Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/24/2021 12:56:52 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Quiosc de venda temporal d'articles de pirotècnia

EN QUÈ CONSISTEIX:

Llicència per a l'explotació dels quioscos per a la venda temporal d'articles de pirotècnia amb un termini de vigència de les autoritzacions del 11 al 30 de juny de 2019, en els següents emplaçaments, els quals resten sotmesos a revisió:

1. C Lluís Companys, en front al C Pau Casals (zona d'aparcament lliure front els edificis 66-67)

2. C Pablo Picasso cruïlla Rda S Ramon, 49

3. C Pablo Picasso, en front al núm. 21 (zona verda del núm. 18-20 del C Benito Menni)

4. Carretera del Prat amb C Salines i amb C Cantàbria

5. Pl Ernest Lluch i Martín

6. C Baldiri Net i Figueres amb la carretera Santa Creu de Calafell

7. C Riera Roja amb C Llançadores

8. Ctra. Sant Creu de Calafell, 103

9. Ctra. Sant Creu de Calafell amb C Mossèn Pere Tarrés

L'adjudicació de les llicències es fa mitjançant la selecció de les proposicions presentades entre les persones sol·licitants que compleixin els requisits establerts en la normativa vigent i en les bases aprovades en data 17 d'abril de 2019 (temporada 2019) per al seu atorgament.

Perfil del contractantQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

- Poden concórrer a la licitació les persones físiques o jurídiques que tenen plena capacitat d'obrar d'acord amb l'article 54 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i que no es troben afectades per cap dels supòsits de prohibició per a contractar amb les administracions públiques, establerts per l'article 60 del mateix text legal.

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Sol·licitud per participar en el concurs per obtenir una concessió de l'ús del domini públic (concurs): document normalitzat que facilita l'Ajuntament

La documentació ha de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anar degudament signada per la persona sol·licitant o persona que el representi, ser original o degudament autenticada i ha de presentar-se com es relaciona a continuació:

A) A l'escrit de sol·licitud s'acompanyarà la documentació següent:

1.- Acreditació de la personalitat de la persona sol·licitant, mitjançant còpia compulsada del DNI o document que el substitueixi. Quan la persona sol·licitant no actua en nom propi o es tracta d'una societat o persona jurídica, poder notarial per representar a la persona o entitat, i si s'escau, l'escriptura de constitució de la societat. El poder ha d'estar inscrit al Registre Mercantil i ser validat per la Secretaria d'aquest Ajuntament.

2.- Declaració responsable de la persona sol·licitant de no trobar-se incurs en cap dels supòsits establerts en l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d'acord amb el model que figura con annex III - Declaració responsable.

3.- El document de sol·licitud d'ingrés de la garantia provisional. No s'accepten les garanties que no han estat ingressades a la Tresoreria Municipal, el que comporta l'exclusió immediata de la persona sol·licitant en aquest procediment.

B) Sobre núm. 1

Aquest sobre ha d'estar tancat i portar la següent inscripció: "Sobre número 1. Proposició econòmica per participar en el procediment per a l'atorgament de nou llicències d'ocupació temporal per a l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia, sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2019", que ha d'anar degudament signada per la persona sol·licitant segons el model que figura a l'annex I.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 9 de maig al 6 de juny de 2019PREU:

L'oferta econòmica per a l'ocupació temporal per quioscos per a la venda d'articles de pirotècnia per quiosc ha de ser, com a mínim, de mil tres-cents cinc euros amb trenta cèntims (1.305,30 euros).

L'adjudicació es fa a la millor oferta econòmica presentada per a cadascun dels emplaçaments. L'empat es resol mitjançant sorteig.

Garantia provisional:

Les persones sol·licitants de les llicències han de constituir una garantia provisional per import de 234,95 euros per cadascuna de les ofertes presentades.

Aquesta garantia respon del manteniment de la proposició presentada pel licitador/a fins a l'adjudicació de la proposició, i per tant, no serà retornada, en el supòsit que es retiri la proposició, o renunciï a l'adjudicació.

Aquesta garantia es retornarà als licitadors/ores no adjudicataris/àries una vegada aprovada la resolució d'adjudicació. I als licitadors/ores adjudicataris/àries amb la presentació de la garantia definitiva, i prèvia sol·licitud de devolució.ON SOL·LICITAR-LO: • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases aprovades 2019.pdf ( 26661 Kb)
Veure document .doc ANNEX I MODEL DE PROPOSICIÓ PIROTÈCNIA 2019 .doc ( 87 Kb)
Veure document .doc ANNEX III DECLARACIO RESPONSABLE 2019.doc ( 84 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 05/29/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades