Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/24/2019 09:56:17 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Beques per a joves 2018

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria de concessió de beques per col·laborar en el finançament de projectes dels i les joves del municipi en diferents àmbits: formació reglada, mobilitat, conciliació vida familiar amb la vida laboral i/o formativa de mares joves, autonomia de persones joves amb diversitat funcional, amb la finalitat de promoure i facilitar els processos d'emancipació juvenils i garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social entre la població jove. Les activitats i/o projectes objecte de beques es poden realitzar entre juny de 2018 a març de 2019.

Els i les joves poden sol·licitar beques pels següents tipus d'activitats o projectes:

1. BEQUES TIPUS A: per a activitats de formació reglada en centres públics i adquisició de material didàcticrelacionat amb la formació.

2. BEQUES TIPUS B :per a serveis i/o activitats que afavoreixin la conciliació de la vida familiar amb la vida laboral/formativa de les mares joves.

3. BEQUES TIPUS C : per facilitar la mobilitat dels/de les jovesenl’àmbit formatiu i/o ocupacional.

4. BEQUES TIPUS D: per a activitats i projectes formulats per joves amb diversitat funcional.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Joves que tinguin entre 16 i 35 anys, a data 5 d'octubre de 2018 i que estiguin empadronats a Sant Boi els últims 6 mesos, a data 6 de setembre de 2018 .

Altres requisits a tenir en compte:

- En el cas de les persones joves que no tinguin nacionalitat espanyola tenir permís de residència.

- No tenir cap beca o ajuda concedida pel mateix concepte en l'any en curs.

- Els/les joves que hagin obtingut beca en convocatòries anteriors podran sol·licitar la beca.

- Els ingressos bruts anuals de la unitat familiar (*) no poden sobrepassar les quantitats que es descriuen a continuació:

1 membre - 23.903,19 €

2 membres - 29.480,60 €

3 membres - 37.448,33 €

4 membres - 45.416,06 €

5 membres - 49.399,93 €

6 membres - 53.383,79 €

(*) Es consideren membres de la unitat familiar: la persona sol·licitant, el pare i la mare, o el/la tutor/a legal, els/les germans/es i els/les avis/es que estiguin al mateix domicili.

En cas de divorci o separació dels pares/mares no és considerarà membre computable qui no convisqui amb el/la sol·licitant, però serà membre computable el/la cònjuge, així com els fills/es, si és el cas.

- En el cas de sol·licitud de la beca tipus B, la persona sol·licitant ha de ser dona, mare i estar treballant i/o estudiant.

- En el cas de sol·licitud de la beca tipus D, la persona sol·licitant ha de ser una persona amb algun tipus de diversitat funcional.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Per a totes les beques:

1. Autorització per la consulta de documents i dades d’altres administracions de cadascú del membres de la unitat familiar a partir de 16 anys. (aquest document el trobareu al peu d'aquesta fitxa).

2. Qüestionari de dades específiques, amb:

-Memòria detallada de l'activitat a becar, que haurà d'incloure:

- Tipus i nom activitat.

- Característiques (descripció, contingut, durada, calendari).

- Objectius.

- Interès personal per accedir a la beca sol·licitada.

-Pressupost detallat del projecte, activitat, proposta, material, (incloent els conceptes i els corresponents imports).

(Aquests documents es podran descarregar al peu d'aquesta fitxa).

3. DNI o NIE de la persona sol·licitant.

4. Currículum vitae de la persona sol·licitant.

5. Certificat de dades bancàries (El document es podrà descarregar al peu d'aquesta fitxa).

6. En cas de no haver fet la declaració d'IRPF, INFORME DE VIDAL LABORAL (IVL) actualitzat amb una data d'expedició màxima de tres mesos a data de presentació de la sol·licitud de la beca.

7. Per acreditar els ingressos econòmics del/la sol·licitant i dels membres de la unitat familiar a partir de 16 anys, s'haurà d'aportar la següent documentació en el cas de no autoritzar la seva consulta:

-Declaració de l'IRPF del període impossitiu de 2017.

-Persones que reben pensions: Certificat acreditatiu de la percepció de pensions o d'incapacitats laborals de l'administració pública en els que s'indiqui l'import de la pensió. (Es consideraran ingressos computables: prestacions familiars per fills/filles a càrrec, pensions per viduïtat, d'orfandat, pensions alimentàries per separació).

Certificat acreditatiu de la percepció de pensions o d'incapacitats laborals de l'administració pública en els que s'indiqui l'import de la pensió. (Es consideraran ingressos computables: prestacions familiars per fills/filles a càrrec, pensions per viduïtat, d'orfandat, pensions alimentàries per separació).

-Persones que estiguin en situació d'atur i rebin prestacions:. Certificat de prestacions en concepte d'atur i la seva quantia, expedit pel Servei d'Ocupació de Catalunya o el Servicio Público de Empleo. .PIRMI (Renda mínima d'inserció) o RGC (Renda garantida de ciutadania).

. Certificat de prestacions en concepte d'atur i la seva quantia, expedit pel Servei d'Ocupació de Catalunya o el Servicio Público de Empleo. .PIRMI (Renda mínima d'inserció) o RGC (Renda garantida de ciutadania).

.PIRMI (Renda mínima d'inserció) o RGC (Renda garantida de ciutadania).

-En cas que la persona no estigui treballant, ni rebent pensions ni prestacions d'atur haurà de presentar un certificat conforme no està rebent cap pensió ni prestació de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) ni de l' Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

A més a més segons el tipus de beca:

8. En cas que la formació per la qual es sol·licita la beca es faci en un centre concertat o privat, document justificatiu conforme la persona sol·licitant no ha estat admès/a en un centre públic.

9. Per a les beques tipus A de formació, per a les beques tipus B, de conciliació que es demanin per activitats formatives i beques tipus C per desplaçament per formació: document justificatiu conforme es farà la formació.

10. Per a les beques tipus B que es demanin per activitats extraescolars dels/de les fills i filles de les mares joves, document que justifiqui que la mare jove està treballant o estudiant en horari de les activitats extraescolars.

11. Per a les beques tipus D, els/les joves amb diversitat funcional hauran de presentar (en el cas de no autoritzar la seva consulta) la resolució que indica el grau de discapacitat i causes, document expedit per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

12. Si es considera oportú per part del centre docent o altre professional: carta de recomanació.

13. No serà necessari presentar aquella documentació que ja tingui l'Ajuntament –volant de convivència, volant d'empadronament,...-.

Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitarà la gestió, evitarà la realització de fotocòpies i ajudarà a l'estalvi de paper.

En el cas que actuï un/a representant, document d'autorització de la representació acompanyat de fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

ORGANISMES ON ADREÇAR-SE PEL QUE FA A L'OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ (en cas de no autoritzar la consulta):

- Gestions relacionades amb l'informe de vida laboral:

Institut Nacional de la Seguretat Social

1. Trucant al telèfon 901 50 20 50, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 17 h, l'informe es rebrà al domicili al cap d'una setmana.

2. Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social:

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/

. Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en una setmana.

. Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-ho.

. Amb certificat digital, DNI electrònic o Clau permanent. L'informe es descarrega en el moment.

- Gestions relacionades amb pensions contributives:

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

C. Eusebi Güell, 41-43

Sant Boi del Llobregat

93 640 06 87 / 93 640 6745

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h

- Gestions relacionades amb pensions no contributives i ajudes a persones amb diversitat funcional:

Oficina de Benestar Social i Família

C. Bonaventura Aribau, 11

Sant Boi del Llobregat

93 654 36 11

900 300 500

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

- Gestions relacionades amb prestacions i/o subsidis per l'atur:

Oficina de Treball de la Generalitat

C. Francesc Pi i Margall, 111-113

Sant Boi de Llobregat

93 652 20 11

www.oficinadetreball.cat

www.sepe.es (per descarregar els certificats de prestació actual) o trucant al telèfon: 901 11 99 99

De dilluns a divendres, de 8.15 a 13.30 hQUAN ES POT SOL·LICITAR:

Del 6 de setembre al 5 d'octubre de 2018.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds.

Si passat aquest termini no hi ha resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO:

Tramitar per Internet

- Clicar el botó "sol·licitud de tràmit amb signatura digital" que trobareu al final d'aquesta fitxa

- Seguiu les instruccions que aniran sortint

- Cal adjuntar la documentació en format PDF

Resolució d'incidències tècniques:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres

seveitecnic_e_administracio@santboi.cat

. Tramitació presencial (s'ha d'aportar la documentació digitalitzada)

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT

La Factoria Jove de Can Massallera

Can Massallera

C. Mallorca, 30

Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon: 93 652 98 43

Horari de tramitació:

dilluns i divendres, de 10 a 14 h.

dimarts i dimecres, de 16 a 20 h.

dijous, de 16 a 18 h.

OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Plaça de l'Ajuntament, 1

Horari OMAPALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases beques per a joves 2018.pdf ( 656 Kb)
Veure document .doc Bases Becas para jóvenes 2018 castellano.doc ( 372 Kb)
Veure document .doc BXJ18_Manual informatiu.doc ( 607 Kb)
Veure document .doc BXJ18-Autorització consulta dades.doc ( 517 Kb)
Veure document .doc BXJ18-Memòria.doc ( 562 Kb)
Veure document .doc BXJ18-Pressupost.doc ( 496 Kb)
Veure document .doc Certificat dades bancàries 2018.doc ( 127 Kb)
Veure document .doc BXJ18-Autorització per fer la sol·licitud.doc ( 99 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 07/12/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades