Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/18/2019 06:05:41 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos

EN QUÈ CONSISTEIX:

Obtenció o renovació de la llicència per a poder posseir i/o conduir un gos considerat com a potencialment perillós. La llicència tindrà una vigència de cinc anys i es concedeix a títol personal i intransferible. Una vegada transcorregut el termini, s'haurà de sol·licitar la renovació.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos el que presentin una o més de les circumstàncies següents:

1. Els gossos que pertanyen a alguna de les races següents:

Pit bull terrier Rottweiler

Staffordshire bull terrier American staffordshire terrier

Dog argentí Fila brasileiro

Tosa inu Akita inu

Bullmastiff Doberman

Dog de Burdeos Mastí napolità

Presa canari American bully

2. Els gossos que pertanyen a l'encreuament d'alguna de les races anteriors entre si o amb qualsevol altra raça.

3. Els gossos que han agredit a persones o a altres animals o que manifesten un caràcter molt agressiu, previ informe de l'autoritat competent.

4. Els gossos ensinistrats per a l'atac i la defensa.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Ser major d'edat

- Disposar de la capacitat física i l'aptitud psicològica adequades.

- No ha d'haver estat condemnada pels delictes tipificats a la normativa reguladora

- No ha d'haver estat sancionadaper infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.- No ha d'haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

- No ha d'haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Fotocòpia del DNI (comprovada amb l'original)

Certificat de capacitat física

Certificat d'aptitud psicològica

Original i fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros i on constin les dades identificatives del gos

Original i fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de l'assegurança

En el cas de sol·licitud de la llicencia per a la conducció de gossos potencialment perillosos, a més:

- És requisit imprescindible que la persona propietària del gos ja disposi de la llicència de tinença i conducció corresponent

- S'ha de presentar l'autorització i fotocòpia del DNI de la persona propietària de l'animal

En el cas de sol·licitud de renovació de la llicència, a més, aportar el carnet acreditatiu original.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

- En el cas del propietari: en el moment en què es dóna d'alta en el cens municipal d'animals o en qualsevol altre moment.

- En el cas de qualsevol persona que no és propietària: en qualsevol moment, sempre i quan el propietari disposi de llicència de tinença i conducció del gos.

*En el cas que es tracti d'una persona que procedeix d'un altre municipi i ja disposa de llicència de tinença poden conservar la llicència però han de comunicar els fets a l'Ajuntament, aportant: llicència expedida per l'altre municipi, pòlissa d'assegurança i últim rebut de pagament.PREU:

- En concepte de taxa de tramitació de la concessió de la llicència: 40 euros.

- En concepte de taxa de tramitació de la renovació de la llicència: 40 euros.

- En concepte de taxa de tramitació de la modificació de la llicència, cas d'alta d'un nou gos: 20 euros.

- Quan un mateix subjecte passiu demani, dintre dels 3 mesos següents, una segona llicència per a tinença o conducció de gossos potencialment perillosos per a un altre gos, s'aplicarà la taxa de 20 euros que correspon a la modificació de llicència.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos .

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà estimada .ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

https://seuelectronica.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/C075F10A9B8F8DB2C1257B83002D3F7C?OpenDocument&Clau=OMAP&Idioma=ca&Seu=SMANUAL INFORMATIU:


Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 07/20/2015
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades