Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/21/2018 10:05:08 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Quiosc de venda temporal d'articles de pirotècnia

EN QUÈ CONSISTEIX:

Darrera revisió: 03/02/2017


Llicència per a l'explotació dels quioscos per a la venda temporal d'articles de pirotècnia amb un termini de vigència de les autoritzacions del 5 al 30 de juny de 2017, en els següents emplaçaments, els quals restaran sotmesos a revisió:

1. C. Lluís Companys, en front al C Pau Casals (zona d'aparcament lliure front els edificis 66-67)

2. C. Pablo Picasso cruïlla Rda S Ramon, 49

3. C. Pablo Picasso, en front al núm. 21 (zona verda del núm. 18-20 del C Benito Menni)

4. Carretera del Prat amb C Salines i amb C Cantàbria

5. Pl Ernest Lluch i Martín

6. C. Baldiri Net i Figueres amb la carretera Santa Creu de Calafell

7. C. Riera Roja amb C Llançadores

8. Ctra. Sant Creu de Calafell, 103

9. Ctra. Sant Creu de Calafell amb C. Mossèn Pere Tarrés

L'adjudicació de les llicències es farà mitjançant concurs entre les persones sol·licitants que compleixin els requisits establerts en la normativa vigent i en el plec de bases.

QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona física major de 18 anys i totes les jurídiques i en ambdòs casos que es trobin al corrent en el pagament dels impostos i tributs municipals.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Sobre número 1.

Aquest sobre portarà la següent inscripció: "Sobre número 1 . Documentació administrativa per participar en el procediment per a l'atorgament de nou llicències d'ocupació temporal per a l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia, sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2017", i haurà d'incloure:

1. Si el licitador és una persona física: la documentació que acrediti la personalitat del sol·licitant i la capacitat d'obrar, mitjançant DNI o document que el substitueixi.

2. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l’escriptura de constitució de la societat o entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent registre oficial quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant escriptura pública o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. L’anterior documentació haurà de ser validada a la Secretaria d’aquest Ajuntament. Per efectuar aquest tràmit caldrà exhibir l’original de l’escriptura de poders.

3. Documentació acreditativa d'estar al corrent dels impostos i tributs municipals.

Sobre número 2.

Aquest sobre portarà la següent inscripció: "Sobre número 2. Proposició econòmica per participar en el procediment per a l'atorgament de nou llicències d'ocupació temporal per a l'explotació de casetes per a la venda d'articles de pirotècnia, sense instal·lacions fixes, durant la temporada 2017", que haurà d'anar degudament signada per la persona sol·licitant segons el model que figura a l'annex I.

QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini de presentació de sol·licituds del 1 al 28 de març de 2017

PREU:

El valor base de licitació per quiosc haurà de ser, com a mínim, de mil tres-cents cinc euros amb trenta cèntims (1.305,30 €)

Aquestes autoritzacions estan sotmeses a procediment de licitació pública, per tant, l'import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió o adjudicació, i la tarifa recollida al paràgraf anterior es prendrà com a preu base de licitació.

ON SOL·LICITAR-LO:

Per informació i presentació de sol·licituds:

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia" que trobareu al final d'aquesta fitxa per sol·licitar dia i hora

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Bases reguladores del concurs

Veure document .pdf BASES PIROTECNIA 2017.pdf ( 291 Kb)
Cita Prèvia OMAP
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web