Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/24/2018 07:02:29 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicències d'obres mitjanes

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 12/31/2014


Sol·licitud de llicència d'obres per:

- Enderrocs.

- Reforma d’interior generalitzada i/o de distribució d’espais, en habitatges i que no afectin de forma generalitzada elements d’estructura resistent de l’habitatge i de l’edifici.

- Reforma d’interior generalitzada i/o de distribució d’espais, en locals i que no afectin de forma generalitzada elements d’estructura resistent de l’habitatge i de l’edifici.

- Moviment de terres superiors a 1 metre d¡'alçada.

- Construcció de piscines.

- Execució o modificació d'obertures que afecten puntualment elements estructurals.

- Canvi o reparació puntual de l’estructura resistent.

- Construcció o instal·lació de coberts lleugers de superfície inferior a 50 m2 i amb una alçada que no superi els 5 m, no destinats a habitatge o ús residencial.

- Construcció de murs de contenció de terres.

- Instal·lació i ús de grues torre.

- Instal·lació d'ascensors.

Si l'obra és per l'adequació d'un immoble per a l'exercici d'una nova activitat, és important identificar de forma prèvia la compatibilitat de l'activitat amb el planejament, sol·licitant un informe de compatibilitat urbanística. Si l'informe determina la incompatibilitat amb el planejament no es podrà exercir l'activitat. Si l'informe determina la compatibilitat, podrà formalitzar les corresponents autoritzacions, llicències o comunicacions.

Enllaç d'interès: Gremi de constructors d'obres Baix Llobregat

http://www.greconsbaix.com

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol particular o raó social

Si aquest delega en un representant, a més de les dades del titular s'hauran d'indicar les dades corresponents al representant

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

Projecte tècnic visat (per duplicat).

Full d’assumeix tècnic.

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o bé Estudi de Seguretat i Salut (visats).

Justificació del compliment de les prescripcions del Codi Tècnic d'Edificació.Estudi de gestió de residus i fitxa/model normalitzat de l'Agència de Residus de Catalunya.

Estudi de gestió de residus i fitxa/model normalitzat de l'Agència de Residus de Catalunya.

Altra documentació en funció del tipus d’obra (veure detall al Manual Informatiu).

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, abans d'iniciar les obres (no es poden iniciar les obres, mentre no es disposi de la llicència)

PREU:

En el moment de la sol·licitud: s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació de la taxa, segons la ordenança fiscal núm. 8 vigent, la tarifa de la qual es composa d'un terme fix de 300,00 euros més un terme variable corresponent al 1,00% sobre el pressupost declarat del cost d'execució material de l'obra o construcció sense IVA. Aquest pressupost està sotmès a posterior revisió tècnica municipal que s’efectuarà abans de la concessió de la llicència.

En qualsevol cas, s'estableix una tarifa màxima de 6.000,00 euros.

Tanmateix, caldrà tenir present les exempcions i/o bonificacions previstes a les Ordenances fiscals vigents.

Un cop atorgada la llicència

- 4% del pressupost en concepte de l'ICIO

- dipòsit per garantir la urbanització o reposició d'urbanització existent

- dipòsit per garantir la correcta gestió dels residus generats per l'obra

- placa normalitzada per a obres d'edificació: 29,30 euros

- taxa complementària, si s'escau

Qualsevol bonificació a què pugui accedir

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és d' 1 mes .

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: estimada sempre que les obres no siguin contràries a llei, a planejament urbanístic o altres disposicions generals .

Si l'immoble objecte de les obres té com a destí l'exercici d'activitats definit, i aquestes estan sotmeses al règim de llicència o autorització ambiental, el termini per a la concessió s'inicia un cop ha estat atorgada la corresponent autorització de l'activitat.

ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MANUAL INFORMATIU:

· Llicències d'obres mitjanes

ALTRES TRÀMITS RELACIONATS

Informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc CERTIFICAT LÍNIES ELÉCTRIQUES.doc ( 25 Kb)
Veure document .doc model_estudi_gestio_residus.doc ( 186 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web