Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

05/29/2023 05:31:02 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Transmissió d'immoble (plusvàlua)

EN QUÈ CONSISTEIX:

En l'obligació de declarar la transmissió (inter-vius o mortis-causa) d'un immoble de naturalesa urbana (un habitatge, una plaça d'aparcament, un solar, un local comercial....), per tal d'abonar, si procedeix, la quota de l'impost resultant que grava l'increment del valor dels terrenys, manifestat en el moment de la transmissió per un període màxim de vint anys, tenint en compte el supòsits establerts en la normativa vigent de no subjecció, exempció i bonificació.

A) No subjecció:

1) Terrenys rústics.

2) Transmissions de terrenys urbans derivades d'operacions a les que resulti d'aplicació el règim especialregulat en el capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, a excepció de les relatives a terrenys que s'aportin a l'empara del que es preveu a l'article 97 d'aquesta llei quan no es trobin integrats en una branca d'activitat.

3) Transmissions derivades de processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació. En la posterior transmissió dels terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió dels processos citats.

4) Aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquen al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns i les transmissions de béns immobles entre cònjuges a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial.

5) No tindrà lloc la subjecció a l’impost en els supòsits d’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.

6) No està subjecte a l’impost l’aportació de terrenys com a conseqüència de la constitució d’una Junta de Compensació i les adjudicacions de solars que s’efectuïn a favor dels propietaris membres de les Juntes, i en proporció dels seus respectius drets.

7) No està subjecte a l’impost l’adjudicació de terrenys a què doni lloc la reparcel·lació, quan s’efectuïn a favor dels propietaris compresos en la corresponent unitat d’execució, i en proporció dels seus respectius drets.

8) No tindrà lloc la subjecció a l’impost en la retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real, ja sigui per defunció del usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.

9) No es meritarà l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària regulada a la Disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

No es produirà la meritació de l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària a entitats participades directa o indirectament per aquesta Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.

No es meritarà l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, o per les entitats constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris, a que es refereix la Disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.

No es meritarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els citats Fons durant el període de temps de manteniment de l'exposició dels Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, previst en l'apartat 10 d'aquesta disposició addicional desena.

10. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió de les operacions citades en aquests tres apartats.

11. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte els quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment de valor.

L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició d'interessats, a aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 6è d'aquesta Ordenança.

Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.

Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la inexistència d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el declarat en l'Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració tributària.

En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al còmput dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor, no es tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició.

12. No tindrà lloc la subjecció a l’impost en el supòsits de transmissió de béns immobles a títol lucratiu en benefici de les filles, fills, menors o persones amb discapacitat subjectes a pàtria potestat, tutela o amb mesures de recolzament per a l’adequat exercici de la seva capacitat jurídica, l’exercici del qual es porti a terme per les dones finades com a conseqüència de violència contra la dona, en els termes en que es defineixi per la Llei o pels instruments internacionals ratificats per Espanya, quan aquestes transmissions lucratives siguin causa de l’esmentada defunció.

B) Exempció:

1) La constitució i transmissió de dret de servitud

2) Transmissió de bens ubicats dins dels perímetre delimitat com a Conjunt Històric Artístic o s'hagin declarat individualment d'interès cultural

3) Si els subjectes passius són:

a) L’Estat, CCAA i entitats locals a les que pertany el municipi de Sant Boi, així com els organismes autònoms.

b) El municipi de Sant Boi de Llobregat i altres entitats Locals que hi estan integrades o en formin part.

c) Les institucions que tinguin la classificació de benèfiques o benèfico-docents

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i Mutualitats de Previsions Socials regulades a la Llei 30/95

e) Els titulars de concessions administratives reversibles

f) La Creu Roja Espanyola

g)Les persones o les entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals.

4)Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantitzades amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.Així mateix, estaran exemptes les transmissions d'habitatges en que concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.Per gaudir de l'exempció es requereix que ni el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en la qual hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

Així mateix, estaran exemptes les transmissions d'habitatges en que concorrin els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Per gaudir de l'exempció es requereix que ni el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.

A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en la qual hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que es disposa en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

C) Bonificació:

1. En les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, els subjectes passius que tot seguit s’especifiquen tindran la bonificació sobre la quota que així mateix es detalla, sempre i quan l’objecte tributari sigui el seu habitatge habitual, entenem com habitatge habitual aquell que figuri al padró municipal d’habitants en la data d’acreditament de l’impost:

a) Cònjuge de 60 anys o més : 95%

b) Descendents i adoptats menors de 21 anys i de 60 anys o més: 95%

c) Ascendents i adoptants de 60 anys o més: 95%

d) Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, amb discapacitat física amb un grau del 65% o més.: 95%

e) Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, amb discapacitat psíquica en tots els seus graus.: 95%

f) Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, no inclosos en cap dels supòsits anteriors: 50%

En el cas, d) i e) caldrà aportar el certificat de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya per acreditar la condició de beneficiari.

S'entendrà com habitatge habitual, un traster i fins a dues places d'aparcament sempre que estiguin situades al mateix edifici o complex urbanístic que l'habitatge.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el subjecte passiu. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del subjecte passiu suficientment acreditades.

Les parelles estables hauran d'acreditar la seva condició amb la inscripció al Registre corresponent o mitjançant escriptura pública, segons preveu la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

2. La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu abans de que finalitzi el període de pagament en voluntària de la liquidació practicada. No es tramitarà cap sol·licitud de bonificació presentada amb posterioritat.

3. Una vegada atorgada la bonificació als adquirents hauran de satisfer a aquest Ajuntament el seu import més els interessos corresponents a comptar des del decés del/de la transmitent en els següents supòsits:

a) Quan es produeixi una transmissió entre vius de l’objecte tributari dins del període de 4 anys des de la data del decés del transmitent.

b) Que deixi de ser el seu habitatge habitual dins del període de 4 anys. 4.

El termini de resolució de la sol·licitud serà de sis mesos des de la data de presentació de la mateixa. Transcorregut aquest termini s’entendrà desestimada per silenci administratiu.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Estan obligats a declarar:

A) En cas de transmissió a títol onerós, la persona física, jurídica o entitat de l'article 33 de la LGT que transmet l'immoble, llevat el supòsit en què aquest sigui una persona física no resident a Espanya, cas en el qual estarà obligat a declarar l'adquirent de l'immoble.

B) En cas de transmissions a títol lucratiu (donacions, herències) la persona física, jurídica o entitat de l'article 33 LGT que adquireix l'immobleQUAN ES POT SOL·LICITAR:

La declaració s'haurà de presentar:MÉS INFORMACIÓ

Tramitació presencial:

Oficina de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Plaça de l'Ajuntament, 20 - Edifici "El Núria"

Tramitació telemàtica:

https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Plusvalues/Plusvalues
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 04/13/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades