Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/25/2019 08:01:01 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Comunicació de les fases d'execució d'una obra i sol·licitud d'inspecció

EN QUÈ CONSISTEIX:

El titular d'una llicència d'obres majors ha de comunicar a l'Ajuntament les diferents fases d'execució de les obres:

Comunicació de l'acabament de l'estructura corresponent al sostre i sol·licitud de primera inspecció:

- De la planta baixa en les obres de nova planta

- De la primera que s'addicioni en obres d'ampliació

Comunicació de l'acabament de la coberta d'aigües i sol·licitud de segona inspecció.

Comunicació de l'acabament de les obres i sol·licitud de tercera inspecció.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

La persona titular de la llicència o qualsevol altra (la representació és presumpta i no cal documentació acreditativa).DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Per l'acabament de la 1a o la 2a fase: cal fer una comunicació.

Per l'acabament de les obres majors, s’ha d’aportar:

- Certificat expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels corresponents Col·legis Oficials, on s'acrediti la data de terminació, que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat i que estan en condicions de ser utilitzades. En el certificat final d'obra:

a) El tècnic superior -en tant que director de l'obra- certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de llicència i, en el seu cas, les modificacions autoritzades per l’Ajuntament, aportant, si s’escau, la documentació tècnica que el complementa; que l'edifici acabat s'adequa a tots els requeriments derivats del Codi Tècnic d'Edificació; i que es troba en condicions per a la seva adequada utilització respectant les condicions d'ús i manteniment.

b) El tècnic mitjà -en tant que director de l'execució de l'obra- certificarà haver digirit l'execució material de les mateixes i control·lat quantitativament la construcció i la qualitat d'allò edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les normes de bona construcció. S’adjuntarà relació dels controls realitzats durant l'exercici de l'obra i els resultats.

- Certificat final d'obra del tècnic director de telecomunicacions, si s'escau.

- Còpia de la declaració d’alteració de dades cadastrals, derivada de l’obra.

- Document que acrediti que els residus resultants de l'obra han estat dipositats a un abocador autoritzat.

- Altra documentació que en cada cas s’estableixi a les condicions particulars de la llicència.

En el cas que l'informe de la 3a inspecció sigui favorable i la documentació completa, es procedirà d'ofici a la tramitació de l’autorització municipal per a l’ús i ocupació de l’obra.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

La comunicació de l'acabament de la 1a o la 2a fase s'ha de presentar amb 5 dies d'antelació a la data prevista per a l'acabament.

La comunicació de l'acabament de les obres s'ha de presentar en el termini màxim de 15 dies des de la seva conclusió.PREU:

Els costos generats per les tres visites reglades a realitzar, d’ofici o a instància de part (articles 49 i 53 de les Ordenances metropolitanes d’edificació), així com la verificació de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, estan inclosos en el concepte general de liquidació que es fa en el moment de la sol·licitud de llicència.

A partir de la segona visita d’inspecció, en haver estat desfavorable el resultat de la primera, la quota de la visita d’inspecció es calcularà a raó de una quantia fixa de 32,70 euros més 123,00 euros/hora.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Al momentON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIAL
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/31/2013
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades