Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/22/2019 04:51:10 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Quiosc de venda temporal d'articles de pirotècnia

EN QUÈ CONSISTEIX:

Llicència per a l'explotació dels quioscos per a la venda temporal d'articles de pirotècnia amb un termini de vigència de les autoritzacions del 11 al 30 de juny de 2018, en els següents emplaçaments, els quals restaran sotmesos a revisió:

1. C Lluís Companys, en front al C Pau Casals (zona d'aparcament lliure front els edificis 66-67)

2. C Pablo Picasso cruïlla Rda S Ramon, 49

3. C Pablo Picasso, en front al núm. 21 (zona verda del núm. 18-20 del C Benito Menni)

4. Carretera del Prat amb C Salines i amb C Cantàbria

5. Pl Ernest Lluch i Martín

6. C Baldiri Net i Figueres amb la carretera Santa Creu de Calafell

7. C Riera Roja amb C Llançadores

8. Ctra. Sant Creu de Calafell, 103

9. Ctra. Sant Creu de Calafell amb C Mossèn Pere Tarrés

L'adjudicació de les llicències es farà mitjançant la selecció de les proposicions presentades entre les persones sol·licitants que compleixin els requisits establerts en la normativa vigent i en les bases aprovades en data 14 de febrer de 2018 (temporada 2018) per al seu atorgament.

Veure PERFIL DEL CONTRACTANTQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Podran concórrer a la licitació les persones físiques o jurídiques que tinguin plena capacitat d'obrar d'acord amb l'article 54 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i que no es trobin afectades per cap dels supòsits de prohibició per a contractar amb les administracions públiques, establerts per l'article 60 del mateix text legal.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Sol·licitud per participar en el concurs per obtenir una concessió de l'ús del domini públic (concurs): document normalitzat que facilita l'Ajuntament

La documentació ha de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel sol·licitant o persona que el representi, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se com es relaciona a continuació:

A) A l'escrit de sol·licitud s'acompanyarà la documentació següent:

1.- Acreditació de la personalitat de la persona sol·licitant, mitjançant còpia compulsada del DNI o document que el substitueixi. Quan la persona sol·licitant no actua en nom propi o es tracta d'una societat o persona jurídica, poder notarial per representar a la persona o entitat, i si s'escau, l'escriptura de constitució de la societat. El poder haurà d'estar inscrit al Registre Mercantil i ser validat per la Secretaria d'aquest Ajuntament.

2.- Declaració responsable de la persona sol·licitant de no trobar-se incurs en cap dels supòsits establerts en l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d'acord amb el model que figura con annex III - Declaració responsable.

3.- El document de sol·licitud d'ingrés de la garantia provisional. No s'acceptaran les garanties que no hagin estat ingressades a la Tresoreria Municipal, el que comportarà l'exclusió immediata de la persona sol·licitant en aquest procediment.

B) Sobre núm. 1

Aquest sobre haurà d'estar tancat i portarà la següent inscripció: "Sobre número 1. Proposició econòmica per participar en el procediment per a l'atorgament de nou llicències d'ocupació temporal per a l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia, sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2018", haurà de contenir el document degudament signat per la persona sol·licitant segons el model de l'annex I - Proposició pirotècnica.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds de l'1 al 28 de març de 2018PREU:

L'oferta econòmica per a l'ocupació temporal per quioscos per a la venda d'articles de pirotècnia per quiosc ha de ser, com a mínim, de mil tres-cents cinc euros amb trenta cèntims (1.305,30 euros).

L'adjudicació es farà a la millor oferta econòmica presentada per a cadascun dels emplaçaments. L'empat es resoldrà mitjançant sorteig.

Garantia provisional:

Les persones sol·licitants de les llicències han de constituir una garantia provisional per import de 234,95 euros per cadascuna de les ofertes presentades.

Aquesta garantia respon del manteniment de la proposició presentada pel licitador/a fins a l'adjudicació de la proposició, i per tant, no serà retornada, en el supòsit que es retiri la proposició, o renunciï a l'adjudicació.

Aquesta garantia es retornarà als licitadors/ores no adjudicataris/àries una vegada aprovada la resolució d'adjudicació. I als licitadors/ores adjudicataris/àries amb la presentació de la garantia definitiva, i prèvia sol·licitud de devolució.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAPMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases aprovades 2018.pdf ( 29202 Kb)
Veure document .doc ANNEX I MODEL DE PROPOSICIO PIROTECNIA 2018.doc ( 87 Kb)
Veure document .doc ANNEX III DECLARACIO RESPONSABLE 2018.doc ( 83 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 02/28/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades