Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/14/2020 11:29:46 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions municipals al lloguer d'habitatge - 2019

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria de concessió de subvencions amb l'objecte de concedir subvencions per a facilitar l'accés i el manteniment de l'habitatge digne, en règim de lloguer, a Sant Boi de Llobregat per a les mensualitats i despeses de contractació de 2019.

En concret són subvencionables:QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les unitats convivencials que compleixen els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació:

LA PERSONA SOL·LICITANT:

- Ha de ser major d'edat o trobar-se legalment emancipada.

- No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.

-Ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge a Sant Boi de Llobregat, que ha de constituir la seva residència habitual i permanent.

. En el cas de la línia 1, ha de ser titular del contracte en el moment de presentar la justificació de les despeses assumides.

. En el cas de la línia 2, ha de ser titular del contracte en el moment de presentar la sol·licitud.

- Si és persona estrangera ha d'acreditar permís de residència i treball.

ALTRES REQUISITS:

- Els ingressos anuals de la unitat de convivència són com a mínim els que els hi permeten abonar el lloguer i no superen, en funció dels membres de la unitat de convivència, les següents quanties anuals (per calcular els ingressos es tinen en compte els ingressos anuals obtinguts durant l'exercici 2018):

1 membre - 24.965,55 euros

2 membres - 25.737,68 euros

3 membres - 26.884,68 euros

4 o més membres - 27.739,50 euros

- L'import del lloguer no pot superar els 750,00 € mensuals.

NO PODEN PERCEBRE LES SUBVENCIONS:

1. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplica a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera és una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.

2. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència és propietària o usufructuària d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposen de l'ús i gaudi.

3. Els titulars del contracte de lloguer que han demanat un altre ajut, pel mateix concepte i pel mateixos mesos amb la excepció que, en cas d'haver-lo demanat, aquest hagi estat denegat o es renuncií a la sol·licitud presentada, en el moment de presentar la sol·licitud.En cas que s'hagi rebut un ajut puntual per abonar alguna o algunes de les mensualitats, aquestes seran descomptades a l'hora de calcular l'import a atorgar.

POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

- Qualsevol persona física que compleix els requisits

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En funció de cada cas:

LÍNIA 1:

LÍNIA 2:

ALTRA DOCUMENTACIÓ:

- En cas de famílies amb menors al seu càrrec, el llibre de família i si s'escau sentència de separació, divorci o atribució de guarda i custodia on s'estableix la custodia dels menors i/o possibles compensacions econòmiques.

- En cas de persones separades o divorciades: sentència judicial amb el conveni regulador aprovat, on s'estableixen les possibles compensacions econòmiques.

- En cas de dones titulars del contracte d'arrendament víctimes de violència masclista: mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

- En cas de persones titulars del contracte d'arrendament que han patit un procés de desnonament o d'execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud: documentació acreditativa del procediment.

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació de la present subvenció municipal, no cal que aportin la documentació corresponent a: l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), Vida laboral (TGSS),Departament de Treball, Afers socials i Famílies,tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar.

En cas d'oposició, s'ha d'aportar la documentació acreditativa següent:QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per a la presentació de les sol·licituds romandrà obert des del 2 al 27 de setembre de 2019, ambdós inclosos.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Bases aprovades inicialment.pdf ( 1086 Kb)
Veure document .pdf BASES REGULADORES SUBVENCIONES ALQUILER EJERCICIO 2019.pdf ( 164 Kb)
Veure document .doc Requeriment presencial.doc ( 34 Kb)
Veure document .doc Annex Declaració membres unitat convivencial.doc ( 28 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 07/15/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades