Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/05/2021 09:33:53 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Mercats sedentaris - Transmissió de la concessió de parades

EN QUÈ CONSISTEIX:

En transmetre la titularitat de la concessió per a l'explotació d'una activitat comercial dins dels mercats municipals de Sant Boi, per:

- acte "intervius" (en vida del titular)

- acte "mortis causa" (a la mort del titular), autorització per efectuar la cessió de l'espai o espais de venda a favor seuQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

. Acte "intervius" (en vida del titular)- l'antic i el nou titular de la concessió o els representants en qui deleguin, de manera conjunta. Sempre i quan s'estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, incloses les de l'Ajuntment.

. Acte "mortis causa" (a la mort del titular) - aquella persona que es considera i resulti ser la legítima succsesora de la persona titular difunta. Sempre i quan s'estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, incloses les de l'Ajuntment.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

. Acte "intervius" (en vida del titular):

- Imprès de sol·licitud: document normalitzat que facilita l'Ajuntament on s'han de consignar les dades identificatives del nou titular i de l'antic i de la concessió administrativa, que hauran de signar cedent i cessionari.

- Fotocòpia dels DNI's, d'ambdós. En el cas que es tracti de persona jurídica (una empresa), fotocòpia de l'escriptura de la societat.

- Títol de la concessió administrativa.

- Còpia document privat de traspàs entre el cedent i cessionari.

- Certificat d'estar al corrent amb l'associació de comerciants del mercat.

-Declaració responsable per a les persones físiques del cedent i cessionari, on s'acreditarà estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.- Còpia de l'Impost de Transmissions Patrimonials.- Declaració jurada del cedent i del cessionari si ja és titular d'un espai de venda, de no estar comprés en cap de les causes de prohibició de contractar amb l’Administració recollides en la legislació de contractes amb les Administracions Públiques i les recollides en l'article 20 dels reglaments de funcionament dels mercats.

- Còpia de l'Impost de Transmissions Patrimonials.

- Declaració jurada del cedent i del cessionari si ja és titular d'un espai de venda, de no estar comprés en cap de les causes de prohibició de contractar amb l’Administració recollides en la legislació de contractes amb les Administracions Públiques i les recollides en l'article 20 dels reglaments de funcionament dels mercats.

. Acte "mortis causa" (a la mort del titular):

- La mateixa documentació que per actes "intervius".

- Un cop concedida l'autorització per a la cessió al nou o a la nova titular disposa d'un termini no superior a un any per justificar la transmissió mortis causa, havent de presentar la següent documentació:

* Certificació del registre d'actes d'últimes voluntats.

* Testimoni literal de la declaració d'hereus "ab intestat" o testament del causant.

* Inventari de béns i acceptació de l'herència.

* Document justificatiu de tenir sol·licitada o feta la liquidació de l'impost sobre successions i donacions, o un altre que el substitueixi.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

. Acte "intervius" (en vida del titular): sempre i quan hagin transcorregut 5 anys des de l'atorgament de la concessió, amb excepció dels supòsits de jubilació, malaltia greu del concessionari o causes econòmiques de força major, sempre que estiguin provades documentalment, i que en qualsevol cas, requeriran l'autorització expressa de l'Ajuntament.

. Acte "mortis causa" (a la mort del titular): dins del termini màxim d'un any desprès de produït l'òbit.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

2 mesos des de la sol·licitudON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPCita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/28/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades