Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/19/2019 04:39:39 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Prestacions lloguer just- Acreditació de compliment de requisits per antics perceptors (Generalitat de Catalunya) Convocatòria 2019

EN QUÈ CONSISTEIX:

És un tipus d'ajut per compensar la diferència entre la capacitat econòmica real de la unitat familiar i l'import efectivament abonat de renda, amb un màxim de 240 € mensuals en els casos d'antics perceptors majors de 65 anys en data 31/12/2012 (Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost) i 200 € resta de convocatòries.

Per poder mantenir el dret a rebre les prestacions permanents per al pagament del lloguer de l'any 2019, s'ha obert campanya que estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per antics preceptors.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les persones que tenen concedida la prestació per al pagament del lloguer (prestació aprovada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya l'any 2018).

Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència del perceptor no superiors a:

El pagament del lloguer s'ha de fer per:

- Transferència bancària

- Rebut domiciliat

- Ingrés en compte

- Rebut emès per l'administrador de la finca

- No s'accepta el tipus de pagament en metàl·lic.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

PER A TOTES LES SOL·LICITUDS :

1. Declaració responsable sobre el compliment dels requisits en relació amb les prestacions per al pagament del lloguer (Any 2019). Veure document adjunt declaració elegibilitat en models documentals relacionats.

2. Acreditació d'ingressos de l'exercici 2017 (per tots els majors de 16 anys):

a) Declaració de renda de 2017 de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral.

b) En el cas que alguns membres de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, aportaran el certificat d'imputacions de l'AEAT i l'informe de la vida laboral (persones menors de 65 anys).

c) Excepcionalment, per a situacions especials en les qual la persona sol·licitant de l'ajut o algun membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos amb la documentació esmentada a l'apartat a) o b) d'aquest punt, aquests s'acreditaran per mitjà d'una declaració responsable (veure document adjunt declaració responsable ingressos en models documentals relacionats). En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'una declaració responsable, caldrà que vagi acompanyada d'un informe sobre la situació socioeconòmica emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d'aquestes, sens perjudici de la corresponent comprovació administrativa.

d) En situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en relació amb la seva situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar en la convocatòria, la persona o persones afectades acreditaran els ingressos de l'any en curs.

3. Rebuts del pagament del lloguer 2019 fins a la data de presentació de la sol·licitud.

SI S'HAN PRODUÏT CANVIS RESPECTE A L'ANY 2018 :

En el cas que les circumstàncies personals o laborals dels interessats hagin variat des de la concessió de la prestació de l'any 2018, caldrà aportar la documentació acreditativa d'aquests canvis, que és la següent:

En cas de modificació en la composició en la unitat de convivència:

a) En el cas, de nous membres en la unitat de convivència caldrà aportar original i còpia del document identificatiu de la persona. (DNI, NIE, i/o llibre de família).

b) Les persones que s'han separat o divorciat des de la data en què se'ls va concedir la prestació han de presentar la sentència i/o el conveni regulador corresponents.

c) En cas d'una discapacitat sobrevinguda, cal aportar el certificat acreditatiu de l'ICASS del grau de disminució reconeguda.

En cas de canvi d'habitatge de lloguer:

a) En el cas de canvi d'habitatge: nou contracte de lloguer.

b) En el cas que la forma de pagament sigui per transferència bancària i ingrés en compte de la propietat caldrà acreditar el núm. de compte d'aquesta mitjançant el model adjunt.

En el cas de canvi en les dades bancàries:

a) Si ha variat qualsevol dels números de compte del perceptor: nous números de compte on es pagui el lloguer i on es cobri la prestació, amb el document acreditatiu corresponent. (veure model adjunt de sol·licitud de transferència en models documentals relacionats)

b) Si el pagament es fa per rebut domiciliat: cal notificar aquest canvi indicant que les noves dades són les que consten als rebuts que s'aporten.

c) Si el pagament es fa per transferència bancària: nous números de compte bancari del propietari o representant legal de l'habitatge on es paga el lloguer. (veure model adjunt de sol·licitud de transferència bancària pel propietari en models documentals relacionats).QUAN ES POT SOL·LICITAR:

A partir del 21 de gener de 2019 fins al 1 de març 2019 (inclosos).ON SOL·LICITAR-LO: • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc Autorització consulta antics perceptors pagament lloguer 2019-Ok.doc ( 525 Kb)
Veure document .pdf Dades bancàries per a pagaments.pdf ( 30 Kb)
Veure document .pdf Quadre resum prestacions 2019 - LJ.pdf ( 362 Kb)
Veure document .pdf Quadre resum prestacions 2019 - LP.pdf ( 365 Kb)
Veure document .pdf RE_505_Declaracio_responsable_ingressos_2019_pdf.pdf ( 683 Kb)
Veure document .pdf RE_574_Sollicitud_renovacio_prestacio_pagament_lloguer_2019.pdf ( 1593 Kb)
Veure document .pdf RESOLUCIÓ CONTROL PRESTACIONS 2019 signada.pdf ( 159 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/06/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades