Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

11/30/2020 05:29:16 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Canvi de domicili al Padró d'Habitants

EN QUÈ CONSISTEIX:

Actualització de la inscripció del Padró Municipal d’Habitants notificant el nou domicili.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol persona major d'edat i, en el cas de menors d'edat o de persones incapacitades legalment, els seus representants legals (mare, pare o tutor).

Si es delega aquest tràmit en una persona representant, aquesta haurà d'aportar l’autorització corresponent amb la fotocòpia del document d'identificació de la persona representada i acreditar la seva identitat amb un document d'identificació original.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà, sinó s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

A.- Documentació d'identitat en vigor de totes les persones majors d'edat que realitzin el tràmit, segons sigui el cas:

1. Per a ciutadans espanyols:

- DNI o passaport

- Excepcionalment els espanyols nascuts a l’estranger que no disposin de DNI han d'aportar el passaport i abans de 6 mesos hauran d'aportar el DNI

2. Per a ciutadans de la Unió Europea i Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein:

- Passaport o document d'identitat del seu país i, a més, el certificat de Registre Central d’estrangers o targeta de residència

3. Per a ciutadans originaris de la resta de països:

- Targeta de residència o, si no en disposen, el passaport del seu país

4. Per a menors d'edat:

- Llibre de família o certificat de naixement, i si en tenen, el DNI

- Els Espanyols majors de 14 anys, han d'aportar obligatòriament el DNI

- Els estrangers, de qualsevol nacionalitat encara que hagin nascut a Espanya, s'han d'identificar a partir dels 3 mesos d'edat amb passaport o targeta de residència

* Nota: Si els menors no s'empadronen amb els dos progenitors, cal aportar una Declaració Conjunta (Veure models documentals) , acompanyada del document d'identificació i amb la signatura original de tots dos progenitors , llevat que es pugui aportar documentació que acrediti que qui compareix és l’únic progenitor (per tractar-se de família monoparental, per defunció de l'altre progenitor, o justificant amb una resolució o sentència judicial que en té la guarda i custodia en exclusivitat del menor).Excepcionalment, a manca d’aquesta Declaració Conjunta o de la justificació documental que acrediti ser l'únic progenitor, qui compareix haurà de signar una Declaració Responsable .A més, si els menors s'empadronen amb persones diferents dels pares o titulars de la guarda i custodia o tutors legals, cal també autorització d’aquestes persones.Per a menors sota custòdia d'una administració la representació s’acredita per document del departament corresponent de la Generalitat o d’un jutjat.

Excepcionalment, a manca d’aquesta Declaració Conjunta o de la justificació documental que acrediti ser l'únic progenitor, qui compareix haurà de signar una Declaració Responsable .A més, si els menors s'empadronen amb persones diferents dels pares o titulars de la guarda i custodia o tutors legals, cal també autorització d’aquestes persones.Per a menors sota custòdia d'una administració la representació s’acredita per document del departament corresponent de la Generalitat o d’un jutjat.

A més, si els menors s'empadronen amb persones diferents dels pares o titulars de la guarda i custodia o tutors legals, cal també autorització d’aquestes persones.

Per a menors sota custòdia d'una administració la representació s’acredita per document del departament corresponent de la Generalitat o d’un jutjat.

En els supòsits de guarda i custòdia de menors compartida per tots dos progenitors, si la sentència judicial no especifica l'adreça d'empadronament, s'exigirà la Declaració Conjunta (Veure models documentals), acompanyada del document d'identificació i amb la signatura original de tots dos progenitors , abans de tramitar l'empadronament del menor i, en cas que no es pugui acreditar el mutu acord, s'exigeix la presentació d'una resolució judicial que es pronunciï expressament sobre l'adreça d'empadronament, que no es durà a terme fins que no s'aporti algun dels documents esmentats.

La Declaració Responsablei la Declaració Conjunta s'han d'acompanyar sempre de la fotocòpia del document d'identitat vigent, i han de tenir signatures originals que han de coincidir amb la signatura del document d'identificació.

B.- Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró, segons sigui el cas:

1. Domicili de propietat:

- Si al rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI) consteu com a titular, no heu d'aportar cap justificació, es comprova d'ofici

- Si al rebut de l'IBI no consteu com a titular, haureu d'aportar un dels següents documents:

. Escriptura de propietat de l'habitatge on consteu com a propietari/a

. Contracte privat de compravenda, si en el mateix s'especifica el lliurament de la possessió efectiva de l'habitatge

. Escriptura d'acceptació d'herència

2. Domicili de lloguer:

- Contracte de lloguer vigent que s'ha d'acompanyar del rebut del pagament del lloguer del mes en curs o del mes anterior. Cal que s'aporti el document sencer i que en el rebut constin totes les dades que permetin identificar el lloguer, si aquest s'abona per transferència bancària amb la que no es pugui obtenir totes les dades, caldrà aportar també l'últim rebut d'un servei de subministrament (llum, aigua o gas) pagat a nom del llogater i on ha de coincidir l'adreça del subministrament amb la del contracte de lloguer

*Nota: En el contracte de lloguer cal que consti la identificació completa de l'habitatge llogat, la referència cadastral per a contractes signats a partir de l'1 de desembre de 2006, l'import de la renda a pagar, la duració del contracte, la data d'entrada en vigor i/o data de signatura, les dades d'identificació de l'arrendador i de l'arrendatari i en cas que algú sigui una persona jurídica caldrà també identificar les dades de l'administrador o representant de la societat, i la signatura de l'arrendador i de l'arrendatari.

3. Altres situacions:

-Si la documentació relativa a l'habitatge no està a nom de qui sol·licita el tràmit, caldrà una autorització expressa del titular (propietari o llogater) de la possessió efectiva de l’habitatge (Autorització d'empadronament a l'Habitatge):. Si el titular està empadronat al domicili cal que signi l'autorització i l'acompanyi d'una còpia del seu document d'identificació vigent. Si el titular no està empadronat i consten inscrites altres persones, a més , caldrà l'autorització d'un resident major d'edat (En aquest cas s'hauran d'aportar dos autoritzacions: una del titular de l'habitatge i altra d'un resident major d'edat)

. Si el titular està empadronat al domicili cal que signi l'autorització i l'acompanyi d'una còpia del seu document d'identificació vigent

. Si el titular no està empadronat i consten inscrites altres persones, a més , caldrà l'autorització d'un resident major d'edat (En aquest cas s'hauran d'aportar dos autoritzacions: una del titular de l'habitatge i altra d'un resident major d'edat)

- Si es tracta d'un establiment col·lectiu (hospitals, geriàtrics, pensions, etc.), caldrà autorització de la persona que ostenta la direcció de l'establiment.

- Si no es pot acreditar la disponibilitat del domicili amb cap dels documents esmentats caldrà presentar una sol·licitud manifestant aquesta circumstància, l'Ajuntament realitzarà les comprovacions adients per verificar la residència habitual a l'habitatge, i si el resultat es positiu rebrà la resposta per correu postal en el domicili. El termini per a resoldre aquesta sol·licitud és de 3 mesos.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment.PREU:

Sense costTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

Si la tramitació es sol·licita per internet es finalitzarà el tràmit per correu postal mantenint la data de la sol·licitud com la data d'empadronament. S'estima que es pot realitzar la tramitació en un parell de setmanes.

Si la tramitació es fa presencialment es resol al moment si es compleixen els requisits i s'aporta la documentació adient de totes les persones que realitzen el canvi de domicili. Cal demanar cita prèvia per fer la tramitació .

*Nota: En el cas que la inscripció no es pugui realitzar per deficiències de la documentació o manca de requisits, només es realitzarà una sol·licitud d’inscripció sense que aquesta tingui afectació al padró fins que no s’esmenin les deficiències, i si transcorreguts 3 mesos des de la data de sol·licitud les deficiències no han estat esmenades, s’arxivarà la sol·licitud sense més tràmit.ON SOL·LICITAR-LO:

Tramitació via internet sense signatura digital

- Seleccioneu el botó "Sol·licitar tràmit"

- Ompliu tots els camps

- Annexeu els arxius de la documentació que identifica a les persones i la que acredita la relació amb l'habitatge (si no disposeu de mitjans per annexar la documentació tindreu que fotocopiar-la i afegir-la en el sobre que rebreu)

- Rebreu per correu postal ordinari el full de sol·licitud i les instruccions per finalitzar el tràmit

Tramitació presencial( Cal demanar cita prèvia ) - Seleccioneu el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i hora i reserveu la citaOficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

-Seleccioneu el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i hora i reserveu la citaOficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)Plaça de l’Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP)

Plaça de l’Ajuntament, 1

Horari OMAP

- El dia de la cita aporti la documentació corresponentALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Models:Veure document .doc V2017 AUTORITZACIÓ DE REPRESENTATIVITAT.doc ( 172 Kb)
Veure document .doc V2017 AUTORITZACIÓ HABITATGE.doc ( 169 Kb)
Veure document .doc MENORS.AUTORITZACIÓ CONJUNTA AMB CUSTÒDIA COMPARTIDA.doc ( 174 Kb)
Veure document .doc MENORS.ANNEX 1 DECLARACIÓ RESPONSABLE SENSE CUSTÒDIA.doc ( 174 Kb)
Veure document .doc MENORS.ANNEX 2 DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB CUSTÒDIA.doc ( 177 Kb)
Sol·licitar Tràmit

Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 10/30/2019
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014 Distintiu de gènere

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades