Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/03/2023 08:10:10 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Atraccions

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació de la via pública amb atraccionsQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- La persona titular de l'atracció.

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Facilitar les dades identificatives del titular, del representant, si és el cas, i de l'ocupació (emplaçament, dates, superfície, tipologia d'atracció, ...)

- En el cas que intervinguin animals com a part de l’atracció, s’haurà de presentar una memòria descriptiva de l’activitat, incloent-hi el número de registre de nucli zoològic, el nombre i l’espècie dels animals de què disposen i un servei veterinari de referència.

- En el cas de les atraccions amb parts mòbils de funcionament mecànic a on pugen els usuaris/àries:

. En el moment de la sol·licitud, a més del que sigui exigible per les disposicions de la Generalitat de Catalunya, hauran de:

1. Aportar una còpia de la pòlissa d’una assegurança amb la cobertura especificada i quantificada al Decret 251/2006, de 6 de juny, o norma que el vingui a substituir.

2. Aportar l'assumeix visat de la direcció facultativa del muntatge-instal·lació.

- Un cop atorgada la llicència, serà exigible una fiança mitjançant dipòsit en metàl·lic o aval bancari, com a garantia per a respondre de la correcta disposició final dels terrenys, de possibles incompliments de l’obligació de la correcta publicitat exercida i qualsevol altra qüestió responsabilitat de la persona titular de l’atracció. Aquesta fiança, que es fixarà per a cada cas en funció de la superfície ocupada, tipologia de l’atracció, etc., mai no podrà ser inferior a 1.000 euros.

- Un cop feta la instal·lació, restarà condicionada la seva posada en funcionament a la presentació de la següent documentació així com de l'informe favorable dels Serveis tècnics municipals sobre la idoneïtat d'aquesta:

. Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió especificada a la instrucció 5/2005, de 29 d’abril, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat industrial abans de connectar la instal·lació elèctrica.

. Certificat signat per un facultatiu autoritzat i visat pel corresponent col·legi oficial, en el qual es farà constar haver realitzat les proves de funcionament en el lloc d'emplaçament, amb resultat satisfactori i garantir explícitament:

1. L'estabilitat del conjunt.

2. El correcte funcionament de les parts elèctriques, mecàniques i hidràuliques.

3. El bon estat de tots els motors, frens, circuits, elements d'accionament, elements de subjecció i suspensió i elements estructurals.

4. L’existència i idoneïtat de tots els dispositius de seguretat.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

S'ha de sol·licitar amb una antelació mínima d'un mes.PREU:

Un cop aprovada la llicència, s'ha de fer efectiva la taxa per utilització privativa del domini públic : 0,30 euros / m2 i dia, amb una quota mínima de 407,70 euros.

I, en el cas de les atraccions amb parts mòbils de funcionament mecànic, a més, han d'ingressar la fiança per l'import especificat en l'acord de concessió de la llicència.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de tramitació és d 'un mes

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIAL
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/31/2012
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades