Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 06:03:21 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Informe d'arrelament social

EN QUÈ CONSISTEIX:

Sol·licitud d'informe presentat per la persona estrangera, no comunitària, major d'edat ( o major de 16 anys amb autorització del representant legal ) que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i amb situació administrativa irregular, que pretengui tramitar una autorització de residència temporal per a l’arrelament social.

Amb l'entrada en vigor del nou reglament d'estrangeria (Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril), l'elaboració d'aquest informe és competència de la Comunitat Autònoma.

És per això que la Generalitat de Catalunya estableix un procés d'emissió de l'informe en que col·laboren els ajuntaments amb la recollida de les sol·licituds i amb l'elaboració d'una proposta d'informe municipal.

Des de l'ajuntament s'analitza la documentació, es fa entrevista a la persona interessada, i s'elabora la proposta d'informe municipal que s'enviarà a la Direcció General per a la Immigració juntament amb la sol·licitud, i de la documentació requerida.

La Direcció General per a la Immigració, una vegada recollida i valorada tota la documentació emetrà l'Informe d'arrelament social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Persones estrangeres empadronades a Sant Boi de Llobregat, que pretenguin tramitar una autorització de residència temporal per arrelament social.

- Acreditar la permanència continuada a l'Estat espanyol durant un període mínim de tres anys.

- Comptar amb mitjans econòmics suficients.

- Acreditar vincles familiars si en té, amb altres persones residents al país.

- Acreditar realització de cursos d'inserció sociolaborals i culturals, si n'ha fet.

- La persona ha de tenir assolida una competència lingüística bàsica en català i castellà. Si no es comunica mínimament amb les dues llengües oficials de Catalunya, també pot acreditar aquesta competència mitjançant un certificat oficial del CNL o entitats conveniades acreditant una formació mínima de 45 hores.La certificació de formació expedida per una entitat conveniada amb un organisme públic, haurà d’identificar suficientment l’entitat formadora (CIF i núm. de registre d’entitats) així com la persona que, en nom i representació de l’entitat, signa l’esmentat informe (DNI /NIE i càrrec que ostenta a l’entitat).

- Si no es comunica en les dues llengües oficials de Catalunya i no s'ha fet aquest esforç complementari, el document proposta i el conseqüent informe seran desfavorables

- Si aquesta delega en un representant, haurà de presentar una autorització de la persona interessada, i s'hauran d'indicar les dades corresponents a les dues persones.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Sol·licitud d'informe d'arrelament social per duplicat (MOD INF02 GENCAT)

Documentació identificativa de la persona sol·licitant (original):

Pàgina del passaport on hi apareix la fotografia de la persona sol·licitant, el número del passaport i la data de caducitat

Documentació acreditativa dels 3 anys de permanència a l'Estat espanyol

Documentació acreditativa dels mitjans de vida (original):

Contracte de treball

En cas d'exempció de contracte (original):

Documentació acreditativa: Activitat per compte propi: Projecte de negoci amb descripció de l'activitat econòmica

Documentació acreditativa: Recursos econòmics suficients: Documents que acreditin la percepció d'uns ingressos

Documentació acreditativa: Cònjuge o parella de la persona estrangera amb autorització de residència que disposa dels mitjans econòmic suficients per atendre les necessitats de la família: Acreditació del vincle(o certificat de convivència en cas de parella de fet no registrades amb fills menors comuns)i contracte de treball de la persona de qui depèn.

Documentació acreditativa:Pare o mare de resident legal, quan aquell/a sigui major de 65 anys (o menor de 65 anys i concorrin raons humanitàries, de malaltia o de desarrelament amb el país d’origen): acreditació del vincle i certificat de convivència.

Documentació acreditativa:Fill/a de resident legal, quan aquell/a sigui menor de 22 anys (o major de 22 anys i estigui realitzant una activitat formativa reglada o estudis universitaris). Aquest supòsit d’exempció inclou els casos en els que la persona sol·licitant està o ha estat sota la representació legal d’una altra de la qual encara depèn, sempre i quan l’acte jurídic del que van sorgir les facultats representatives no fos contrari als principis de l’ordenament espanyol: acreditació del vincle o de la representació legal i certificat de convivència.

Documentació acreditativa dels vincles familiars (original):

Vincles familiars amb residents a l'Estat espanyol

Documentació acreditativa dels programes d’inserció sòciolaboral (original):

Programes/cursos d’inserció sociolaboral en que s’ha participat

Documentació acreditativa dels programes d’inserció cultural (original):

Programes/cursos d’inserció cultural en que s’ha participat

Documentació acreditativa dels coneixements lingüístics (original):

Programes / cursos de formació per l'aprenentatge de les llengües oficials (en cas de no comunicar-se mínimament en les dues llengües oficials de Catalunya, haurà d'acreditar haver realitzat una formació en la llengua o llengües que desconegui amb un mínim de quaranta-cint hores ja cursades en el moment de l'entrevista o bé, haver fet alguna activitat per promoure la comunicació lingüística en aquella llengua)

Documentació acreditativa col·laboració en xarxes socials (original):

Col·laboració en les xarxes socialsPREU:

En concepte de taxa per expedició de proposta municipal d'arrelament social: 11,70.- eurosTERMINI DE RESOLUCIÓ:

El termini màxim per emetre i notificar l'informe és de 30 dies hàbils comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

Les persones sol·licitants rebran un sms d’avís notificant que poden anar a recollir l'informe a un determinat punt i dins d’un termini concret.

El text del sms inclourà el codi de la oficina a on els pertoca anar a recollir-lo (solament en aquest punt).

Per evitar confusions, és molt important tenir en compte que:

- les Oficines de Benestar Social i Família (OBSF) i PAC (Punts d'Atenció Ciutadana) només podran lliurar la resolució original a les persones que hagin rebut prèviament el sms i que només la podran recollir al punt que específicament se’ls hagi comunicat al sms.

- Els punts de recollida s’han acordat amb criteris organitzatius específics, no necessàriament territorials.

- En cas que no puguin anar a recollir-lo dins del termini previst rebran l'informe per correu certificat al domicili que figura a la sol·licitud, com fins ara.

Per tot això és molt important que a la sol·licitud hi figuri el número de telèfon mòbil i que aquest sigui correcte.

En cas de no haver rebut notificació de l’informe sol·licitat, podeu consultar l’estat de la tramitació trucant al telèfon 012.

Més informació:

CLIQUEU AQUÍ

Instrucció 1/2014 de la Direcció General per a la ImmigracióON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Sol INFO02.pdf ( 139 Kb)
Veure document .doc INF02 - Documentació.doc ( 444 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/14/2021
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades