Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/18/2018 10:48:47 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions per al pagament lloguer nous perceptors 2017 (Agència de l'Habitatge de Catalunya - Ministeri de Foment)

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 05/25/2017


Són ajuts, en règim de concurrència competitiva, per fer front al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

L'import mensual de la prestació és del 40% de l'import del lloguer amb un màxim de 200€ i el període subvencionable serà el de tota l'anualitat establerta en la convocatòria. En cas de sol·licituds per contractes de lloguer signats a partir de l'1 de gener de 2017, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat i el mes de desembre de 2017.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

PERSONES DESTINATÀRIES:

Poden sol·licitar aquests ajuts els titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya (estar-hi empadronats).

REQUISITS:

a)Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent del sol·licitant de l'ajut).

b)Ser titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent iocupant-ho efectivament durant el període subvencionable.En el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar que el llogater ha pagat la fiança a l'arrendador.

c) L'import de la renda mensual no pot ser superios a 600,00 € mensuals.

d)La unitat de convivència ha de comptar amb uns ingressos suficients per a pagar el lloguer i no superar els previstos a l'article 12 del Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril.Aquest límit es calcula en funció dels membres de la unitat de convivència i les seves edats i es determina en relació a l'indicador de renda de suficiència (no s'inclourà els imports cobrats per la Llei de dependència) de la següent manera:- El sol·licitant computa per 0,94 vegades l'IRSC- Per cada persona addicional de 14 anys o més es suma 0,46 vegades l'IRSC- per cada persona addicional menor de 14 anys es suma 0,28 vegades l'IRSC.

Aquest límit es calcula en funció dels membres de la unitat de convivència i les seves edats i es determina en relació a l'indicador de renda de suficiència (no s'inclourà els imports cobrats per la Llei de dependència) de la següent manera:

- El sol·licitant computa per 0,94 vegades l'IRSC

- Per cada persona addicional de 14 anys o més es suma 0,46 vegades l'IRSC

- per cada persona addicional menor de 14 anys es suma 0,28 vegades l'IRSC.

Els ingressos que justifiqui la unitat de convivència (suma de les quanties de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, corresponents al 2015 de tots els membres de la unitat de convivència (en cas que no presenti declaració de renda haurà d'aportar certificat d'imputacions acompanyat de la vida laboral). Els ingressos així determinats s'han de ponderar multiplicant per un coeficient de 0,7.

e) Estar al corrent de pagament del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

g) Pagar el lloguer de l'habitatge per un dels sistemes següents: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. Per validar el rebut caldrà que al mateix hi consti el pagador, el receptor, el concepte i l'import.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

i) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.

NO PODEN SER PERCEPTORES DE LES PRESTACIONS LES PERSONES SEGÜENTS:

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre siguin propietaris o usufructuaris d'un habitatge (llevat que no en disposin de l'ús i gaudi)

- Les unitats de convivència quan l'import de la base de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 395) sigui superior a 500 €.

- Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.

- Aquest mateix criteri s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

AQUESTES PRESTACIONS SON INCOMPATIBLES:

- Pel que fa a les mateixes mensualitats de l'any en curs amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació a presentar en tots els casos:

. Impresos normalitzats de sol·licitud, autorització i declaracions responsables que podeu trobar més endavant, emplenats i signats.

. Original i fotocòpia del DNI/NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència i del llibre de família, si s'escau. Excepcionalment, en cas que algun membre de la unitat de convivència no en disposi de cap d'aquests documents haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, també han de fer constar en la sol·licitud l'anterior document d'identificació (NIE).

. Informe de vida laboral de tots els majors de 16 anys.

. Original i fotocòpia del contracte de lloguer; en el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar que el llogater ha pagat la fiança a l'arrendador.

. Original i fotocòpia dels rebuts de lloguer corresponents a l'any 2017 pagats fins a la data de sol·licitud.

. Imprès de dades bancàries del comptes on es vol cobrar la subvenció signada i segellada per l'entitat financera.

En funció del cas:

. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats de intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment, com en casos de dació de pagament.

. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.

. Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.

. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

Si es signa l'autorització per realitzar les consultes corresponents, no caldrà aportar la següent documentació:

. Justificant ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral:

. L'original i fotocòpia de la declaració d'IRPF corresponent a l'exercici 2015. En el cas de no estar obligats a presentar la declaració cal presentar el certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i informe de vida laboral actualitzat.

. Certificats anuals de les pensions exemptes de tributació de les que sigui beneficiari qualsevol dels membres de la unitat de convivència.

. Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

. Títol de família nombrosa.

. Títol de família monoparental.

Petició de Certificat de Vida Laboral:

. Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio

. Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en aproximadament una setmana.

. Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-lo.

. Amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@u permanent. L'informe es descarrega en el moment, es pot imprimir i té plena validesa legal.

Com obtenir laCl@uPermanent:

A través d'aquest servei es podrà obtenir i/o consultar en línia un informe en què es recullen totes les situacions d'alta o baixa d'una persona en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social.

Pot obtenir-ho presencialment a:

C/ Eusebi Güell, 41-43

08830 SANT BOI DE LLOBREGAT(BARCELONA )

93 6400687 / 93 6406745

93 6522172

901 106570

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 d'abril al 19 de juny de 2017, ambdós inclosos

PREU:

Sense cost

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, comptats a partir de la finalització del termini de sol·licitud.

Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució s'entendrà desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

ON SOL·LICITAR-LO:

PER TAL DE GARANTIR UNA ATENCIÓ ADEQUADA LA RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS ES REALITZARÀ AMB CITA PRÈVIA:

- En cas que el/la titular del contracte de lloguer tingui fins a 35 anys podeu concertar visita per lliurar la sol·licitud trucant al telèfon del:

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT

Horari de tramitació: Dilluns i divendres de 10 a 14h; Dimarts i dimecres de 16 a 20h; Dijous de 16 a 18h

- Per la resta de sol·licituds podeu trucar al telèfon del departament d'Habitatge: 93 635 12 23 o sol·licitar hora al punt d'informació de l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic OMAP (Pl. Ajuntament, 1), on també es pot recollir un exemplar dels impresos a presentar o descarregar-los des d'aquesta mateixa fitxa

EN CAS QUE TINGUEU QUALSEVOL DUBTE ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ AL TELÈFON: 93 635 12 23

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Per a més informació:

http://governacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagame
nt-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge

Normativa:

Models:

Imprès de sol·licitud i declaracions responsables:

Veure document .pdf Bases MIFO.pdf ( 70 Kb)
Veure document .pdf CONVOC. SUBVENCIONS LLOGUER 2017.pdf ( 46 Kb)
Veure document .pdf 833_Sol_Subvencio_Lloguer_2017.pdf ( 948 Kb)
Veure document .pdf 751_sol_trans_banc.pdf ( 208 Kb)
Veure document .pdf RE_577_Declaracio_responsable_ingressos_2017.pdf ( 415 Kb)
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web