Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/11/2023 12:14:21 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Exempció de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana

EN QUÈ CONSISTEIX:

En data 4 de juliol de 2014 va ser aprovat el "Reial Decret-llei 8/2014, d'aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l'eficiència" i que en el seu article 123 va modificar el "Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març".

Aquest decret declara exemptes de l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana les transmissions de l'habitatge habitual, efectuades com a conseqüència de dacions en pagament i d'execucions hipotecàries judicials o notarials dels deutors hipotecaris o garants dels mateixos, per fer front a la cancel·lació dels deutes garantits amb hipoteca sobre els esmentats habitatges.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Així mateix, el decret estableix com a requisits per poder gaudir de l'esmentada exempció de pagament els següents:

- Que ni el contribuent, ni cap dels membres de la unitat familiar de la que formava part, no disposava de béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari que requeia sobre l'habitatge objecte de la transmissió.

- Que la finca objecte de transmissió era l'habitatge habitual on el contribuent estava empadronat de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió, o des del moment de la seva adquisició si aquest termini fos inferior.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En el cas que es compleixin els requisits esmentats s'ha de sol·licitar l'exempció presentant la declaració degudament omplertaTERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de resolució i notificació és de 6 mesos En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà desestimada

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà desestimadaON SOL·LICITAR-LO:

Tramitació presencial:

Oficina de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Plaça de l'Ajuntament, 20 - Edifici "El Núria"

Tramitació telemàtica:

Organisme de Gestió TributàriaMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc Declaració - Exempció per dació en pagament.doc ( 22 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/07/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades