Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

04/21/2019 06:43:15 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Preinscripcions Escola Municipal de Música Blai Net - Curs 2018/2019 -

OFERTA DE PLACES:

L'oferta de places aprovada pel Consell Escolar del centre per al curs 2018/2019 és:

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES: 2017 NOMBRE DE PLACES: 12 NIVELL EDUCATIU: Blainones 1

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES: 2016 NOMBRE DE PLACES: * NIVELL EDUCATIU: Blainones 2

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES: 2015 NOMBRE DE PLACES: 10** NIVELL EDUCATIU: Blainones 3

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES: 2014 NOMBRE DE PLACES: 36** NIVELL EDUCATIU: Música i Moviment 1

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES: 2011, 2012, 2013 NOMBRE DE PLACES: 20** NIVELL EDUCATIU: Música i Moviment 2, Toca i Canta 1 i 2

ANY DE NAIXEMENT DELS ALUMNES a partit del 2010 NOMBRE DE PLACES: *** NIVELL EDUCATIU: Bàsic 1 i 2, Grup Introducció, Joves i adults

Total places ofertades....................... 78

(*) En el moment d'aprovació de les bases no hi ha cap plaça vacant de BlaiNones 2 pel proper curs. En funció de possibles baixes entre els alumnes del grup, s'aniran oferint les places que quedin lliures.

(**) Estimació de places realitzada a la baixa, a partir dels mínims que l'Escola pot garantir en el moment d'aprovar les bases. Les xifres s'incrementaran en funció de les baixes que es causin a final de curs.

(***) Les places dels programes Bàsic, Introducció, i Joves i Adults es concretaran i assignaran a partir de setembre. Aconsellem realitzar la preinscripció dins dels terminis establerts en les bases, donat que hi accediran, per ordre baremat, les preinscripcions realitzades en el present procés.

Els alumnes amb necessitats educatives especials ocuparan 2 places.

En els programes en que es cursi instrument, la tria d'aquest vindrà condicionada per l'oferta de places que ofereixi l'Escola de Música en aquell moment: el fet de tenir plaça dins l'Escola no garanteix tenir plaça d'un instrument en concret.

JORNADA DE PORTES OBERTES: DIMARTS 22 DE MAIG

. A les 17,15 h per a nens i nenes de 1 a 7 anys

. A les 19 h per a nens i nenes de 8 a 12 anys.

INFORMACIONS D'INTERÈS GENERAL:

. Les places consignades responen a una estimació realitzada a la baixa, a excepció del primer curs de BlaiNones, a partir dels mínims que l'Escola pot garantir en el moment d'aprovar les bases. La quantitat de places s'incrementarà, amb tota probabilitat, a mesura que s'acosti l'inici del curs 2018-2019, en funció de baixes o renúncies d'alumnes.

. Telèfons i correus electrònics: és molt important que consigneu tant telèfon com e-mail en el moment de fer la inscripció, donat que l'escola es comunicarà amb vosaltres a través d'ambdós mitjans. Tant l'assignació de l'horari dels grups de Sensibilització, com la de places en llistat d'espera, es realitzen per via telefònica. Si després de diferents intents no podem contactar amb vosaltres per telèfon ni per correu electrònic, passarem el torn a la següent persona del llistat.

. Nens i nenes amb necessitats educatives especials: és molt important, tant en benefici vostre com de l'Escola, que en cas que el vostre fill o filla tingui necessitats educatives especials, ho feu constar en el moment de la inscripció, marcant la casella corresponent. En aquest cas, i en funció de l'edat i de les necessitats dels vostre fill/a, l'Escola li assignarà el curs i el programa que li corresponguin. En els cursos de Música i Moviment i Toca i Canta es reserva una plaça per grup per aquests alumnes. Per a més informació, accediu al fulletó Jo també (al final d'aquesta fitxa), o encara millor, demaneu a l'Escola una entrevista amb la responsable de l'Aula d'Inclusió.

. Assignació d'horaris:

- Els alumnes de Sensibilització (BlaiNones, Música i Moviment i toca i Canta): s'assignen per telèfon, seguint l'ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem entre el 18 i el 25 de juny, en horari de tarda.

- Alumnes que accedeixen per llistat d'espera: se'ls ofereix l'horari de la plaça que ha quedant vacant.

- Alumnes dels programes Bàsic, Introducció, i Joves i Adults: es convocarà les persones pre-inscrites del 12 al 14 de setembre, segons l'ordre baremat; els horaris en concreten en funció de l'instrument assignat.

. Elecció de l'instrument:

- Els alumnes nous del programes Bàsic, Introducció, i Joves i Adults triaran l'instrument que volen estudiar en funció de les places vacants en aquell moment.

- El fet de tenir plaça a l'Escola de Música no comporta tenir plaça d'un instrument concret.

- En cas que l'alumne no estigui segur de quin instrument escollir entre l'oferta que se li proposa, pot iniciar el curs seguint la resta de matèries (música en grup, cant coral) i esperar-se a fer una roda d'instruments, per tal de conèixer'ls millor i poder triar amb més seguretat.

. Reduccions dels preus públics

- Hi ha la possibilitat de demanar reduccions dels preus públics, que s'atorguen en funció de criteris de renda i situació personal i familiar.

- Podeu consultar les bases d'aquestes reduccions a les normes de gestió dels preus públics.

Consultar

- Les famílies que compleixin els requisits, poden sol·licitar aquestes reduccions, un cop formalitzada l'admissió de l'alumne a l'Escola. Els nous alumnes de Sensibilització podran sol·licitar la reducció, del 26 de juny al 2 de juliol, al'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)(amb cita prèvia).

CRITERIS DE BAREMACIÓ:

En el cas que el volum de la demanda superi l'oferta, s'aplicaran els següents criteris de puntuació a efectes de barem:

- 4 PUNTS - Estar empadronat/da a Sant Boi - l'Ajuntament procedirà d'ofici a la comprovació del padró d'habitants

- 2 PUNTS - Pare o mare treballa a Sant Boi (que no estan empadronats a Sant Boi) - cal acreditar-ho

- 2 PUNTS - Tenir germans matriculats al Centre en programes de llarga durada - cal acreditar-ho si no es troben empadronats al mateix domicili

- 1 PUNT - Haver complimentat la preinscripció en altres ocasions - A comptar tres cursos anteriors (màxim 3 punts) - l'Ajuntament procedirà d'ofici a la comprovació

- 1 PUNT - Ser beneficiari d'una renda mínima d'inserció - A justificar amb impresos oficials

FASES DEL PROCÉS i CALENDARI GENERAL:

. Sol·licitud de preinscripció: Les persones interessades poden realitzar la preinscripció electrònica clicant el botó que es troba al final d'aquesta fitxa, o presencialment a l'OMAP. Del 22 de maig al 4 de juny de 2018. En fer la preinscripció s'enviarà un correu electrònic amb el número d'identificació que és el que servirà per prendre part en el sorteig.

. Sorteig per possibles empats:Un cop estudiades totes les sol·licituds d'inscripció i els punts obtinguts per cadascuna es realitza un sorteig entre els aspirants a la mateixa vacant i amb la mateixa puntuació. Dia 6 de juny a l'Escola Municipal de Música a les 16h.

. Publicació del llistat provisional:Del resultat de les sol·licituds presentades, de l'aplicació de barems i del sorteig, s'obté la llista d'admesos / exclosos. La llista s'exposarà a la web municipal, a la web de l'Escola, a l'Escola Municipal de Música i a l'OMAP el 7 de juny.

. Període de reclamacions:En el cas que es vulgui presentar algun tipus de reclamació al resultat, es pot fer via online al web municipal, o presencialment a l'OMAP (amb cita prèvia). Del dia 8 al 13 de juny.

. Publicació de la llista d'admesos/exclosos definitiva:La llista s'exposarà a la web municipal, a la web de l'Escola, a l'Escola Municipal de Música i a l'OMAP el 15 de juny.

. Assignació d'horaris alsalumnes de Sensibilització (Blainones, Música i Moviment i Toca i Canta): S'assignen per telèfon, seguint l'ordre de puntuació de les inscripcions, de major a menor. Us trucarem des de l'Escola de Música entre el 18 i el 25 de juny.

. Sol·licitud de reducció del preu públic: Del 26 de juny al 2 de juliol a l'OMAP (amb cita prèvia).

. Assignació d'instrument i horaris: Del 12 al 14 de setembre a l'Escola de Música.

CONEIX MÉS L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAI NETDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

A la sol·licitud de preincripció s'ha d'adjuntar:

- Ordre de domiciliació bancària, d'acord amb el model que trobareu al final d'aquesta fitxa (en el cas que l'alumne no obtingui plaça aquesta autorització quedarà sense efecte).

Si es vol acreditar algun aspecte del barem per a obtenir puntuació, segons el cas s'haurà d'aportar la següent documentació:

- El pare, mare o tutor treballa en Sant Boi de Llobregat, i no es troba domiciliat en Sant Boi, ha d'aportar un justificant de l'empresa que ho especifiqui.

- Tenir germans matriculats al Centre en programes de llarga durada, presentar el llibre de família si no es troben al meteix domicili

- Ser beneficiari d'una renda mínima d'inserció, presentar el document que ho acreditiPREU:

- Quota per matriculació 60 € que es farà efectiva durant la primera setmana de juliol, amb càrrec al compte corrent facilitat en el document de domiciliació bancària.

- El primer rebut del curs, corresponent al 50% del mes de setembre, es farà efectiu l'1 de setembre, amb càrrec al mateix compte.

Consultar els preus públicsON SOL·LICITAR-LO:

LA PERINSCRIPCIÓ S'HA DE FER ENTRE EL 22 DE MAIG I EL 4 DE JUNY DE 2018 (ambdos dies inclosos)

. Tramitació via Internet

- Clicar el botó "tramitar sense signatura digital" que trobareu al final d'aquesta fitxa

- Ompliu totes les dades recollides al formulari

- Annexeu l'ordre de domiciliació bancària, i qualsevol altra documentació que correspongui

- En fer la preinscripció s'enviarà un correu electrònic amb un número d'identificació que és el que servirà per prendre part en el sorteig si fos necessari.

- En cas de duplicitat de sol·licituds, s'admetrà únicament l'última presentada i se n'exclourà la resta

Resolució d'incidències tècniques:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: serveitecnic_e_administracio@santboi.cat

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l'Ajuntament, 1

Horari OMAPMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases curs 2018-2019.pdf ( 137 Kb)
Veure document .doc Dades bancaries.doc ( 134 Kb)
Veure document .pdf Díptic Jo també.pdf ( 172 Kb)
Sol·licitar Tràmit

Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/15/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades