Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/18/2017 07:25:26 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Beques per a joves 2017

Darrera revisió: 09/21/2017


EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria de concessió de beques per col·laborar en el finançament de projectes dels i les joves del municipi en diferents àmbits: formació reglada, mobilitat, conciliació vida familiar amb la vida laboral i/o formativa de mares joves, autonomia de persones joves amb diversitat funcional, amb la finalitat de promoure i facilitar els processos d'emancipació juvenils i garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social entre la població jove. Les activitats i/o projectes objecte de beques es poden realitzar des de juny de 2017 a març de 2018 .

Els i les joves poden sol·licitar beques pels següents tipus d'activitats o projectes:

BEQUES TIPUS A : per a activitats de formació reglada en centres públics i adquisició de material didàcticrelacionat amb la formació.

BEQUES TIPUS B: per a serveis i/o activitats que afavoreixin la conciliació de la vida familiar amb la vida laboral/formativa de les mares joves.

BEQUES TIPUS C: per facilitar la mobilitat (àmbit formatiu / àmbit ocupacional).

BEQUES TIPUS D: per a activitats i projectes formulats per joves amb diversitat funcional.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Joves que tinguin entre 16 i 35 anys, a data 6 d'octubre de 2017 i que estiguin empadronats a Sant Boi els últims 6 mesos, a data 6 de setembre de 2017.

Altres requisits a tenir en compte:

- En el cas de les persones joves que no tinguin nacionalitat espanyola tenir permís de residència.

- No tenir cap beca o ajuda concedida pel mateix concepte en l'any en curs.

- Els/les joves que hagin obtingut beca en convocatòries anteriors podran sol·licitar la beca.

- Els ingressos bruts mensuals de la unitat familiar (*) poden sobrepassar les quantitats que es descriuen a continuació:

1 membre - 1.422,80 euros

2 membres - 1.991,92 euros

3 membres - 2.561,04 euros

4 membres - 3.130,16 euros

5 membres - 3.414,72 euros

6 membres - 3.699,28 euros

(*) Es consideren membres de la unitat familiar: la persona sol·licitant, el pare i la mare, o el/la tutor/a legal, els/les germans/es i els/les avis/es que estiguin al mateix domicili.

En cas de divorci o separació dels pares no és considerarà membre computable qui no convisqui amb el/la sol·licitant, però serà membre computable el/la cònjuge, així com els fills/es, si és el cas.

- En el cas de sol·licitud de la beca tipus B, la persona sol·licitant ha de ser dona, mare i estar treballant i/o estudiant.

- En el cas de sol·licitud de la beca tipus D, la persona sol·licitant ha de ser una persona amb algun tipus de diversitat funcional.

CARACTERÍSTIQUES I INCOMPATIBILITATS

-No es pot sol·licitar més d’una beca per persona.

-Gaudir d’una beca serà incompatible amb qualsevol altre subvenció, ajuda, ingrés o recurs per la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració pública o entitat pública o privada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

1. Sol·licitudBECA PER A JOVES 2017, inclourà una declaració responsable de no tenir cap beca concedida en relació amb l’activitat per la que es sol·licita la beca i les autoritzacions per la consulta de documentació a altres administracions públiques , entre d'altres. (Es pot descarregar el document al peu d'aquesta fitxa)

2. Qüestionari de dades específiques (Es pot descarregar el document al peu d'aquesta fitxa) amb: - Memòria detallada de l'activitat a becar, que haurà d'incloure: - Tipus i nom activitat. - Característiques (descripció, contingut, durada, calendari). - Objectius. - Interès personal per accedir a la beca sol·licitada. - Pressupost detallat del projecte, activitat, proposta, material, (incloent els conceptes i els corresponents imports). 3. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar a partir de 16 anys.

- Memòria detallada de l'activitat a becar, que haurà d'incloure: - Tipus i nom activitat. - Característiques (descripció, contingut, durada, calendari). - Objectius. - Interès personal per accedir a la beca sol·licitada. - Pressupost detallat del projecte, activitat, proposta, material, (incloent els conceptes i els corresponents imports). 3. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar a partir de 16 anys.

- Tipus i nom activitat.

- Característiques (descripció, contingut, durada, calendari).

- Objectius.

- Interès personal per accedir a la beca sol·licitada.

- Pressupost detallat del projecte, activitat, proposta, material, (incloent els conceptes i els corresponents imports). 3. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar a partir de 16 anys.

3.Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar a partir de 16 anys.

4. Currículum vitae de la persona sol·licitant.

5. Certificat de dades bancàries (Es pot descarregar el document al peu d'aquesta fitxa)

6.Per acreditar els ingressos econòmics del/la sol·licitant i dels membres de la unitat familiar a partir de 16 anys s'ha de portar la següent documentació: - Informe de vida laboral, sempre. - Persones que treballin: -Treballadors/es per compte d’altre: original i fotocòpies de les nòmines de gener a juny de 2017 .

- Informe de vida laboral, sempre. - Persones que treballin: -Treballadors/es per compte d’altre: original i fotocòpies de les nòmines de gener a juny de 2017 .

- Persones que treballin: -Treballadors/es per compte d’altre: original i fotocòpies de les nòmines de gener a juny de 2017 .

-Treballadors/es per compte d’altre: original i fotocòpies de les nòmines de gener a juny de 2017 .

- Treballadors/es per compte pròpia: les declaracions de l'IRPF i de l'IVA dels dos primers trimestres de 2017 .

- Treballadors/es de la llar: declaració dels imports abonats per la persona pagadora(de gener a juny de 2017), fotocòpia

DNI/NIE de la persona pagadora.

- En situació familiar de separació legal o divorci: sentència de separació o divorci o conveni regulador (on consti pensió alimentària i

custòdia de fills).

7. Per a les beques tipus A de formació, per les beques tipus B , de conciliació que es demanin per activitats formatives i beques tipus C per desplaçament per formació: document acreditatiu de matriculació del curs al qual s'inscriu.

8. En cas de representació voluntària: document d'autorització de representació degudament signada (còpia DNI/NIE de la persona que autoritza).(Es pot descarregar el document al peu d'aquesta fitxa)

9. En cas de representació legal: resolució judicial en cas d'incapacitació o poder notarial que acrediti la representació legal.

La documentació es presentarà prioritàriament digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.

Si es signa l'autorització per realitzar les consultes corresponents, no caldrà aportar la següent documentació:

- Persones que reben pensions: - Certificat acreditatiu de la percepció de pensions o d'incapacitats laborals de l'administració pública en els que s'indiquil'import de la pensió. (Es consideraran ingressos computables: prestacions atorgades per la Llei de dependència, prestacionsfamiliars per fills/es a càrrec, pensions per viduïtat, d'orfandat, pensions alimentàries per separació , rendes mínimesd'inserció). Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

- Certificat acreditatiu de la percepció de pensions o d'incapacitats laborals de l'administració pública en els que s'indiquil'import de la pensió. (Es consideraran ingressos computables: prestacions atorgades per la Llei de dependència, prestacionsfamiliars per fills/es a càrrec, pensions per viduïtat, d'orfandat, pensions alimentàries per separació , rendes mínimesd'inserció). Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

l'import de la pensió. (Es consideraran ingressos computables: prestacions atorgades per la Llei de dependència, prestacions

familiars per fills/es a càrrec, pensions per viduïtat, d'orfandat, pensions alimentàries per separació , rendes mínimes

d'inserció). Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

- Persones que estiguin en situació d'atur i rebin prestacions: - Certificat de prestacions en concepte d'atur i la seva quantia, expedit pel Servei d'Ocupació de Catalunya o el Servicio Público de Empleo

- Certificat de prestacions en concepte d'atur i la seva quantia, expedit pel Servei d'Ocupació de Catalunya o el Servicio Público de Empleo

Público de Empleo

- En cas que la persona no estigui treballant, ni rebent pensions ni prestacions : haurà de presentar un certificat conforme no estàrebent cap pensió ni prestació del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) i del Instituto Nacional de la SeguridadSocial (INSS).

rebent cap pensió ni prestació del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) i del Instituto Nacional de la Seguridad

Social (INSS).

- Els/les joves amb diversitat funcional hauran de presentar fotocòpia i original de totes les ajudes que tinguin atorgades (PUAS,grau dependència...).

grau dependència...).

-Per a les beques tipus D , els/les joves amb diversitat funcional hauran de presentar original i fotocòpia de la resolució que indica elgrau de discapacitat i causes, document expedit per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

grau de discapacitat i causes, document expedit per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

ORGANISMES ON ADREÇAR-SE PER LA OBTENCIÓ DE:

- Gestions relacionades amb l'informe de vida laboral: Institut Nacional de la Seguretat Social

Institut Nacional de la Seguretat Social

1.Trucant al telèfon 901 50 20 50, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 17 h, l'informe es rebrà al domicili al cap d'una setmana.

2.Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/ - Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en una setmana. - Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-ho. - Amb certificat digital, DNI electrònic o Clau permanent. L'informe es descarrega en el moment.

- Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en una

setmana.

- Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-ho.

- Amb certificat digital, DNI electrònic o Clau permanent. L'informe es

descarrega en el moment.

ORGANISMES ON ADREÇAR-SE PEL QUE FA A LA OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EN CAS DE NO AUTORITZA LA CONSULTA DE LA MATEIXA:

- Gestions relacionades amb pensions contributives: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)C. Eusebi Güell, 41-43Sant Boi del Llobregat93 640 06 87 / 93 640 6745Cal demanar cita prèvia

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

C. Eusebi Güell, 41-43

Sant Boi del Llobregat

93 640 06 87 / 93 640 6745

Cal demanar cita prèvia

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h

- Gestions relacionades amb pensions no contributives i ajudes a persones amb diversitat funcional: Oficina de Benestar Social i FamíliaC. Bonaventura Aribau, 11Sant Boi del Llobregat93 654 36 11900 300 500

Oficina de Benestar Social i Família

C. Bonaventura Aribau, 11

Sant Boi del Llobregat

93 654 36 11

900 300 500

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

- Gestions relacionades amb prestacions i/o subsidis per l'atur : Oficina de Treball de la GeneralitatC. Francesc Pi i Margall, 111-113Sant Boi de Llobregat93 652 20 11www.oficinadetreball.catwww.sepe.es (per descarregar els certificats de prestació actual) o trucant al telèfon: 901 11 99 99

Oficina de Treball de la Generalitat

C. Francesc Pi i Margall, 111-113

Sant Boi de Llobregat

93 652 20 11

www.oficinadetreball.cat

www.sepe.es (per descarregar els certificats de prestació actual) o trucant al telèfon: 901 11 99 99

De dilluns a divendres, de 8.15 a 13.30 h

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Del 6 de setembre al 6 d'octubre de 2017.

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds.

Si passat aquest termini no hi ha resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

ON SOL·LICITAR-LO:

PRESENCIALMENT:

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT

La Factoria Jove de Can Massallera

Can Massallera

C. Mallorca, 30

Tel. 93 652 98 43

Horari de tramitació: dilluns i divendres, de 10 a 14 h

dimarts i dimecres, de 16 a 20 h

dijous, de 16 a 18 h

OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES

. Atenció presencial mitjançant la Cita Prèvia:

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

PER INTERNET:

www.santboi.cat

Clicant l'opció de: Sol·licitud de tràmit amb signatura digital, tot seguint les instruccions que aniran sortint.

Annexar cada tipus de documentació en un mateix pdf.(exemple: vida laboral de pare/mare/germà en un pdf. / nòmines de pare/mare/germà en un pdf. etc..)

Resolució d'incidències tècniques:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: seveitecnic_e_administracio@santboi.cat

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc Full de sol·licitud BECA PER A JOVES 2017.doc ( 247 Kb)
Veure document .doc Bases beques per a joves 2017-català.doc ( 112 Kb)
Veure document .doc Bases Becas para jóvenes 2017- castellano.doc ( 109 Kb)
Veure document .doc BXJ17-Memòria.doc ( 562 Kb)
Veure document .doc BXJ17-Pressupost.doc ( 495 Kb)
Veure document .doc BXJ17-Certificat de dades bancàries.doc ( 103 Kb)
Veure document .doc BXJ17-Full autorització.doc ( 20 Kb)
Tramitar amb Signatura Digital
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web