Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/03/2023 09:12:27 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Exercici del dret d'accés a informació

EN QUÈ CONSISTEIX:

Com a ciutadans i ciutadanes teniu dret a accedir a la informació pública elaborada per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la que està en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que ens subministren altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per a poder exercir aquest dret heu de presentar la vostra sol·licitudper qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat.

El dret d'accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

- la seguretat pública

- la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries

- el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei

- el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva

- els drets els menors d'edat

- la intimitat i els altres drets privats legítims

- el secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial

- si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei. Són dades especialment protegides les relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública de la persona infractora

També pot ser inadmesa la sol·licitud en els supòsits següents:

- si es demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic

- si es tracta d'una consulta jurídica o petició d'informe o dictamen

- si l'interès públic o privat no justifica l'accés a la informació, no és proporcional el cost de l'obtenció de la informació amb l'interès públic que concorre

- si la informació demanada es troba en fase d'elaboració i s'ha de fer pública dins del termini de tres mesosQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona major de 16 anys.

Si aquesta delega en una altra que la representi, a més de les dades de la persona sol·licitant s'hauran d'indicar les dades corresponents a les de la persona representant, i aquesta declararà sota la seva responsabilitat que disposa de tots els poders necessaris per tramitar la sol·licitud i es farà responsable de l'autenticitat de les dades i dels documents que acompanyen a la sol·licitud, als efectes del que pugui preveure la legislació vigent.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Escrit on s'especifiqui de forma detallada la informació que es sol·licita, amb les particularitats que es creguin convenients.Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment.PREU:

L'accés a la informació és gratuït. En el cas que la sol·licitud suposi l'obtenció de còpies a recollir de forma personalitzada en l'Oficina Municipal d’Atenció al Públic:

- Per cada full de tamany A3 i A4, tant en suport paper com en suport digital: 0,50 euros

- Per cada full de tamany superior a A3:

En suport digital i en qualsevol tamany: 2,00 euros

En suport paper tamany A1 i A2: 4,10 euros

En suport paper tamany A0 i superior: 6,10 euros

Els estudiants i pensionistes gaudiran d'una reducció del 50% de la taxa corresponent al servei de còpies.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps de tramitació és d' 1 mes, si ho justifica el volum o la complexitat de la sol·licitud es pot prorrogar 15 dies prèvia comunicació a la persona sol·licitant

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: estimada per silenci administratiu llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a la informació sol·licitada; o si concorre algun dels límits establerts per llei per a tenir accés a la informació pública.

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació pública (GAIP)

- La GAIP, o Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és un òrgan especialitzat i plenament independent, elegit pel Parlament de Catalunya per una majoria d'almenys tres cinquenes parts, encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. És creada per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que la regula en els seus articles 39 a 44.

- Si la teva petició ha estat denegada o estimada parcialment i voleu interposar una reclamació de dret d'accés accediu al següent enllaç:

ReclamacióON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIAL
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/01/2022
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades