Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

12/19/2018 04:47:49 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Exercici del dret d'accés a informació

EN QUÈ CONSISTEIX:

Com a ciutadans i ciutadanes teniu dret a accedir a la informació pública elaborada per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la que està en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que ens subministren altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per a poder exercir aquest dret heu de presentar la vostra sol·licitudper qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat.

El dret d'accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

- la seguretat pública

- la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries

- el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei

- el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva

- els drets els menors d'edat

- la intimitat i els altres drets privats legítims

- el secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial

- si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei. Són dades especialment protegides les relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, l'origen racial, la salut i la vida sexual, i també les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública de la persona infractora

També pot ser inadmessa la sol·licitud en els supòsits següents:

- si es demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic

- si es tracta d'una consulta jurídica o petició d'informe o dictamen

- si l'interès públic o privat no justifica l'accés a la informació, no és proporcional el cost de l'obtenció de la informació amb l'interès públic que concorre

- si la informació demanada es troba en fase d'elaboració i s'ha de fer pública dins del termini de tres mesosQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona major de 16 anys.

Si aquesta delega en una altra que la representi, a més de les dades de la persona sol·licitant s'hauran d'indicar les dades corresponents a les de la persona representant, i aquesta declararà sota la seva responsabilitat que disposa de tots els poders necessaris per tramitar la sol·liciud i es farà responsable de l'autenticitat de les dades i dels documents que acompanyen a la sol·licitud, als efectes del que pugui preveure la legislació vigent.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Escrit on s'especifiqui de forma detallada la informació que es sol·licita, amb les particularitats que es creguin convenients.Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment.PREU:

L'accés a la informació és gratuït. En el cas que la sol·licitud suposi l'obtenció de còpies a recollir de forma personalitzada en l'Oficina Municipal d’Atenció al Públic:

- Per cada full de tamany A3 i A4, tant en suport paper com en suport digital: 0,50 euros

- Per cada full de tamany superior a A3:

En suport digital i en qualsevol tamany: 2,00 euros

En suport paper tamany A1 i A2: 4,10 euros

En suport paper tamany A0 i superior: 6,10 euros

Els estudiants i pensionistes gaudiran d'una reducció del 50% de la taxa corresponent al servei de còpies.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps de tramitació és d' 1 mes, si ho justifica el volum o la complexitat de la sol·licitud es pot prorrogar 15 dies prèvia comunicació a la persona sol·licitant

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: estimada per silenci administratiu llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a la informació sol·licitada; o si concorre algun dels límits establerts per llei per a tenir accés a la informació pública.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitar per Internet

- Clicar el botó "sol·licitud de tràmit amb signatura digital"que trobareu al final d'aquesta fitxa- Seguiu les instruccions que aniran sortint

- Seguiu les instruccions que aniran sortint

Resolució d'incidències tècniques:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: serveitecnic_e_administracio@santboi.cat

. Tramitació via correu certificat

Presentant la sol·licitud en qualsevol oficina de Correus.

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.Tramitar amb Signatura Digital

Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/17/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades