Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/08/2023 08:37:13 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajut extraordinari COVID-19 per a famílies afectades per la disminució o cessament d'activitats dels sectors afectats per les diferents resolucions adoptades per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia

EN QUÈ CONSISTEIX:

És un ajut extraordinari destinat a famílies que han patit una disminució dels seus ingressos a causa de la disminució o cessament de les activitats dels diferents sectors econòmics afectats directament, per la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i totes aquelles que s'aprovin amb posterioritat, mentre romangui obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajut, i que afectin al desenvolupament ordinari d'activitats (com restauració, estètica, reducció de l'activitat del comerç minorista...), i que obliga a les persones treballadores en aquests sectors a fer un major esforç econòmic per atendre les necessitats bàsiques familiars.

Els ajuts es donaran un cop i de manera excepcional en tots els casos, ja que estan adreçats a millorar la situació derivada de la Covid-19 i és compatible amb qualsevol altre ajut al que la família tingui dret per la mateixa causa.

L’import de l'ajuda s'abonarà mitjançant el lliurament d'una targeta moneder que les famílies podran utilitzar per adquirir productes o serveis als comerços i serveis locals adherits a la campanya Reactivem Sant Boi. D’aquesta manera, amb aquest ajut contribuïm a fer front a les necessitats bàsiques familiars i a la vegada recolzem el comerç local de proximitat.

L'import de l'ajut és de 300 €.

Aquest import s'abonarà mitjançant el lliurament d'una targeta moneder que les famílies podran utilitzar per adquirir productes o serveis als comerços locals adherits a la campanya Reactivem Sant Boi.

CONDICIONS DE LA TARGETA

- Es podrà fer servir als comerços adherits a la campanya, tant presencialment com online si el comerç ofereix aquesta opció. S'han adherit a la campanya més de 250 comerços d'alimentació, serveis a la persona, serveis culturals i educatius, bars i restaurants i d'altres activitats que presten un servei adreçat a les famílies, ubicats dins de la trama urbana de Sant Boi de Llobregat. Durant les properes setmanes s'obrirà l'opció d'adherir-se a nous comerços per tal d'ampliar el ventall de possibilitats a l'hora de fer el pagament amb la targeta moneder.

- Queda prohibida l'adquisició de productes alcohòlics, tabac i loteries.

- No cal activar-la, es pot utilitzar directament.

-Permet gastar, com a màxim, el saldo que hi ha carregat, 300,00 €. Si es fa una compra per import superior al saldo existent, donarà un error al datàfon. En aquest cas cal demanar a l'establiment que fraccioni la compra en 2 pagaments, un del saldo disponible que podrà pagar amb aquesta targeta i la resta a pagar amb metàl·lic o amb una altra targeta.

- No està permès treure diners, és exclusivament per compres de productes a qualsevol dels establiments adherits.

- Es pot consultar el saldo i moviments de manera gratuïta a qualsevol caixer de CaixaBank i mitjançant la web www.moneytopay.com > Altres gestions de la meua targeta > Consulta de saldo i moviments.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Podran ser beneficiaris els treballadors i treballadores, tant per compte propi com aliè, l'activitat dels o de les quals s'hagi vist suspesa o reduïda en compliment de l'esmentada resolució o qualsevol altre posterior que prorrogui els seus efectes, sempre i quan romangui obert el termini de presentació de sol·licituds de l'ajut, i que compleixin els següents requisits:

- Que la persona sol·licitant s'hagi vist afectada directament per la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, i qualsevol altre posterior que afecti el desenvolupament normal de l'activitat (ERTO, finalització de contracte temporal, disminució o cessament d'activitat) des del 16 d'octubre de 2020 i mentre romangui obert el termini de presentació de sol·licituds.

- Que la persona sol·licitant i consti empadronada a Sant Boi de Llobregat, com a mínim des de l’1 de gener de 2020 .

- Que no tingui expedient obert a serveis socials. En cas que es tingui, pot adreçar-se als serveis socials municipals per sol·licitar qualsevol servei o ajuda que consideri oportú.

- Que els ingressos nets de la unitat de convivència familiar (entenent com a tals tots els ingressos nets mensuals, un cop descomptat l'import destinat al pagament de lloguer i hipoteca, si és el cas) no superin 1,50 vegades l'IRSC ponderat, és a dir els següents imports mensuals:

a) 1 membre = 1.138,24 €/mensuals

b) 2 membres = 1.173,44 €/mensuals

c) 3 membres = 1.223,91 €/mensuals

d) 4 membres o més = 1.264,71 €/mensuals

Es consideren membres de la unitat econòmica de convivència familiar, les persones que estan empadronades amb la sol·licitant i tenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau (cònjuge/parella, pare/mare, fill/filla) i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

EN QUALSEVOL CAS:

. Declaració responsable segons model que es troba al final d'aquest document

. La documentació justificativa de trobar-se directament afectat per la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i aquelles posteriors que suposin la reducció o suspensió d'activitats a causa de la crisi sanitària de la Covid-19 (ERTO, finalització de contractes temporals), des del 16 d'octubre de 2020 fins a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.

. En el cas de persones treballadores per compte aliena: Comunicació d'ERTO o de finalització del contracte temporal emesa per part de l'empresa.

. En el cas de persones treballadores per compte pròpia: document justificatiu de l'alta com a treballador per compte aliena en l'activitat afectada per la resolució.

ALTRE DOCUMENTACIÓ:

. Còpia de la sentencia judicial de separació, divorci o atribució guarda i custòdia.

ACREDITACIÓ DOCUMENTAL DELS INGRESSOS DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT CONVIVENCIAL MAJORS DE 16 ANYS:

Si la persona sol·licitant de l'ajut no pogués aportar tots els documents requerits per a la justificació dels ingressos els podrà substituir mitjançant la presentació d'una declaració responsable conforme no es disposa en aquests de la documentació justificativa i que es compleixen els requisits, segons model adjunt.

En funció del cas s'ha d'aportar la següent documentació:

. Apunts bancaris dels últims tres mesos.

. 3 últims rebuts de lloguer o d’hipoteca.

. Vida laboral actualitzada.

. Contracte d'arrendament i rebuts dels últims 3 mesos respecte dels immobles llogats propietat de qualsevol dels membres de la unitat convivencial.

En el cas de persones treballadores per compte pròpia:

. Documentació justificativa de trobar-se d'alta en activitat de restauració o estètica, afectada directament per la resolució.

. Documentació justificativa de la situació actual dels ingressos respecte a l’exercici anterior:

- Model 130. IRPF. Últim trimestre presentat de l'exercici 2020.

- Model 131. IRPF. Últim trimestre presentat de l'exercici 2020.

En el cas de persones treballadores per compte aliena:

- Tres últimes nòmines.

Com obtenir la Vida Laboral:

Institut Nacional de la Seguretat Social: organisme on adreçar-se pel que fa a l'obtenció de l'informe de vida laboral:

1. Trucant al telèfon 901 50 20 50, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 17 h, l'informe es rebrà al domicili al cap d'una setmana.

2. Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social:

CLIQUEU AQUÍ

. Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en una setmana.

. Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-ho.

. Amb certificat digital, DNI electrònic o Clau permanent. L'informe es descarrega en el moment.

DADES INTEROPERABLES:

L'Ajuntament obtindrà les dades sobre la composició de la unitat econòmica de convivència familiar (*), els ingressos i els béns immobles de la unitat, tant del propi Ajuntament com d'altres administracions, en virtut de l'art. 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de l'ajut.

- Pensions contributives: jubilació, viduïtat, invalidesa, fill a càrrec, orfenesa

- Altres pensions contributives: FAS (per vellesa i incapacitats), LISMI (per malaltia o invalidesa), SOVI (segur obligatori de vellesa i invalidesa)

- Pensions no contributives: jubilació, invalidesa, per fill a càrrec

- Prestacions per desocupació (SEPE)

- Certificació de titularitat d'un bé immoble (Direcció General del Cadastre)

- Renda Garantida de Ciutadania

-Impost d’activitats econòmiques (AEAT)- Vida laboral actualitzada (TGSS)

- Vida laboral actualitzada (TGSS)QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Des del dia 3 de novembre fins al 20 de novembre de 2020, no obstant es pot tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors per exhauriment de la dotació pressupostària.

MÉS INFORMACIÓ:

Poden realitzar les consultes que considerin oportunes, en quant a aquestes ajudes o altres prestacions relacionades al telèfon de l'Oficina Reactivem Sant Boi, 93 654 82 22 (tots els matins de 09:00 a 14:00 i dilluns i dimarts de 16:00 a 18:00).

També poden realitzar qualsevol consulta a l'adreça de correu electrònica reactivem@santboi.catON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar sense Certificat digital com a Sol·licitant
  SENSE SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENTALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Models de declaració responsable:Veure document .doc DECLARACIÓ RESPONSABLE NO DOCUMENTACIÓ.doc ( 22 Kb)
Veure document docx DECLARACIÓ RESPONSABLE_CONSENTIMENT_Ajuts.docx ( 16 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 11/05/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades