Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/30/2023 03:51:05 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Convocatòria de subvencions en l'àmbit de Salut Comunitària (Any 2023)

EN QUÈ CONSISTEIX:

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha aprovat en data 8 de febrer de 2023la convocatòria pública per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats i projectes, durant l'exercici 2023, de l'àmbit de Salut Comunitària, sotmeses a les Bases Reguladores específiques.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per desenvolupar activitats i projectes en l'àmbit de la Salut Comunitària en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, que complementin i/o supleixin la competència municipal en aquesta matèria, segons s'explicita en els programes establerts a l'annex específic de l'àmbit.

RÈGIM JURÍDIC

Bases específiquesQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les persones jurídiques acollides a la legislació vigent en matèria d'associacions, que actuïn en el municipi de Sant Boi de Llobregat i treballin en el camp de la Salut.

Les persones físiques i grups de persones físiques que actuïn d'una manera conjunta i per mitjà d'un representant, que realitzin activitats a Sant Boi de Llobregat en el camp de la Salut, sense ànim de lucre, en aquesta ciutat.

- Amb caràcter general no es pot gaudir de cap subvenció si la persona sol·licitant té pendent de pagament qualsevol deute en període executiu davant l’Ajuntament en el moment d’efectuar la proposta de resolució de la sol·licitud.

- No poden obtenir la condició de persones beneficiàries les que hagin estat objecte de sancions administratives o de sentències condemnatòries fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere, d'acord amb l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Documentació a presentar degudament signada, junt amb la sol·licitud:

Qüestionari de dades específiques

Certificat de representativitat i declaració de dades de l'entitat

o bé

Certificat de representativitat i declaració de dades de grups sense personalitat jurídica

En el cas que l'Ajuntament no disposi de les dades de transferència bancària o aquestes s'hagin modificat, s'ha de presentar:

Dades de transferència bancàriaQUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies des de l’endemà de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOP)TERMINI DE RESOLUCIÓ:

Concessió: el temps màxim de tramitació és de 4 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si passat aquest termini no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Pagament: el pagament del 50% de la subvenció concedida es tramita una vegada signat el document d'acceptació de la subvenció, mitjançant transferència bancària al compte bancari de l'entitat/persona que constin en l'Ajuntament. La resta de la subvenció es farà efectiva quan es realitzi l'activitat subvencionada i es presenti al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la documentació justificativa requerida.ALTRES TRÀMITS RELACIONATSAquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/21/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades