Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/25/2023 02:59:48 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions municipals al lloguer d'habitatge - 2023

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria de concessió de subvencions amb l'objecte de concedir subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer per a les persones beneficiàries a que fan referència aquestes bases, que compleixin els requisits establerts per accedir-hi i segueixin el procediment de tramitació.

En concret són subvencionables:

Línia 1.- Ajuts a l'entrada: ajut destinat a facilitar l'accés a un habitatge de lloguer subvencionant part de les despeses d'accés com la fiança i altres despeses derivades de la contractació, per als contractes signats a partir de l'1 de gener de 2023, aquest inclòs. En cas que en el moment de presentar la sol·licitud no s'hagi formalitzat el contracte de lloguer, les persones beneficiàries disposaran d'un termini de tres mesos, des de la notificació de l'ajut, per a la signatura i presentació del mateix.

Línia 2.- Ajuts al pagament del lloguer de les mensualitats 2023: per a contractes vigents en la data de presentació de la sol·licitud.

Línia 3.- Ajuts al pagament del lloguer de les mensualitats 2022 per aquelles persones sol·licitants que van obtenir resolució desfavorable a la convocatòria municipal 2022 per un únic motiu “Alguna de les persones titulars del contracte ha demanat un altre ajut pel mateix concepte i exercici i no ha estat denegat” ja que havien sol·licitat subvenció a la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya” quan aquesta sol·licitud hagi estat denegada en resolució posterior a la convocatòria municipal (28/12/2022) essent aquesta sol·licitud denegada per part de l’Agència de l’habitatge de Catalunya per manca de disponibilitat pressupostària.

Les línies 1 i 2 són incompatibles entre si i amb les convocatòries d’ajuts al lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2023.

La línia 3 és compatible amb les altres dues línies i les convocatòries d’ajuts al lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2023.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les unitats convivencials que compleixen els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació:

LA PERSONA SOL·LICITANT:

- Ha de ser major d'edat o trobar-se legalment emancipada.

- Si és persona estrangera ha d'acreditar permís de residència i treball.

- No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.

- Ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge a Sant Boi de Llobregat, que ha de constituir la seva residència habitual i permanent.

. En el cas de la línia 1, ha de ser titular del contracte en el moment de presentar la justificació de les despeses assumides.

. En el cas de la línia 2, ha de ser titular del contracte en el moment de presentar la sol·licitud.

. En el cas de la línia 3, caldrà que la persona sol·licitant de l'ajut sigui titular del contracte a 1 de gener de 2023 i:

- Hagi obtingut resolució denegatòria per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en la convocatòria 2022 per manca de disponibilitat pressupostària.

- Hagi obtingut resolució denegatòria per part de l’Ajuntament de Sant Boi a la convocatòria de subvencions municipals al lloguer de 2022 per haver demanat un altre ajut pel mateix concepte i exercici i aquest no havia estat denegat en el moment de la resolució de la convocatòria

ALTRES REQUISITS:

- Per les línies 1 i 2, els ingressos anuals de la unitat de convivència són com a mínim els que els hi permeten abonar el lloguer i no superen, en funció dels membres de la unitat de convivència, per calcular els ingressos actuals es tindran en compte els ingressos anuals de 2022 excepte en aquells casos en els que les circumstàncies econòmiques hagin variat substancialment al 2023 respecte el 2022:

1 membre - 24.965,55 euros

2 membres - 25.737,68 euros

3 membres - 26.884,68 euros

4 o més membres - 27.739,50 euros

- Per la línia 3 són els ingressos 2021.

- L'import del lloguer no pot superar els 800,00 € mensuals.

NO PODEN PERCEBRE LES SUBVENCIONS:

1. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplica a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera és una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.

2. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència és propietària o usufructuària d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposen de l'ús i gaudi.

3. Els titulars del contracte de lloguer que han demanat un altre ajut, pel mateix concepte i pel mateixos mesos amb la excepció que, en cas d'haver-lo demanat, aquest hagi estat denegat o es renuncií a la sol·licitud presentada, en el moment de presentar la sol·licitud.En cas que s'hagi rebut un ajut puntual per abonar alguna o algunes de les mensualitats, aquestes seran descomptades a l'hora de calcular l'import a atorgar.

POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

- Qualsevol persona física que compleix els requisits

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En funció de cada cas:

LÍNIA 1:

LÍNIA 2:

LINIA 3:

ALTRA DOCUMENTACIÓ:

- En cas de famílies amb menors al seu càrrec, el llibre de família i si s'escau sentència de separació, divorci o atribució de guarda i custodia on s'estableix la custodia dels menors i/o possibles compensacions econòmiques.

- En cas de persones separades o divorciades: sentència judicial amb el conveni regulador aprovat, on s'estableixen les possibles compensacions econòmiques.

- En cas de dones titulars del contracte d'arrendament víctimes de violència masclista: mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

- En cas de persones titulars del contracte d'arrendament que han patit un procés de desnonament o d'execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud: documentació acreditativa del procediment.

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació de la present subvenció municipal, no cal que aportin la documentació corresponent a: l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), Vida laboral (TGSS), Departament de Treball, Afers socials i Famílies, Dades d'dentitat (Direcció General de Policia), Dades Cadastrals (Direcció General del Cadastre) tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar.

En cas d'oposició, s'ha d'aportar la documentació acreditativa següent:QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per a la presentació de les sol·licituds romandrà obert des del 18 de setembre, fins al 20 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.TERMINI DE RESOLUCIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIAL

 • OFICINA DE SUFICIÈNCIA MATERIAL
  Cal Ninyo
  C. Major,43

  Cal demanar cita prèvia:

  Trucant al telèfon: 93 635 12 20 i 93 635 12 23
  Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. i de dilluns a dijous, de 16 a 19 h.

  O via telemàtica:
  Cita prèvia


  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases reguladoras subvenciones alquiler 2023 - Documentos de Google.pdf ( 266 Kb)
Veure document .pdf Bases reguladores subvencions lloguer 2023.pdf ( 260 Kb)
Veure document .doc Annex Declaració membres unitat convivencial.doc ( 28 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 09/08/2023
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2021 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades