Ajuntament de Sant Boi de Llobregat SEU ELECTRÒNICA
Inici Seu Hora oficial

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09/24/2020 04:42:41 PM
capçalera01
Sobre la Seu Organització municipal Procediments Serveis
Portal de Transparència. Obre enllaç extern en una finestra nova
Imprimir


Ajut extraordinari COVID19 per l'inici del curs escolar per a famílies amb infantsEN QUÈ CONSISTEIX:

És un ajut extraordinari destinat a famílies amb infants i adolescents de 0 a 15 anys a càrrec, que han patit una disminució dels seus ingressos a causa de la pandèmia del coronavirus, i que per tant estan fent un major esforç econòmic per atendre les necessitats bàsiques familiars i dels seus fills i filles.

Els ajuts es donaran un cop i de manera excepcional en tots els casos, ja que estan adreçats a millorar la situació derivada de la Covid-19 i és compatible amb qualsevol altre ajut al que la família tingui dret per la mateixa causa.

L’import de l'ajuda s'abonarà mitjançant el lliurament d'una targeta moneder que les famílies podran utilitzar per adquirir productes o serveis als comerços i serveis locals adherits a la campanya Reactivem Sant Boi. D’aquesta manera, amb aquest ajut contribuïm a fer front a les necessitats bàsiques de la infància davant del nou curs escolar en el context actual i a la vegada recolzem el comerç local de proximitat.

L'import de l'ajut és de 200 € per cada infant, de 0 a 15 anys, membre de la unitat familiar convivencial.

Aquest import s'abonarà mitjançant el lliurament d'una targeta moneder que les famílies podran utilitzar per adquirir productes o serveis als comerços locals adherits a la campanya Reactivem Sant Boi.

CONDICIONS DE LA TARGETA

- Es podrà fer servir en els comerços adherits a la campanya, tant presencialment com online si el comerç ofereix aquesta opció.

- Queda prohibida l'adquisició de productes alcohòlics, tabac i loteries.

- No cal activar-la, es pot utilitzar directament.

- Permet gastar, com a màxim, el saldo que hi ha carregat, 200,00 €. Si es fa una compra per import superior al saldo existent, donarà un error al datàfon. En aquest cas cal demanar a l'establiment que fraccioni la compra en 2 pagaments, un del saldo disponible que podrà pagar amb aquesta targeta i la resta a pagar amb metàl·lic o amb una altra targeta.

- No està permès treure diners, és exclusivament per compres de productes a qualsevol dels establiments adherits.

- Es pot consultar el saldo i moviments de manera gratuïta a qualsevol caixer de CaixaBank i mitjançant la web www.moneytopay.com > Altres gestions de la meua targeta > Consulta de saldo i moviments.QUI HO POT SOL·LICITAR/REQUISITS A COMPLIR:

Ho poden sol·licitar aquelles famílies (unitats convivencials)amb infants de 0 a 15 anys, que hagin vist reduïts els seus ingressos pe la crisi de la Covid-19.

(*) Es consideren membres de la unitat econòmica de convivència familiar, les persones que estan empadronades amb la sol·licitant i tenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau (cònjuge/parella, pare/mare, fill/filla) i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats.

En el cas de famílies separades/divorciades amb custodia compartida atribuïda per sentencia judicial, l'ajut només el podrà sol·licitar la/el progenitor o persona que tingui la tutela del/s menor/s que estiguin empadronats amb ell/ella.

A més hauran de complir el següents requisits:

- Que la persona sol·licitant s'hagi vist afectada per la crisi provocada (ERTO, ERO, finalitzacióde contractes temporals), disminució o cessament d'activitat motivada per la crisi de la Covid-19, entre l'1 de març de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

- Que la persona sol·licitant i els/les menors a càrrec constin empadronats a Sant Boi de Llobregat, com a mínim des de l’1 de gener de 2020 .

- Que no tingui expedient obert a serveis socials. En cas que es tingui, pot adreçar-se als serveis socials municipals per sol·licitar qualsevol servei o ajuda que consideri oportú.

- Que els ingressos nets de la unitat de convivència familiar (entenent com a tals tots els ingressos nets mensuals, un cop descomptat l'import destinat al pagament de lloguer i hipoteca, si és el cas) no superin 1,50 vegades l'IRSC ponderat, és a dir els següents imports mensuals:

a) 1 membre = 1.138,24 €/mensuals

b) 2 membres = 1.173,44 €/mensuals

c) 3 membres = 1.223,91 €/mensuals

d) 4 membres o més = 1.264,71 €/mensualsDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

EN QUALSEVOL CAS:

ALTRE DOCUMENTACIÓ:

ACREDITACIÓ DOCUMENTAL DELS INGRESSOS DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT CONVIVENCIAL MAJORS DE 16 ANYS:

Si la persona sol·licitant de l'ajut no pogués aportar tots els documents requerits per a la justificació dels ingressos els podrà substituir mitjançant la presentació d'una declaració responsable conforme no es disposa en aquests de la documentació justificativa i que es compleixen els requisits, segons model adjunt.

En funció del cas s'ha d'aportar la següent documentació:

En el cas de treballadores per compte pròpia:

En el cas de treballadores per compte aliena:

En el cas que s'hagi sol·licitat prèviament l'ajut extraordinari de 450,00 € per a persones afectades per la crisi provocada per la Covid-19 o l'ajut de 200 euros per a famílies afectades per la Covid19, no caldrà que tornin a presentar la documentació requerida ja annexada a la sol·licitud d'aquest ajut.

Institut Nacional de la Seguretat Social: organisme on adreçar-se pel que fa a l'obtenció de l'informe de vida laboral:

1. Trucant al telèfon 901 50 20 50, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 17 h, l'informe es rebrà al domicili al cap d'una setmana.

2. Per internet a la pàgina web de la Seguretat Social:

CLIQUEU AQUÍ

. Amb DADES D'USUARI. L'informe arriba per correu al domicili en una setmana.

. Per SMS, rebent una clau al mòbil i descarregant-lo en el moment a través d'INTERNET, per imprimir-ho.

. Amb certificat digital, DNI electrònic o Clau permanent. L'informe es descarrega en el moment.

DADES INTEROPERABLES:

L'Ajuntament obtindrà les dades sobre la composició de la unitat econòmica de convivència familiar (*), els ingressos i els béns immobles de la unitat, tant del propi Ajuntament com d'altres administracions, en virtut de l'art. 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de l'ajut.QUAN ES POT SOL·LICITAR:

Des del dia 1 de setembre fins al 15 d'octubre de 2020, no obstant es pot tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors per exhauriment de la dotació pressupostària.

MÉS INFORMACIÓ:

Poden realitzar les consultes que considerinoportunes, en quant a aquestes ajudes o altres prestacions relacionades al telèfon de l'Oficina Reactivem Sant Boi, 93 654 82 22 (tots els matins de 09:00 a 14:00 i dilluns i dimarts de 16:00 a 18:00).

També poden realitzar qualsevol consulta a l'adreça de correu electrònica reactivem@santboi.catON SOL·LICITAR-LO:
ALTRES TRÀMITS RELACIONATS


MODELS DOCUMENTALS RELACIONATS:

Veure document .doc DECLARACIÓ RESPONSABLE NO DOCUMENTACIÓ.doc ( 22 Kb)
Veure document .doc DECLARACIÓ RESPONSABLE_CONSENTIMENT.doc ( 17 Kb)

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa corresponent.
Vàlid des de: 08/26/2020
Finalistes del IV premis TAW a l'Accessibilitat Web Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web (WCAG) 1.0 Distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació Segell infoparticipa 2014

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Fax 93 630 18 56 - Avís legal - Accessibilitat - webmaster - mapa del web - Protecció de dades