Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

01/31/2023 09:11:52 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Transmissió d'immoble (plusvàlua)

EN QUÈ CONSISTEIX:

En l'obligació de declarar la transmissió (inter-vius o mortis-causa) d'un immoble de naturalesa urbana (un habitatge, una plaça d'aparcament, un solar, un local comercial....), per tal de abonar, si procedeix, la quota de l'impost resultant que grava l'increment del valor dels terrenys, manifestat en el moment de la transmissió per un període màxim de vint anys, tenint en compte el supòsits establerts en la normativa vigent de no subjecció, exempció i bonificació.

A) No subjecció:

1) Terrenys rústics.

2) Transmissions de terrenys urbans derivades d'operacions a les que resulti d'aplicació el règim especial de les fusions, escissions, aportació d'actius i canvi de valors regulats en la llei de l'Impost sobre Societats. En la posterior transmissió dels terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió de les operacions citades.

3) Transmissions derivades de processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació. En la posterior transmissió dels terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió dels processos citats.

4) Aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquen al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns i les transmissions de béns immobles entre cònjuges a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial.

5) No tindrà lloc la subjecció a l’impost en els supòsits d’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.

6) No està subjecte a l’impost l’aportació de terrenys com a conseqüència de la constitució d’una Junta de Compensació i les adjudicacions de solars que s’efectuïn a favor dels propietaris membres de les Juntes, i en proporció dels seus respectius drets.

7) No està subjecte a l’impost l’adjudicació de terrenys a què doni lloc la reparcel·lació, quan s’efectuïn a favor dels propietaris compresos en la corresponent unitat d’execució, i en proporció dels seus respectius drets.

8) No tindrà lloc la subjecció a l’impost en la retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real, ja sigui per defunció del usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.

9) No es meritarà l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària regulada a la Disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

No es produirà la meritació de l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària a entitats participades directa o indirectament per aquesta Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.

No es meritarà l'impost en ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, o per les entitats constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris, a que es refereix la Disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.

No es meritarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els citats Fons durant el període de temps de manteniment de l'exposició dels Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, previst en l'apartat 10 d'aquesta disposició addicional desena.

B) Exempció:

1) La constitució i transmissió de dret de servitud

2) Transmissió de bens ubicats dins dels perímetre delimitat com a Conjunt Històric Artístic o s'hagin declarat individualment d'interès cultural

3) Si els subjectes passius són:

a) L’Estat, CCAA i entitats locals a les que pertany el municipi de Sant Boi, així com els organismes autònoms.

b) El municipi de Sant Boi de Llobregat i altres entitats Locals que hi estan integrades o en formin part.

c) Les institucions que tinguin la classificació de benèfiques o benèfico-docents

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i Mutualitats de Previsions Socials regulades a la Llei 30/95

e) Els titulars de concessions administratives reversibles

f) La Creu Roja Espanyola

4) Els que ho siguin en aplicació de tractat internacional.

C) Bonificació:

1. En les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, els subjectes passius que tot seguit s’especifiquen tindran la bonificació sobre la quota que així mateix es detalla, sempre i quan l’objecte tributari sigui el seu habitatge habitual, entenem com habitatge habitual aquell que figuri al padró municipal d’habitants en la data d’acreditament de l’impost:

a) Cònjuge de 60 anys o més : 95%

b) Descendents i adoptats menors de 21 anys i de 60 anys o més: 95%

c) Ascendents i adoptants de 60 anys o més: 95%

d) Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, amb discapacitat física amb un grau del 65% o més.: 95%

e) Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, amb discapacitat psíquica en tots els seus graus.: 95%

f) Cònjuge, descendents i adoptats, i ascendents i adoptants, no inclosos en cap dels supòsits anteriors: 50%

En el cas, d) i e) caldrà aportar el certificat de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya per acreditar la condició de beneficiari.

S'entendrà com habitatge habitual, un traster i fins a dues places d'aparcament sempre que estiguin situades al mateix edifici o complex urbanístic que l'habitatge.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el subjecte passiu. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del subjecte passiu suficientment acreditades.

2. Parelles de fet de 60 anys o més degudament inscrites la Registre corresponent o que hagin atorgat escriptura pública.

3. La bonificació ha de ser sol·licitada pel subjecte passiu en el moment de la presentació de la declaració a què es refereix l’article 17 de l'ordenança fiscal número 5 reguladora d'aquest impost , respectant els terminis dels diferents supòsits recollits a l’article 18 de l'esmentada ordenança (incloses les pròrrogues quan es concedeixin).

4. Una vegada atorgada la bonificació els adquirents hauran de satisfer a aquest Ajuntament el seu import més els interessos corresponents a comptar des del decés del/de la transmitent en els següents supòsits:

a) Quan es produeixi una transmissió entre vius de l’objecte tributari dins del període de 4 anys des de la data del decés del transmitent.

b) Que deixi de ser el seu habitatge habitual dins del període de 4 anys.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Estan obligats a declarar:

A) En cas de transmissió a títol onerós, la persona física, jurídica o entitat de l'article 33 de la LGT que transmet l'immoble, llevat el supòsit en què aquest sigui una persona física no resident a Espanya, cas en el qual estarà obligat a declarar l'adquirent de l'immoble.

B) En cas de transmissions a títol lucratiu (donacions, herències) la persona física, jurídica o entitat de l'article 33 LGT que adquireix l'immobleDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:QUAN ES POT SOL·LICITAR:

La declaració s'haurà de presentar:PREU:TERMINI DE RESOLUCIÓ:

En cas de tramismissions en règim d'autoliquidació, al moment.

En cas de transmissions en règim de liquidació, 3 mesos aproximadament.ON SOL·LICITAR-LO:

Tramitació presencial:

Oficina de l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Plaça de l'Ajuntament, 20 - Edifici "El Núria"

Tramitació telemàtica:

Organisme de Gestió TributàriaMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Model autorització:Veure document .doc AUTORITZACIÓ NOTIFICACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVALUA1.doc ( 35 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/07/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades