Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/16/2021 04:11:38 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Prestacions lloguer just- Acreditació de compliment de requisits per antics perceptors (Generalitat de Catalunya) Convocatòria 2020

EN QUÈ CONSISTEIX:

És un tipus d'ajut per compensar la diferència entre la capacitat econòmica real de la unitat familiar i l'import efectivament abonat de renda, amb un màxim de 240 € mensuals en els casos d'antics perceptors majors de 65 anys en data 31/12/2012 (Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost).

Per poder mantenir el dret a rebre les prestacions permanents per al pagament del lloguer de l'any 2020, s'ha obert campanya que estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per antics preceptors.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Únicament poden presentar la sol·licitud per mantenir les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2020, les persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l’any 2019, d’acord amb la convocatòria publicada amb la Resolució MAH/1100/2010, de 8 d’abril, regulada per l’Ordre 402/2009, de 5 d’agost.

Cal acreditar ingressos i composició de la unitat de convivència que justifiquin que s'està en condicions de poder pagar el lloguer amb ingressos propis. Es considera que una unitat de convivència compleix aquesta condició quan acredita, com a mínim, uns ingressos anuals iguals als necessaris per pagar el lloguer.

Acreditar uns ingressos màxims de la unitat de convivència del perceptor no superiors a 2,35 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) actualitzat:

- 1 membre - 24.965,55 €

- 2 membres - 25.737,68 €

- 3 membres - 26.844,68 €

- 4 o 5 membres - 27.739,51 €

Els ingressos que cal acreditar fan referència a l'últim període impositiu (2018), però en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l'any en curs.

El pagament del lloguer s'ha de fer per:

- Transferència bancària

- Rebut domiciliat

- Ingrés en compte

- Rebut emès per l'administrador de la finca

- No s'accepta el tipus de pagament en metàl·lic.

Fiscalitat d'aquesta prestació

Atès que la prestació per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la prestació per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebudaDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Cal presentar la sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions NO caldrà que aportin la documentació corresponent a: la declaració de renda, o certificat de Pensió no Contributiva (PNC) o de Renda Mínima d'Inserció (RMI), el certificat d'imputacions, el certificat de discapacitat reconeguda i el certificat de convivència (marcades amb *). 

S'ha de presentar la següent documentació:

Justificació dels ingressos:

(*) Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2018 de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.

Si alguns membres de la unitat de convivència no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, s'han d'acreditar els ingressos amb la documentació següent:

(*) Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb l'informe de vida laboral, només els menors de 65 anys

En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos de la manera anterior, ho farà per mitjà d'una declaració responsable que caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes prestacions.

Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2020, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. 

Si a la unitat de convivència s'ha produït algun canvi (nombre de membre, ingressos, habitatge, etc) s'haurà d'aportar la documentació següent:

Sentència i/o conveni regulador corresponent, en el cas de persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació.

(*) Certificat acreditatiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del grau de discapacitat reconeguda, en cas d'una discapacitat sobrevinguda.

(*) Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.

Nou contracte de lloguer on consti el pagament de la fiança (en el contracte ha de constar la referència cadastral de l'habitatge) i, en el cas que la forma de pagament sigui per transferència bancària o ingrés en compte, caldrà acreditar el núm. de compte d'aquesta mitjançant el model adjunt sempre i quan no consti al contracte de lloguer aportat. En el cas de canvi en les dades bancàries de la propietat, si el pagament es fa per transferència bancària o ingrés en compte, caldrà acreditar el núm. de compte d'aquesta mitjançant el model adjunt.

En el cas de canvi en les dades bancàries de la propietat, si el pagament es fa per transferència bancària o ingrés en compte,caldrà acreditar el núm. de compte d'aquesta mitjançant el model adjunt.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 20 de gener i finalitza el 30 d'abril de 2020.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Veure document .pdf RE_577_Declaracio_responsable_ingressos_2020.pdf ( 788 Kb)
Veure document .pdf RE_574_Sollicitud_renovacio_prestacio_pagament_lloguer_2020.pdf ( 1759 Kb)
Veure document .pdf RE_704_sol_trans_banc.pdf ( 342 Kb)
Veure document .pdf Dades bancàries per a pagaments.pdf ( 30 Kb)
Veure document .pdf Resolució procediment control compliment lloguer.pdf ( 561 Kb)
Veure document .pdf Quadre resum.pdf ( 53 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/23/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades