Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/27/2023 06:17:34 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Exercici del dret d'accés a informació

EN QUÈ CONSISTEIX:

Les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda (art.18.1, Llei 19/14).QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

La sol·licitud la pot presentar qualsevol persona més gran de setze anys (art.18.3, Llei 19/14).

Les sol·licituds d'accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà, sempre que permetin deixar constància dels següents requisits:

La identitat del sol·licitant.

La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concrets.

La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.

Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l'Administració.

El sol·licitant pot exposar els motius que justifiquen l'exercici del dret d’accés a la informació pública. L'absència de motivació en cap cas no pot ésser una causa per a denegar la sol·licitud (art. 26, Llei 19/14).QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment.PREU:

L'accés a la informació és gratuït. En el cas que la sol·licitud suposi l'obtenció de còpies, s'aplicarà la taxa establerta a l'ordenança fiscal, núm. 7:

- Per cada full de tamany A3 i A4, tant en suport paper com en suport digital: 0,50 €

- Per cada full de tamany superior a A3:

En suport digital i en qualsevol tamany: 2 €

En suport paper tamany A1 i A2: 4,10 €

En suport paper tamany A0 i superior: 6,10 €

Els estudiants i pensionistes gaudiran d'una reducció del 50% de la taxa del servei de còpies.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Un cop presentada la sol·licitud, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat lliura un avís de recepció i disposa del termini màxim d'un mes per a la tramitació de la sol·licitud d'accés a la informació i pel lliurament de la informació.

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori total o parcial, amb relació a la informació sol·licitada; o si concorre algun dels límits establerts per llei.

La persona sol·licitant té dret a presentar recurs si se li denega totalment o parcial la informació demanada.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació.

També es pot interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la recepció de la notificació.

La reclamació és gratuïta i voluntària.

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) s'encarrega de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública, de les administracions públiques catalanes.

ReclamacióON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIAL
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 06/21/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades