POT SER PERCEPTOR/A DE LA PRESTACIÓ:

- La persona sol·licitant o qualsevol altre membre de la seva unitat de convivència familiar que sigui contribuent d'altre immoble en aquest o altre municipi excepte en els casos que la mateixa referència cadastral identifiqui també altres annexos al seu habitatge habitual.

- Si el valor cadastral de l'immoble és superior a 125.000 euros.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

L'Ajuntament obtindrà les dades sobre la composició, els ingressos i els béns immobles de la unitat econòmica de convivència familiar, tant del propi Ajuntament com d'altres administracions, d'acord a les esmentades bases reguladores i en virtut de l'art. 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de l'ajut.

S'haurà de presentar la següent documentació:

. Llibre/s de Família complet/s on constin tots els membres de la unitat de convivència familiar

. Si és el cas, sentència de separació o divorci, i/o conveni regulador on consti pensió alimentària i custodia de fills.

. Si en la unitat de convivència familiar hi ha algun cas d'acolliment, el corresponent document acreditatiu d'aquesta situació.

- Pels majors de 16 anys que formin part de la unitat de convivència:

. Informe de vida laboral (també els majors de 65 anys que estiguin treballant)

. En el cas de treballadors per compte aliena: contracte de treball vigent i les 3 darreres nòmines.

. En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i butlletí de cotització a la Seguretat Social

. En el cas de treballadors/res de la llar: declaració responsable dels imports abonats per la persona pagadora durant els últims tres mesos que haurà d’anar acompanyat de fotocopia del DNI/NIE de la persona pagadora i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos. (segons model)

- Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de tots els comptes oberts a nom de totes les persones integrants de la unitat de convivència (llibreta bancària actualitzada amb els últims tres mesos, extracte bancari dels últims tres mesos o document justificatiu del rendiment dels comptes).

- Les/els hereus de la finca que figuri a nom del finat haurà d'acompanyar a més de la documentació que es demana en les bases, l'escriptura d'acceptació d'herència o declaració de l'impost de successions i donacions quan no s'hagi atorgat l'escriptura d'acceptació d'herència i la declaració d'impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua, es consultarà internament).

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria al BOPB. Des del 20 al 31 de març (ambdós inclosos)

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitar per Internet

- Clicar el botó "sol·licitud de tràmit amb signatura digital"que trobareu al final d'aquesta fitxa- Seguiu les instruccions que aniran sortint

- Seguiu les instruccions que aniran sortint

. Tramitació per correu postal

Es presenta la sol·licitud a qualsevol oficina de correus.

. Atenció presencial mitjançant la Cita Prèvia:

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Informació:

Veure document .pdf Bases aprovació inicial.pdf ( 136 Kb)
Veure document .doc DECLARACIÓ JURADA INGRESSOS.doc ( 136 Kb)
Tramitar amb Signatura Digital

Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web