Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/18/2018 10:37:32 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Convocatòria de subvencions de foment de l'activitat d'entitats i grups

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 01/30/2018


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha aprovat la convocatòria de les subvencions 2018 per a les activitats d'entitats i grups de la ciutat.

L'objecte de la convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions durant l'exercici 2018 a entitats, particulars i grups de particulars que duguin a terme activitats al municipi de Sant Boi de Llobregat, que complementin i/o supleixin la competència municipal en diferents matèries.

ÀMBITS I PROGRAMES DE SUBVENCIÓ:

*podeu clicar sobre l'àmbit temàtic per conèixer la documentació específica segons el tipus de sol·licitant*

a) MEDI AMBIENT

- CONSERVACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ENTORN NATURAL

- ACCIONS DE FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA I LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS ADREÇADES A D'ALTRES ENTITATS DEL MUNICIPI.

- AUDITORIES DEL CENTRE EDUCATIU EN LES MATÈRIES ANTERIORS

- ORGANITZACIÓ DE SESSIONS O JORNADES D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT ADREÇADES ALS DIFERENTS INTEGRANTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.

- ELABORACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS

- INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES AMB D’ALTRES COL·LECTIUS O D’ALTRES CENTRES EDUCATIUS

- ADQUISICIÓ O REPARACIÓ DE MATERIAL NECESSARI PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT PROPOSADA

b) SALUT COMUNITÀRIA

- PROGRAMES DE PROMOCIÓ D'ESTILS DE VIDA SALUDABLE DIRIGITS A LA COMUNITAT EN GENERAL

- PROGRAMA D'INFORMACIÓ O DE SENSIBILITZACIÓ I L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS PREVENTIVES RELACIONADES AMB MALALTIES D'ESPECIAL PREVALENÇA QUE TINGUIN

IMPACTE A LA VIDA COMUNITÀRIA DEL MUNICIPI

- PROGRAMES QUE PROMOGUIN EL BENESTAR EMOCIONAL O DIRIGITS CAP A LA PREVENCIÓ DE LA MALALTIA MENTAL I DE LLUITA CONTRA L'ESTIGMA

- PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ DE MALALTIES AMB ESPECIAL PREVALENÇA A LES DONES

c) COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU

d) JOVENTUT

- PROGRAMES ANYALS D’ENTITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE JUVENIL

- PROGRAMES ANYALS D’ENTITATS I GRUPS JUVENILS D’ÀMBITS DIVERSOS

- ACTIVITATS DE LLEURE JUVENIL D’ESTIU

- CASALS D’ESTIU PER A JOVES

- ACTIVITATS FORMATIVES EXTRAORDINÀRIES

- ACTIVITATS PUNTUALS O EXTRAORDINÀRIES

- ORGANITZACIÓ DE CONCERTS A SANT BOI

- GRAVACIÓ, EDICIÓ I DIFUSIÓ DIGITAL DE MATERIAL D’ÀUDIO

e) IGUALTAT DE GÈNERE

f) GENT GRAN

g) SERVEIS SOCIALS

h) CULTURA

- PROMOCIÓ CULTURAL - LES EXPRESSIONS DE CULTURA POPULAR, EN QUALSEVOL DE LES SEVES MANIFESTACIONS

- PROMOCIÓ CULTURAL - PROJECTES DE CARÀCTER PUNTUAL RELACIONATS AMB LA FORMACIÓ ARTÍSTICA I/O LA INICIACIÓ A LA PRÀCTICA CULTURAL

- PROMOCIÓ CULTURAL - PROJECTES INNOVADORS RELATIUS A NOVES EXPRESSIONS I FORMATS ARTÍSTICS I/O CULTURALS

- PROMOCIÓ CULTURAL - PROJECTES CULTURALS EN ELS ÀMBITS DE LES ARTS ESCÈNIQUES, LA MÚSICA I LES ARTS VISUALS

- PROMOCIÓ CULTURAL - PROJECTES VINCULATS A LA RECERCA, INVESTIGACIÓ, CONSERVACIÓ, CATALOGACIÓ, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL LOCALS

- PROMOCIÓ CULTURAL - PROJECTES DE FESTIVALS DE MÚSICA AMB PRESÈNCIA DE GRUPS O INTÈRPRETS SANTBOIANS QUE NO ESTIGUIN INCLOSOS EN ACTIVITATS COM LA FESTA MAJOR, FESTES DE BARRI, REVETLLA DE SANT JOAN O CAP D'ANY

- PROMOCIÓ CULTURAL - ORGANITZACIÓ DE JORNADES I SEMINARIS DE TEMÀTICA CULTURAL

- FESTA MAJOR 2018 - CORREFOC

- FESTA MAJOR 2018 - TROBADA GEGANTERA

- FESTA MAJOR 2018 - APLEC DE TRABUCAIRES

i) ESPORTS

- PROMOCIÓ DE L'ESPORT EN EDAT ESCOLAR, ESPORT JOVE I ESPORT FEMENÍ

- PLANS DE PROMOCIÓ DE L'ESPORT A L'ESCOLA

- JOCS ESCOLARS ESPORTIUS

- PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT EN SECTORS SOCIALS AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

- ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS I/O TEMPORALS

- AJUTS PER A PROJECTES ESPECÍFICS DE CAIRE INTEGRADOR I/O DE PROMOCIÓ DELS VALORS EDUCATIUS IMPLÍCITS EN LA PRÀCTICA ESPORTIVA I BONES PRÀCTIQUES EN L’ESPORT

j) PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME DE MARES, PARES I FAMÍLIES D'ALUMNES

- PROJECTE DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN LA COMUNITAT EDUCATIVA

- CASALS D’ESTIU ORGANITZATS PER LES AMPA DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS

k) PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

l) FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME VEÏNAL

m) INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

- PROGRAMES ANYALS D'ENTITATS INFANTILS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

- ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL D'ESTIU

- CASALS D'ESTIU

RÈGIM JURÍDIC

El procediment per a la concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva , mitjançant la convocatòria de concurs públic.

Amb aquest procediment es realitza un comparació entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir una relació entre elles segons els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores particulars de cada programa/actuació.

Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, amb la limitació que l'import dels ajuts rebuts no podrà superar el cost total de l'activitat o el projecte a desenvolupar.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Amb caràcter general poden ser persones sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions:

- Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb número de registre municipal d'entitats- Persones físiques en nom propi i particular- Grups de persones físiques que actuïn de manera conjunta i per mitjà d'un representant

- Persones físiques en nom propi i particular- Grups de persones físiques que actuïn de manera conjunta i per mitjà d'un representant

- Grups de persones físiques que actuïn de manera conjunta i per mitjà d'un representant

Amb caràcter individual cada àmbit pot haver establert especificacions sobre les persones beneficiàries de les subvencions (condicions establertes a l'annex de cada tipus de subvenció)

* Podeu clicar sobre cada àmbit per conèixer els tipus de beneficiaris que poden sol·licitar subvenció i la documentació exigida a cada procediment*

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, a l'apartat de Tràmits del web de l'Ajuntament de Sant Boi (www.santboi.cat), mitjançant els models normalitzats i documents exigits que es poden trobar al mateix web

En el moment de la sol·licitud es demanaran les dades del compte bancari per realitzar la transferència bancària en el supòsit que es concedeixi la subvenció, si és que encara l'Ajuntament no es disposa de les mateixes.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Per a tots els casos, el termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPB . Del 31 de gener al 13 de febrer.

TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Concessió:el temps màxim de tramitació és de 4 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si passat aquest termini no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Pagament:el pagament del 50% de la subvenció concedida es tramita una vegada signat el document d'acceptació de la subvenció , mitjançant transferència bancària al compte bancari de l'entitat/persona que constin en l'Ajuntament. La resta de la subvenció es farà efectiva quan es realitzi l'activitat subvencionada i es presenti al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la documentació justificativa requerida.

ALTRES TRÀMITS RELACIONATS

Inscripció al Registre Municipal d'Entitats

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases Reguladores.pdf ( 13677 Kb)
Veure document .pdf Subvencions-Convocatòria 2018.pdf ( 48 Kb)
Veure document .pdf Subvenciones-Convocatoria 2018.pdf ( 37 Kb)
Veure document .pdf LEY GENERAL DE SUBVENCIONES.pdf ( 174 Kb)
Veure document .pdf Reglament Llei de Subvencions.pdf ( 899 Kb)
Veure document .pdf Ordenança general de subvencions.pdf ( 9624 Kb)
Veure document .pdf 2016-07-21. Pla Estratègic de Subvencions.pdf ( 42687 Kb)
Veure document .pdf 2016-07-21. Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019.pdf ( 17222 Kb)
Veure document .pdf 2010, octubre 18. Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana Sant Boi de Llobregat.pdf ( 254 Kb)
Veure document .pdf codi etic_St.Boi_lecturafacil.pdf ( 1497 Kb)
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web