Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/10/2023 10:40:32 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Comunicació de les fases d'execució d'una obra i sol·licitud d'inspecció

EN QUÈ CONSISTEIX:

La persona titular d'una llicència d'obres ha de comunicar a l'Ajuntament les diferents fases d'execució de les obres que resulten preceptives segons el cas, als efectes de sol·licitar les corresponents inspeccions:

OBRES MAJORS DE NOVA PLANTA I AMPLIACIÓ

1a inspecció: quan està acabada l'estructura corresponent al sostre de la planta baixa en les obres de nova planta o de la primera que s'addiciona en obres d'ampliació.

2a inspecció: a la cobertura d'aigües.

3a inspecció: quan estan totalment acabades les obres, i comunicant estar en condicions per a la primera ocupació i ús de les mateixes.

En el cas que la documentació sigui completa i la 3a. inspecció o la inspecció final sigui favorable, s'emet el corresponent informe acreditatiu de verificació final de l'obra i, en el seu cas, es procedeix d'ofici a la tramitació de l'ús i ocupació de l'obra.

RESTA D'OBRES

Només cal comunicar la seva finalització als efectes de la inspecció final, sense perjudici que al document de llicència s'indiqui la necessitat d'un altre control específic d'alguna fase en el decurs de l'obra.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- La persona titular de la llicència d'obres.

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Per la 1a i 2a inspeccions, quan correspongui només cal fer la comunicació.

Per la 3a inspecció o inspecció final, s’ha d’aportar:

- Certificat expedit per la Direcció Facultativa de les obres, visat pels Col·legis Oficials que correspongui, si s'escau, on s'acrediti: la data de finalització de les obres, que aquestes s'han realitzat de conformitat amb la normativa aplicable, seguint el projecte aprovat amb la llicència atorgada i les condicions imposades i que estan en condicions de ser utilitzades. S'han d'incloure com annexes, si s'escau, documentació tècnica de l'estat final de les obres i resultats del programa de control de qualitat.

- Document que acredita la correcta gestió dels residus resultants de l'obra.

- Declaració d'alteració de dades cadastrals que, en el seu cas, es deriva de l’obra.

- Certificat final d'obra del tècnic director de les infraestructures comunes de telecomunicacions, si s'escau.

- Altra documentació que en cada cas s’ha establert a les condicions especials de la llicència.

Per a què es puguin retornar les garanties cal ACREDITACIÓ DE DADES BANCÀRIES:

Com aportar les dades bancàriesQUAN ES POT SOL·LICITAR:PREU:

Els costos generats per les tres visites reglades a realitzar, d’ofici o a instància de part (articles 49 i 53 de les Ordenances metropolitanes d’edificació), així com la verificació de la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, estan inclosos en el concepte de taxa de tramitació que s'autoliquida en el moment de la sol·licitud de llicència.

En cas d'haver de repetir visita d’inspecció per resultar desfavorable la reglada, es merita taxa complementària en concepte d’inspecció que es calcula a raó d'una quantia fixa de 32,70 euros més 123,00 euros/hora.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Al momentON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATSAquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 09/13/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades