Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

02/15/2019 08:18:47 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Interposició d'una denúncia

EN QUÈ CONSISTEIX:

La interposició d'una denúncia és l'acte mitjançant el qual qualsevol persona, en compliment o no d'una obligació legal, posa en coneixement de l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet que pot ser constitutiu d'infracció administrativa. Com a subjecte denunciant tindrà reconegut el dret a rebre comunicació sobre la iniciació o no d'un procediment administratiu.

La interposició d'una denúncia és només un dels possibles mitjans que disposa el ciutadà per posar en coneixement de l'Ajuntament la presència d'irregularitats. En aquest sentit existeixen altres instruments que en funció del conflicte tractat o les conseqüències jurídiques que se'n derivin poden ser més idònies: tramitació d'una queixa, fer una reclamació, servei de mediació i arbitratge... (a l'apartat de tràmits relacionats trobareu enllaços que donen informació al respecte).

CONSIDERACIONS SOBRE LA TRAMITACIÓ D'UNA DENÚNCIA

Com a conseqüència d'una denúncia presentada s'obrirà un període d'informació prèvia en la que es realitzaran les actuacions tendents a esbrinar les circumstàncies dels fets i els subjectes responsables.

Es podrà procedir a l'arxiu de la denúncia, quan es consideri infundada o quan resulti acreditada la inexistència d'infracció o responsabilitat.

Si com a conseqüència dels fets denunciats i/o fruit de les actuacions prèvies, s'acorda la iniciació d'un procediment administratiu de naturalesa no sancionadora (de protecció de la legalitat urbanística, de mesures correctores, d'ordre d'execució,...), la persona que tingui la condició d'interessada d'acord amb l'article 4 de la Llei39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tindrà dret, entre d'altres, a conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació del procediment.

Si s'aprecia que els fets denunciats poden constituir infracció administrativa es podrà acordar, d'ofici, la iniciació de l'expedient sancionador que correspongui. En aquest cas, la denúncia no formarà part de l'expedient, la qual cosa garanteix la protecció de les dades de caràcter personal del denunciant, per aquest motiu no se li informarà dels resultats de les actuacions, ni està legitimat/da per la interposició de recursos o reclamacions en relació als mateixos.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Qualsevol personaDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Facilitar la informació relativa als fets que puguin constituir infracció, l'emplaçament i la data de la seva comissió, i quan sigui possible, la identificació dels presumptes responsables.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

En qualsevol momentPREU:

La quota de la visita, per la realització de les mesures de soroll als efectes de comprovar l'incompliment de la Llei es calcularà a raó de una quantia fixa de 31,30 euros més 117,50 euros/hora.

En els supòsit de controls i inspeccions per verificar el compliment de les prescripcions i especificacions de la normativa vigent en matèria de contaminació acústica, quan de les actuacions de verificació es comprovi l’incompliment, sense perjudici de les sancions que d’acord a normativa puguin derivar-se, la taxa es liquidarà a l’infractor.

Si es verifica que no existeix incompliment, la taxa es liquidarà al sol·licitant de la verificació, a excepció de que sigui la primera denúncia presentada.

En el cas de sol·licituds i/o denúncies reiterades pel mateix sol·licitant, es liquidarà la taxa al denunciant la segona i la tercera visita si es verifica que no s'ha produït l'incompliment en cap d'elles.

En el cas de la quarta visita i successives verificacions, la taxa es liquidarà amb un increment del 50%.TEMPS MÀXIM DE TRAMITACIÓ:

El termini màxim per resoldre el període d'informació prèvia i notificar el seu resultat serà de tres mesos.ON SOL·LICITAR-LO:

. Tramitació via Internet

Quan es selecciona aquest tràmit, a baix a la dreta hi ha un botó de tramitar amb signatura digital.

Resolució d'incidències tècniques:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres: serveitecnic_e_administracio@santboi.cat

. Tramitació presencial

Clicant el botó "Cita prèvia"que trobareu al final d'aquesta fitxaper sol·licitar dia i horaOficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)Plaça de l'Ajuntament, 1 Horari OMAP

Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP)

Plaça de l'Ajuntament, 1

Horari OMAP

ALTRES TRÀMITS RELACIONATS

Tramitació d'una queixa (Servei ' T'Escoltem ')

Centre Municipal de Mediació Ciutadana

Actuacions de l'Oficina Municipal d'Atenció al ConsumidorTramitar amb Signatura Digital

Cita Prèvia OMAP
Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 12/21/2016
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades