Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

07/24/2021 11:57:36 AM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Subvencions municipals al lloguer d'habitatge - 2020

EN QUÈ CONSISTEIX:

L'Ajuntament de Sant Boi obre una convocatòria de concessió de subvencions amb l'objecte de concedir subvencions per a facilitar l'accés i el manteniment de l'habitatge digne, en règim de lloguer, a Sant Boi de Llobregat per a les mensualitats i despeses de contractació de 2020.

En concret són subvencionablesles despeses corresponents a l'exercici 2020:

Línia 1.- Ajuts a l'entrada: ajut destinat a facilitar l'accés a un habitatge de lloguer subvencionant part de les despeses d'accés com la fiança i altres despeses derivades de la contractació, per als contractes signats a partir de l'1 de gener de 2020, aquest inclòs. En cas que en el moment de presentar la sol·licitud no s'hagi formalitzat el contracte de lloguer, les persones beneficiàries disposaran d'un termini de tres mesos, des de la notificació de l'ajut, per a la signatura i presentació del mateix.

Línia 2.- Ajuts al pagament del lloguer de les mensualitats 2020: per a contractes vigents en la data de presentació de la sol·licitud.

Aquestes dues línies són incompatibles entre si.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Les unitats convivencials que compleixen els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació:

LA PERSONA SOL·LICITANT:

- Ha de ser major d'edat o trobar-se legalment emancipada.

- No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d'ús.

-Ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge a Sant Boi de Llobregat, que ha de constituir la seva residència habitual i permanent.

. En el cas de la línia 1, ha de ser titular del contracte en el moment de presentar la justificació de les despeses assumides.

. En el cas de la línia 2, ha de ser titular del contracte en el moment de presentar la sol·licitud.

- Si és persona estrangera ha d'acreditar permís de residència i treball.

ALTRES REQUISITS:

- Els ingressos anuals de la unitat de convivència són com a mínim els que els hi permeten abonar el lloguer i no superen, en funció dels membres de la unitat de convivència, les següents quanties anuals (per calcular els ingressos es tinen en compte els ingressos anuals obtinguts durant l'exercici 2019):

1 membre - 24.965,55 euros

2 membres - 25.737,68 euros

3 membres - 26.884,68 euros

4 o més membres - 27.739,50 euros

- L'import del lloguer no pot superar els 750,00 € mensuals.

NO PODEN PERCEBRE LES SUBVENCIONS:

1. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplica a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera és una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.

2. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència és propietària o usufructuària d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposen de l'ús i gaudi.

3. Els titulars del contracte de lloguer que han demanat un altre ajut, pel mateix concepte i pel mateixos mesos amb la excepció que, en cas d'haver-lo demanat, aquest hagi estat denegat o es renuncií a la sol·licitud presentada, en el moment de presentar la sol·licitud.En cas que s'hagi rebut un ajut puntual per abonar alguna o algunes de les mensualitats, aquestes seran descomptades a l'hora de calcular l'import a atorgar.

POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

- Qualsevol persona física que compleix els requisits

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Documentació que acredita la representativitatDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

En funció de cada cas:

LÍNIA 1:

LÍNIA 2:

ALTRA DOCUMENTACIÓ:

- En cas de famílies amb menors al seu càrrec, el llibre de família i si s'escau sentència de separació, divorci o atribució de guarda i custodia on s'estableix la custodia dels menors i/o possibles compensacions econòmiques.

- En cas de persones separades o divorciades: sentència judicial amb el conveni regulador aprovat, on s'estableixen les possibles compensacions econòmiques.

- En cas de dones titulars del contracte d'arrendament víctimes de violència masclista: mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

- En cas de persones titulars del contracte d'arrendament que han patit un procés de desnonament o d'execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud: documentació acreditativa del procediment.

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la tramitació de la present subvenció municipal, no cal que aportin la documentació corresponent a: l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP), Vida laboral (TGSS), Departament de Treball, Afers socials i Famílies, Dades d'dentitat (Direcció General de Policia), Dades Cadastrals (Direcció General del Cadastre) tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar.

En cas d'oposició, s'ha d'aportar la documentació acreditativa següent:

En cas de presentació de la sol·licitud sense signatura digital, s'ha d'annexar el següent document degudament signat:QUAN ES POT SOL·LICITAR:

El termini per a la presentació de les sol·licituds romandrà obert des del 7 de setembre de fins el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El temps màxim de tramitació és de 3 mesos a partir de la data màxima de presentació de sol·licituds. Si, passat el termini, no hi ha resolució la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.ON SOL·LICITAR-LO: • Tramitar sense Certificat digital com a Sol·licitant
  SENSE SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Titular
  TITULAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Tramitar amb Certificat digital com a Representant
  REPRESENTANT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA

  Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENTALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .pdf Convocatòria subvencions lloguer 2020.pdf ( 196 Kb)
Veure document .pdf Bases reguladores subvencions lloguer 2020.pdf ( 138 Kb)
Veure document .pdf Convocatoria subvenciones alquiler 2020 - Castellà.pdf ( 113 Kb)
Veure document .pdf Bases reguladoras subvenciones alquiler 2020 - Castellà.pdf ( 141 Kb)
Veure document .doc Annex Declaració membres unitat convivencial.doc ( 28 Kb)
Veure document docx DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONSENTIMENT_Subvencions al lloguer 2020.docx ( 12 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 09/04/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades