Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

06/20/2019 07:43:41 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions municipals al lloguer d'habitatge - 2018

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria de concessió de subvencions amb l'objecte de concedir subvencions per a facilitar l'accés i el manteniment de l'habitatge digne, en règim de lloguer, a Sant Boi de Llobregat per a les mensualitats i despeses de contractació de 2018.

En concret són subvencionables:

Línia 1.- Ajuts a l'entrada: ajut destinat a facilitar l'accés a un habitatge de lloguer subvencionant part de les despeses d'accés com la fiança, l'Impost de Transmissions Patrimonials i les despeses derivades de la contractació.

Línia 2.- Ajuts al pagament de les mensualitats de lloguerQUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les unitats convivencials que compleixin els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació:

- Ser major d'edat o trobar-se legalment emancipat.

- Les persones estrangeres han d'acreditar permís de residència i treball.

- No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.

- Que els ingressos anuals de la unitat de convivència siguin com a mínim els que els hi permetin abonar el lloguer i no superin, en funció dels membres de la unitat de convivència, les següents quanties anuals (per calcular els ingressos es tindran en compte els ingressos anuals obtinguts durant l'exercici 2017):

1 membre - 24.850,48 euros

2 membres - 25.619,05 euros

3 membres - 26.720,94 euros

4 o més membres - 27.611,64 euros

- Que el sol·licitant de la subvenció sigui titular d'un contracte de lloguer d'habitatge a Sant Boi de Llobregat, que ha de constituir la seva residència habitual i permanent.

. En el cas de la línia 1 caldrà que el sol·licitant de la subvenció sigui titular del contracte en el moment de presentar la justificació de les despeses assumides

. En el cas de la línia 2 caldrà que el sol·licitant de l'ajut sigui titular del contracte en el moment de presentar la sol·licitud.

- L'import del lloguer no pot superar els 700,00 € mensuals.

- Que cap dels titulars del contracte de lloguer hagin demanat un altre ajut, pel mateix concepte i pel mateix exercici i mensualitat, en cas d'haver-lo demanat, que aquest hagi estat denegat en el moment de presentar la sol·licitud.

- No tenir relació de parentiu amb el propietari de l'habitatge fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat inclosos.

- No gaudir de l'habitatge per raó del càrrec o de les funcions professionals que es presten.

- No tenir deutes amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, hisenda o la seguretat social.

* S'entén com a unitat de convivència: totes les persones que conviuen en un mateix domicili

NO PODEN PERCEBRE LES SUBVENCIONS:

1. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplica a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.

2. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui propietari o usufructuari d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.

3. Els titulars del contracte de lloguer que hagin demanat un altre ajut, pel mateix concepte i pel mateixos mesos amb la excepció que, en cas d'haver-lo demanat, aquest hagi estat denegat o es renuncií a la sol·licitud presentada, en el moment de presentar la sol·licitud.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Model d'Autorització a la consulta i/o obtenció de documents elaborats per una administració pública

- Fotocòpia del DNI del sol·licitant i del DNI del representant/presentador/a de la sol·licitud actual si és el cas, en aquest supòsit caldrà aportar també l'autorització expressa per realitzar el tràmit.

- Declaració responsable de no haver demanat ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix concepte.

- Model de declaració de dades personals de la unitat de convivència.

- Contracte de lloguer vigent.

- La totalitat dels rebuts de lloguer abonats durant l'any 2018.

- Per acreditar els ingressos econòmics del/la sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència a partir de 16 anys s'ha de portar la següent documentació:

. Les persones que no estant obligades no hagin presentat la corresponent declaració al 2017, hauran de presentar l'informe de vida laboral actualitzat.

. En cas de persones separades o divorciades: sentència judicial amb el conveni regulador aprovat.

. En cas d'unitats familiars amb un progenitor a càrrec d'un menor, caldrà presentar acord guarda i custodia.

- En funció de cada cas:

. Sols pels sol·licitants de la línia 1: Declaració responsable amb la relació de membres que residiran a l'habitatge a llogar, segons model adjunt i que haurà de coincidir amb els membre que, un cop signat el contracte, siguin empadronats a l'habitatge.

. En el cas de famílies amb menors al seu càrrec, el llibre de família i si s'escau sentencia de separació o divorci establint la custodia dels menors i/o possibles compensacions econòmiques.

. En cas de dones titulars del contracte d'arrendament víctimes de violència masclista: mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les sones a eradicar la violència masclista.

. Persones titulars del contracte d'arrendament que han patit un procés de desnonament o d'execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud: documentació acreditativa del procediment.

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència per que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

Les persones sol·licitants que deneguin l'autorització hauran de presentar la documentació referida a les bases a l'apartat 6.2- Documentació (núm. 8):

- Declaració d'IRPF, corresponent al període impositiu 2017 de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

- Certificat dels imports percebuts de les pensions de l'administració pública durant l'exercici 2017.

- Acreditació de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

- Creditació del Departament de Benestar i Família per als supòsits de famílies monoparentals/monomarentals i/o nombroses.

En qualsevol cas, el departament gestor podrà requerir la documentació addicional que consideri oportuna per tal de valorar la sol·licitud presentada.

Amb caràcter general no caldrà presentar la documentació que ja es troba en poder de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat o dels seus ens dependents, sempre que no hagi sofert modificacions, que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que la documentació hagi estat admesa com a vàlida. En aquest supòsit el sol·licitant ha d’especificar per escrit la data i l’òrgan on van ser presentats els documents i el procediment a què corresponen.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per a la presentació de les sol·licituds romandrà obert des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB (6 de setembre) fins el 28 de setembre de 2018, aquest inclòs.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació per Internet

- Clicar el botó "sol·licitud de tràmit amb signatura digital" que trobareu al final d'aquesta fitxa

- Seguiu les instruccions que aniran sortint

Resolució d'incidències tècniques:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: serveitecnic_e_administracio@santboi.cat

. Tramitació presencial

Per a presentar la seva sol·licitud és imprescindible sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 936 351 223.

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases subvencions lloguer aprovades inicialment (N6662018000004).pdf ( 1040 Kb)
Veure document .pdf Bases Reguladoras lloguer _castellà_1.pdf ( 144 Kb)
Veure document .doc Autorització consulta Subvenció lloguer d'habitatge.doc ( 521 Kb)
Veure document .doc Requeriment presencial de documentació.doc ( 34 Kb)
Veure document .doc Annex Declaració membres unitat convivencial.doc ( 28 Kb)


Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 09/05/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades