Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/18/2019 04:53:14 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències d'obres majors

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitud de llicència per a obres que comporten un augment de volum i/o superfície edificada en un solar o immoble, és a dir:

- Obres de nova planta en general, reforma d'edificis existents que impliquen ampliació o modificacions substancials de l'estructura existent.

- Obres de conservació, reparació o millora d'un edifici catalogat pel Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric o artístic.

Si l'obra està vinculada amb l'exercici d'una nova activitat, és important identificar de forma prèvia la compatibilitat de l'activitat amb el planejament, sol·licitant un informe de compatibilitat urbanística. Si l'informe determina la incompatibilitat amb el planejament no es podrà exercir l'activitat. Si l'informe determina la compatibilitat, podrà formalitzar les corresponents autoritzacions, llicències o comunicacions.

Enllaç d'interès: Gremi de constructors d'obres Baix Llobregat

http://www.greconsbaix.comQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol particular o raó social

Si aquest delega en un representant, a més de les dades del titular s'hauran d'indicar les dades corresponents al representantDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Dos jocs del projecte tècnic que pot ser bàsic o d'execució, en funció del qual s'ha d'aportar la corresponent documentació, i han d'estar signats pel tècnic i el sol·licitant.

Si es presenta projecte bàsic s'ha d'aportar la següent documentació:

Memòria descriptiva

Estimació de pressupost

Documentació gràfica

Estadística d'Edificació i Habitatge

Fulls d'assumeix dels tècnics

Certificat de no afectació de línies elèctriques

Estudi de gestió de residus i fitxa/model normalitzat de l'Agència de Residus de Catalunya

Justificació compliment de la normativa urbanística: Paràmetres volumètrics, usos, dotació aparcaments, etc.

Justificació del compliment de les prescripcions del Codi Tècnic d'Edificació (CTE).

Justificació del compliment de normativa sectorial: accessibilitat, habitabilitat, etc.

Justificació del compliment del decret d'ecoeficiència

Documentació referent a cessions, si s'escau

Fitxa de la descripció del sistema de captació d'energia solar

Si el projecte bàsic i/o els fulls d'assumeix no estan visats, caldrà aportar certificat col·legial o una declaració responsable on es reconegui la competència del redactor del projecte i/o directors facultatius , amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i què disposa d'assegurança de responsabilitat civil.

Si es presenta projecte executiu, que sempre ha d'anar visat, s'ha d'aportar la mateixa documentació que es requereix pel projecte bàsic, adjuntant a més la que es relaciona a continuació:

Programa de control de qualitat

Estudi de Seguretat i Salut

Indicació de les connexions o serveis públics i canalitzacions

Justificació del compliment de la normativa desismorresistència.Justificació de la infrastructura d'accés als serveis de telecomunicacionsAnnex tècnic de la instal·lació del sistema de captació d'energia solarCertificat eficiència energètica de projectes, si s'escau

Justificació de la infrastructura d'accés als serveis de telecomunicacions

Annex tècnic de la instal·lació del sistema de captació d'energia solar

Certificat eficiència energètica de projectes, si s'escauQUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, abans d'iniciar les obres (no es poden iniciar les obres en tant no es disposi de la llicència)PREU:

En el moment de presentar la sol·licitud s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa que resulta de l'aplicació de les tarifes establertes a l'Ordenança fiscal núm. 8, en funció de la superfície construïda de l'obra i la seva tipologia, segons el següent detall:

Ús d’habitatge

Primers 500m²

13,30 euros/m²

Resta fins a 2.500m²

4,10 euros/m²

Excés sobre 2.500 m²

1,00 euro/m²

Altres usos (en edifici exclusiu o compartit amb habitatge si superen els 500m²

Primers 1.000m²

3,10 euros/m²

Resta fins a 5.000m²

2,00 euros/m²

Excés sobre 5.000m²

0,50 euro/m²

Nota: En cas de trobar-se en edifici compartit amb habitatge i aquests altres usos no superin els 500m², encara que predominin, es computarà la total superfície segons la tarifa 2.6.2.1

Sobre les precedents tarifes, s’aplicaran els següents COEFICIENTS CORRECTORS (K) en funció de la naturalesa de l’obra:

- Nova planta o ampliació: K = 1,00

- Reforma o rehabilitació d’edificis preexistents: K = 0,50

En qualsevol cas, s’estableix una tarifa mínima de 700,00 euros i una màxima de 30.000,00 euros.

Aquesta autoliquidació està sotmesa a posterior revisió tècnica municipal que s’efectuarà abans de la concessió de la llicència atenent a les dades del projecte efectivament autoritzat, de conformitat amb les determinacions de les ordenances fiscals vigents.

Un cop concedida la llicència:

- 4% del pressupost en concepte de l'ICIO

- dipòsit per garantir la urbanització o reposició d'urbanització existent

- dipòsit per garantir la correcta gestió dels residus generats per l'obra

- placa normalitzada per a obres d'edificació: 29,30 euros

- taxa complementària, si s'escau

Qualsevol bonificació a què pugui accedirTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

La llicència d’obres majors es resoldrà en el termini màxim de 2 mesos. Passat aquest termini, en general s’entendrà atorgada per silenci administratiu, llevat dels següents supòsits previstos per Llei, en el que el sentit del silenci és negatiu:

. Obres que impliquin afectacions del domini públic o de bens o drets patrimonials de l’administració.

. Obres d’edificació, construcció i implantació d’instal·lacions de nova planta.

. Ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.

En qualsevol cas, no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el planejament urbanístic o altres normatives legals.

Si l'immoble objecte de les obres té com a destí l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini per a la concessió s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

Si és el cas, el termini de resolució per a la concessió de la bonificació és de 6 mesos i s'inicia un cop ha estat aprovada la llicència d'obres procedent, a comptar des de la data del registre d'entrada. En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendra desestimada.

QUALSEVOL LIQUIDACIÓ QUE NO PUGUIN PAGAR A L'OMAP, SE'LS HI POT EMETRE LA CARTA DE PAGAMENT ( AMB EL SOBRE BLANC DEL SERVER ), I S'HA DE POSAR LA DATA MÀXIMA DE PAGAMENT QUE SÓN 10 DIES HÀBILS des de l'endemà que se'ls hi entrega el fullON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPMANUAL INFORMATIU:


ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Veure document .doc questionari solar.doc ( 28 Kb)
Veure document .doc CERTIFICAT LÍNIES ELÉCTRIQUES.doc ( 25 Kb)
Veure document .doc model_estudi_gestio_residus.doc ( 186 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/14/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades