Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

08/01/2021 04:46:11 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Beques per a joves 2020

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria de concessió de beques per col·laborar en el finançament de projectes dels i de les joves del municipi en diferents àmbits: formació reglada, mobilitat, conciliació de la vida familiar amb la vida laboral i/o formativa de mares joves, autonomia de persones joves amb diversitat funcional, amb la finalitat de promoure i facilitar els processos d'emancipació juvenils i garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social entre la població jove. Les activitats i/o projectes objecte de beques s'han de realitzar entre juny de 2020 i març de 2021.

Els i les joves poden sol·licitar beques pels següents tipus d'activitats o projectes:

1. BEQUES TIPUS A: per a activitats de formació reglada en centres públics i adquisició de material didàcticrelacionat amb la formació.

2. BEQUES TIPUS B : per a serveis i/o activitats que afavoreixen la conciliació de la vida familiar amb la vida laboral/formativa de les mares joves.

3. BEQUES TIPUS C: per facilitar la mobilitat dels/de les joves en l’àmbit formatiu i/o ocupacional.

4. BEQUES TIPUS D: per a activitats i projectes formulats per joves amb diversitat funcional.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

a) Estar empadronat/da a Sant Boi amb una antiguitat mínima de 6 mesos a data 4 de setembre de 2020.

b) Haver nascut entre l'any 1985 i 2004.

c) Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE de la persona sol·licitant).

d) No tenir cap beca o ajuda concedida pel mateix concepte en l'any en curs.

e) Tenir uns ingressos bruts anuals de la unitat familiar (*) que no sobrepassen les següents quantitats:

1 membre - 23.903,19 €

2 membres - 29.480,60 €

3 membres - 37.448,33 €

4 membres - 45.416,06 €

5 membres - 49.399,93 €

6 membres - 53.383,79 €

(*) Es consideren membres de la unitat familiar: la persona sol·licitant, la parella, els/les fills/es, el pare i la mare, o el /la tutor/a legal, els/les germans/es i els/les avis/es que estan al mateix domicili.

En cas de divorci o separació dels pares/mares no és considera membre computable qui no conviu amb el/la sol·licitant, però serà membre computable el/la cònjuge, així com els fills/es, si és el cas.

- En el cas de sol·licitud de la beca tipus B, la persona sol·licitant ha de ser dona, mare i estar treballant i/o estudiant. Cal justificar-ho.

- En el cas de sol·licitud de la beca tipus D, la persona sol·licitant ha de ser una persona amb algun tipus de diversitat funcional.

POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

- Qualsevol persona física que compleix els requisits

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

EN QUALSEVOL CAS:

. Currículum vitae de la persona sol·licitant.

. Memòria detallada de l'activitat a becar (segons el model que podeu trobar al peu d'aquesta fitxa)

. Pressupost detallat del projecte, activitat, proposta, material... (incloent els conceptes i els corresponents imports) (segons el model que podeu trobar al peu d'aquesta fitxa).

ACREDITACIÓ DE DADES BANCÀRIES:

Com aportar les dades bancàries

EN FUNCIÓ DEL CAS:

- En cas de no haver fet la declaració d’IRPF, Informe de Vida Laboral (IVL), o Informe de Situació Actual o de no existència d'afiliació, actualitzat amb una data d’expedició màxima de tres mesos a data de presentació de la sol·licitud de la beca.

- En cas de treballadors/es de la llar justificants d'ingressos: declaració dels imports abonats per la persona pagadora i fotocòpia DNI/NIE de la persona pagadora.

-En cas de situació familiar de separació legal o divorci : sentència de separació o divorci o convenir regulador (on consti la pensió alimentària i custòdia dels fills/es).

EN CAS DE DENEGAR L'AUTORITZACIÓ per acreditat els ingressos econòmics del/la sol·licitant i dels membres de la unitat familiar a partir de 16 anys, s’haurà d’aportar :

- Declaració de l'IRPF del període impossitiu de 2019.

- Persones que reben pensions:

. Certificat acreditatiu de la percepció de pensions o d'incapacitats laboralsde l'administració pública en els que s'indiqui l'import de la pensió. (Es consideraran ingressos computables: pensions de jubilació, viduïtat, orfandat, invalidesa, vellesa, prestacions familiars per fills/filles a càrrec, pensions per viduïtat). Expedit per l'Instituto Nacional de la Seguridad Social .

- Persones que estiguin en situació d'atur i rebin prestacions:

. Certificat de prestacions en concepte d'atur i la seva quantia, expedit pel Servei d'Ocupació de Catalunya - SOC o el Servicio Público de Empleo - SEPE.

. Renda Garantida de Ciutadania - RGC. Expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de a Generalitat de Catalunya.

- En cas que la persona no estigui treballant, ni rebent pensions ni prestacions d'atur haurà de presentar un certificat conforme no està rebent cap pensió ni prestació de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) ni del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

- Les persones amb diversitat funcional que no s'oposin que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació de la beca tipus D, no cal que aportin la documentació corresponent a la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP).

En cas d'oposició, s'ha d'aportar la documentació acreditativa següent:

. Acreditació del grau de discapacitat i causes, emès per la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP).

EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE BECA SOL·LICITADA:

- Si la persona jove és menor de 18 anys, autorització del pare/mare/tutor-a per a realitzar la sol·licitud de beca.

- En cas que la formació per la qual es sol·licita la beca es faci en un centre concertat o privat, document justificatiu conforme la persona sol·licitant no ha estat admès/a en un centre públic.

- Per a les beques tipus A de formació, per a les beques tipus B, de conciliació que es demanin per activitats formatives i per a beques tipus C per desplaçament per formació: document justificatiu conforme es fa la formació.

- Per a les beques tipus B que es demanen per activitats extraescolars dels/de les fills i filles de les mares joves, document que justifica que la mare jove està treballant o estudiant en horari de les activitats extraescolars.

Institut Nacional de la Seguretat Social: organisme on adreçar-se pel que fa a l'obtenció de l'informe de vida laboral:

1. Trucant al telèfon 901 50 20 50, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 17 h, l'informe es rebrà al domicili al cap d'una setmana.

2. Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social:

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/

. Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en una setmana.

. Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-ho.

. Amb certificat digital, DNI electrònic o Clau permanent. L'informe es descarrega en el moment.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Del 4 de setembre al 2 d'octubre de 2020.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim per a la resolució de les sol·licituds de les beques serà de tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució expressa comporta la desestimació de la sol·licitud per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENTALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:Veure document .pdf Bases beques joves 2020.pdf ( 220 Kb)
Veure document .doc Bases BXJ 2020-DEF-CAS.doc ( 442 Kb)
Veure document .doc BXJ20- Manual informatiu def.doc ( 610 Kb)
Veure document .doc BXJ20-Autorització per a menors d'edat.doc ( 100 Kb)
Veure document .doc BXJ20-Memòria.doc ( 568 Kb)
Veure document .doc BXJ20-pressupost.doc ( 496 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/18/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades