Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
iniseuInici Seu datahoraHora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/17/2019 09:04:34 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Reducció del preu públic per ús de les instal·lacions esportives municipals

EN QUÈ CONSISTEIX:

En l'obtenció d'una reducció del preu públic d’algunes activitats o serveis esportius als polisportius municipals La Parellada, Can Massallera i l'Olivera, en concret:

Abonament Tipus A: per a famílies (pare, mare i fills/es menors d'edat dins la mateixa unitat familiar i famílies monoparentals)

Abonament tipus B: Tots els dies de la setmana des de l'horari d'obertura fins a les 17:00 hores

Abonament tipus C: Dos dies fixes feiners i caps de setmana durant tot l'horari d'obertura

El cas d'Abonament tipus B i C és per a majors de 16 anys, únicament en casos de prescripció mèdica especialista i que la pràctica de l’activitat física justifiqui la necessitat de fer activitat física EN CENTRE ESPORTIU per recuperar la salut de la persona que sol·licita la reducció del preu públic.

Cursos de natació (d’un dia per setmana):

. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys (natació escolar)

. Per a nois i noies de 6 a 16 anys (horari extraescolar)

. majors de 16 anys

La reducció del preu públic serà efectiva a partir del moment de la seva concessió i tindrà validesa fins al 31 de desembre de l'any en curs, excepte els cursos de natació que tindrà vigència durant el curs escolar (setembre - juny) en que s’autoritzi.

En cas que s'autoritzi la persona beneficiària de la reducció té un mes per a donar-se d'alta en els polisportius.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

S'entén per unitat familiar (*), als efectes d'aquesta reducció, la formada pels cònjuges, parelles de fet, famílies monoparentals i els i les descendents i ascendents (avis i fills) que convisquin en el mateix domicili.

Ho poden sol·licitar les unitats familiars (*) en les que la suma de tots els ingressos bruts dividit pel nombre de membres que la integren no sobrepassi el valor de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i que ho justifiquin documentalment.

El barem de descomptes que s’utilitzarà per als cursos de natació i els abonaments tipus B i C, serà el següent:

- Del 65% al 74% de l’IRSC: 25% de descompte

- Del 55% al 64% de l’IRSC: 50% de descompte

- Per sota del 55% de l’IRSC: el 75% de descompte

En l’abonament familiar Tipus A es farà una reducció del 50% del preu públic, que a més, dona dret al descompte del 50% de les activitats dirigides per monitors.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:La documentació es presentarà prioritàriament digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de fotocòpies.

- Model d'Autorització a la consulta i/o obtenció de documents elaborats per una administració pública (es pot descarregar al peu d'aquesta fitxa)

- NIF/NIE/ de tots els membres a partir de 16 anys

- Llibre de família (en cas dels cursos de natació i de l’abonament familiar tipus A)

- Fotocòpia certificat mèdic de l'especialista que justifiqui la necessitat de fer activitat física en centre esportiu per recuperar la salut, de la persona que sol·licita la reducció del preu públic (en cas dels abonaments tipus B i C)

- Justificants d'ingressos en cas de treballadors/es per compte aliena:Fulls de nòmina (dels darres 3 mesos)

- Justificants d'ingressos en cas de treballadors/es autònoms:Declaracions d'IRPF i/o butlletí de cotització de la seguretat social

- Justificants d'ingressos en cas de treballadors/es de la llar:Declaració dels imports abonats per la persona pagadora i fotocòpia del DNI/NIE de la persona pagadora

- En situació familiar de separació legal o divorci: Sentència de separació o divorci o conveni regulador (on consti pensió alimentària i custodia de fills)

- En cas de representació voluntària : Document d'autorització de representació degudament signada (còpia DNI/NIF de la persona que autoritza)

- En cas de representació legal: Resolució judicial en cas d'incapacitació o poder notarial que acrediti la representació legal

DOCUMENTACIÓ dels membres de la unitat familiar a partir de 16 anys susceptible de ser consultada. S'haurà de presentar la següent documentació en cas de DENEGAR l'autorització de consulta:

- Prestacions públiques: Pensions contributives/no contributives (INSS-Instituto Nacional de la Seguridad Social)

- Situació d'atur: Justificant acreditatiu d'ésser perceptor/a de prestacions amb l'import, situació actual, termini de cobrament (SEPE-Servicio Público de Empleo Estatal/ SOC-Servei d'Ocupació de Catalunya)

- En cas de no treballar, ni rebre pensions ni prestacions d'atur : certificat conforme no rep cap pensió ni prestació (INSS-Instituto Nacional de la Seguridad Social) (SEPE-Servicio Público de Empleo Estatal/ SOC-Servei d'Ocupació de Catalunya)

- Les persones entre 16 i 65 anys (i majors de 65 si estan treballant): Informe de vida laboral (TGSS- Tesoreria General de la Seguridad Social)QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol moment de l'anyTEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

6 mesos

En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimadaON SOL·LICITAR-LO: • Per tramitar aquesta sol·licitud amb signatura electrònica és necessari que disposeu d'IDENTIFICACIÓ DIGITAL admesa.
  Podeu consultar el següent enllaç: Sistemes d'identificació

  Cliqueu el botó que corresponqui en funció de si tramiteu com a titular o com a representant.
  I seguiu les instruccions que van sortint.


  Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: Serveis tècnics


  Si voleu que us ajudem a fer la tramitació, contacteu amb nosaltres:
  AJUDA

  ELECTRÒNICAMENT


 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES (OMAP)
  Plaça de l'Ajuntament, 1
  Horari OMAP

  Cliqueu el botó "Cita prèvia" per sol·licitar dia i hora

  Si la documentació es presenta digitalitzada en suport USB, agilitzarà la gestió i evitarà la realització de còpies (0,5 € per full A4)
  CITA PRÈVIA <BR/> OMAP
  PRESENCIALMODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Model d'Autorització a la consulta i/o obtenció de documents elaborats per una administració pública

IMPORTANT: S'HA DE MARCAR LA CASELLA DE SI AUTORITZA O DENEGA

En cas de no Autoritzar la consulta dels documents elaborats per una administració pública, organismes on adreçar-se

Document de representació voluntàriaVeure document .doc Consentiment interoperabilitat N920.doc ( 529 Kb)
Veure document .doc Organismes on adreçar-se.doc ( 56 Kb)
Veure document .doc Model autorització voluntària.doc ( 20 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 01/02/2018
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades