Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/10/2023 10:27:53 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Reserva per ocupació i ús vinculada a una llicència d'obres

EN QUÈ CONSISTEIX:

La llicència que autoritza la utilització privativa temporal de l'espai públic (calçada, vorera o altres) addicional a la ja autoritzada directament per la llicència d'obres, per a:

És necessari disposar de la llicència d'obres i, si s'escau, haver complimentat les condicions especials que facultin el seu inici, per obtenir la concessió d'aquesta reserva, si bé pot sol·licitar-se paral·lelament. El termini d'ocupació no pot superar el de vigència de la llicència d'obres.

Pel que fa a les bastides que permeten el pas per sota i els sacs de runa, amb un màxim de dos simultàniament, la llicència d'ús privatiu del domini públic s'entén atorgada en concedir-se la corresponent llicència d'obres amb les condicions que en la mateixa s'estableixen.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Qualsevol persona titular d'una llicència d'obres

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Croquis d'ubicació de l'espai a ocupar, així com especificacions de dimensions (longitud i/o superfície), horari i justificació, indicant el codi d'expedient d'obres al que es vincula.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment, si bé la tramitació resta en suspens fins a obtenir l'autorització per l'execució de les obres, sia en règim de llicència o comunicació.PREU:

S'ha de satisfer taxa per aprofitament de reserva de la via pública, en funció de les seves dimensions (longitud o superfície) amb les següents tarifes, amb caràcter general:

Cal observar que la longitud mínima a efectes de càlcul s’estableix en 4,5 metres lineals i la superfície mínima en 9,90 metres quadrats.

Tanmateix, en zones residencials unifamiliars urbanitzades, les anteriors tarifes es limiten a 0,27 euros / metre lineal, hora i mes i 0,12 euros / metre quadrat, hora i mes.

En el moment de la sol·licitud serà obligat autoliquidar l'import corresponent a 1 mes del tipus de reserva sol·licitada, amb caràcter de pagament a compte.

Un cop comunicada la finalització de la ocupació es verificarà el correcte estat de l'espai públic ocupat als efectes de tramitar la baixa de la reserva que no s'autoritzarà fins a la reposició dels elements malmesos, en el seu cas.

Un cop autoritzada la baixa es liquidarà la taxa prorratejada pels dies transcorreguts dins de l'exercici fiscal entre la data d'inici efectiu de l'ocupació i la data de la baixa autoritzada. En cas que aquest termini sigui inferior a un mes, es retornarà la part de taxa autoliquidada a compte. En tot cas, a la data de tancament d’exercici es liquidarà la part corresponent de les reserves en curs.

Excepcionalment, en el cas d'ocupació de zones blaves amb motiu d'obres d'interès particular per vehicles de tracció mecànica o altres elements la taxa (bastides, containers, etc.) la taxa es recapta diàriament per l'empresa concessionària amb les següents tarifes per plaça a ocupar:

- Per cada hora fins un màxim de 8 hores: 0,90 euros.

- Per dia complet (containers, bastides o altres): 7,80 euros

En el cas que en el curs de l'obra calgui modificar la reserva ja concedida, cal comunicar la renúncia a aquesta i, successivament, efectuar una altra sol·licitud de reserva definint les noves característiques. En ambdós documents cal indicar que es tracta de sol·licituds vinculades i la data en la que es fa efectiva la modificació. És d'aplicació la informació abans esmentada, doncs implica un nou tràmit per l'atorgament de nova llicència pel mateix òrgan municipal.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 2 mesos . Si encara no disposa de la llicència d'obres, el termini de tramitació s'inicia un cop hagi estat atorgada.En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATSAquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 03/02/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades