Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/02/2021 12:51:38 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions concurrència pública competitiva pagament de lloguer a persones grans - 2021 (LG)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions destinades al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Es aconsellable formalitzar la sol·licitud per mitjans telemàtics:

- Accedint al formulari web que pot trobar a :

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=&moda=1

Es necessari tenir signatura electrònica.

- Accedint a l'apartat ON SOL·LICITAR-LO, que pot trobar :

al peu d'aquesta fitxa (o bé telemàticament - amb signatura electrònica o presencialment - sense signatura electrònica)QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Tenir la residència legal a Catalunya

Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatoria

Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l'IRSC

Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat

No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800 euros

Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i el barem de mobilitat favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya

Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera

Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud

Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud

No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolucióDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Model de Sol·licitud de Subvenció de l'Agència de l'Habitatge degudament signat, que trobareu al peu d'aquesta fitxa

- Full de transferència bancària, que trobareu al peu d'aquesta fitxa

- Accedir a l'apartat Documentació d'aquest enllaç per aportar la documentació necessària segons el cas:

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=&moda=1QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Del 6 de març al 30 d'abril de 2021TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu quan hagin transcorregut sis mesos des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria sense que s'hagi notificat la resolució.

FISCALITAT:

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf RE_1110_Sol_Subvencio_Lloguer_gent_gran.pdf ( 1661 Kb)
Veure document .pdf RE-704+Sol·licitud+transferència+bancària.pdf ( 208 Kb)
Veure document .pdf Resolucio TES 585 2021 de 23 de febrer DOGC 8357 CONV..pdf ( 717 Kb)
Veure document .pdf Resolució TES 662 2020 BASES SUBV LLOGUER GENT GRAN - LG.pdf ( 70 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/15/2021
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades